Survey Tips

กรอกข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ
ตอบกลับคำเชิญใหม่ให้ทันเวลา
ใช้เวลาตามสบาย
ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา และให้สอดคล้องกัน
ให้มีบัญชี LifePoints เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น
อย่าแบ่งปันเครือข่าย Wi-Fi
อย่าใช้งาน VPN หรือโปรแกรมบล็อกโฆษณา
สะสมคะแนนให้มากที่สุด
ให้หยุดพักผ่อนเมื่อไปต่างประเทศ