ข้อตกลงการใช้บริการ LifePoints

ข้อตกลงการใช้บริการ LifePoints

 

ปรับปรุงเมื่อพฤศจิกายน : 16 มกราคม 2020

ข้อตกลงการใช้บริการเหล่านี้ ("ข้อตกลง" นี้) จะอธิบายถึงข้อตกลงและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับการใช้บริการต่างๆ ของ Lightspeed ของคุณ คุณควรอ่าน ทำความเข้าใจ และทบทวนข้อตกลงนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด หากคุณมีข้อสงสัยและไม่พบคำตอบในส่วน คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ คุณจะไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือบริการต่างๆ ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อความใดๆ ของข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่ผู้เดียว หากคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องย่อมหมายถึงว่า คุณยอมรับข้อตกลงนี้และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ที่เกิดขึ้น.

 

1. การยอมรับข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับการเข้าถึงของคุณและการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ของ Lightspeed ("เว็บไซต์") และบริการที่ Lightspeed จัดหาให้ รวมถึงบริการ LifePoints และการสำรวจต่างๆ ของ Lightspeed ในที่นี้ เว็บไซต์ บริการ และบริการอื่นใดที่ Lightspeed จัดหาให้ซึ่งได้รับการอ้างถึงในข้อตกลงนี้ จะเรียกรวมกันว่า "ระบบบริการ"

 

2. ระบบบริการ

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับการเข้าถึงของคุณและการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ของ Lightspeed ("เว็บไซต์") และบริการที่ Lightspeed จัดหาให้ รวมถึงบริการ LifePoints และการสำรวจต่างๆ ของ Lightspeed ในที่นี้ เว็บไซต์ บริการ และบริการอื่นใดที่ Lightspeed จัดหาให้ซึ่งได้รับการอ้างถึงในข้อตกลงนี้ จะเรียกรวมกันว่า "ระบบบริการ"

 

3.คะแนน และสถานะใช้งานอยู่

เมื่อคุณเข้าร่วมกลุ่มตัวอย่าง LifePoints จะนำเสนอรางวัลจูงใจในรูปของคะแนน (“คะแนน”) หรือจะให้รางวัล LifePoints ประเภทอื่น ๆ เมื่อคุณทำกิจกรรมต่าง ๆ ในเว็บไซต์ โดยเป็นไปตาม ข้อกำหนดเกี่ยวกับโปรแกรมรางวัล LifePoints จะมีการโอนคะแนนเข้าบัญชีของคุณเฉพาะเมื่อคุณเข้าร่วมในกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตจาก Lightspeed และคุณสามารถใช้คะแนนแลกของรางวัลได้ตราบเท่าที่บัญชีของคุณยังมีสถานะใช้งานอยู่

เมื่อคุณลงทะเบียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง บัญชีของคุณจะมีสถานะ “ใช้งานอยู่” คุณสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมทั้งหมดที่ได้รับเชิญจาก Lightspeed และคุณสามารถเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง เช่น การเข้าถึงบริการของเรา รางวัลจูงใจของคุณ และการติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Lightspeed การรักษาบัญชีของคุณให้มีสถานะ “ใช้งานอยู่” หมายความว่า คุณได้ร่วมกลุ่มตัวอย่าง และเข้าร่วมในการสำรวจหรือกิจกรรมอื่น ๆ ในเว็บไซต์ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากที่คุณได้ลงทะเบียนในขั้นแรก หรือภายในระยะเวลา 90 วัน

Lightspeed จะไม่แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการยกเลิกและการริบคะแนนของคุณ Lightspeed ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขกฎในการยกเลิกและการริบคะแนนเหล่านี้ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

 

4.การระงับบัญชี บัญชีที่ถูกระงับ

บัญชีของคุณอาจถูกระงับได้ หากเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • ไม่มีการเข้าร่วมใด ๆ หลังจากที่ได้เข้าร่วมกลุ่มตัวอย่าง
 • ไม่มีการเข้าร่วมในแบบสำรวจภายในระยะเวลา 30 วันแรกนับจากที่เข้าร่วมกลุ่มตัวอย่าง
 • ไม่มีการเข้าร่วมแบบสำรวจภายในระยะเวลา 90 วันใด ๆ

หากมีการระงับหรือปิดบัญชีของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้ Lightspeed ตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว คุณควรติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเราให้ดำเนินการดังกล่าว หากคุณรู้สึกว่าบัญชีของคุณถูกระงับหรือปิดลงอย่างไม่ถูกต้อง คุณจะต้องติดต่อ Lightspeed ทางอีเมลภายในระยะเวลาหกสิบ (60) วันนับจากที่เกิดข้อผิดพลาดตามที่มีการเรียกร้องดังกล่าว และอธิบายข้อโต้แย้งของคุณโดยละเอียด โดยแนบข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหลักฐานสำหรับความขัดแย้งนั้น เมื่อได้รับหนังสือแจ้งของคุณ เราจะตรวจสอบข้อเรียกร้องของคุณ และแจ้งให้คุณทราบการตัดสินใจของเราภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วัน หากเราต้องการเวลาเพิ่มเติมในการตัดสินข้อเรียกร้องของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบ และจะพยายามทำการตัดสินใจโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ในทางปฏิบัติตามเหตุผลอันสมควร การตัดสินใจของเราเกี่ยวกับข้อเรียกร้องดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณอาจยกเลิกบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา โดยไปที่เว็บไซต์ของเราซึ่งอยู่ในเซกชันบัญชีของคุณ และคลิก “ยกเลิกบัญชีของฉัน” และบัญชีของคุณจะถูกยกเลิกโดยทันที หากคุณมีปัญหาในการยกเลิกบัญชีของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายสนับสนุนจะตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ในทางปฏิบัติตามเหตุผลอันสมควร บัญชีของคุณจะถูกปิดลงในทันทีที่คุณลบหรือถอนตัวออกจากกลุ่มตัวอย่าง คุณเข้าใจและยอมรับว่า ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อมีการระงับ ยกเลิก หรือปิดบัญชีของคุณ สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงบริการจะสิ้นสุดลง และจะมีการริบคะแนนทั้งหมดที่โอนเข้าบัญชีของคุณในเวลาดังกล่าว ไม่ว่ามีการสะสมคะแนนด้วยวิธีการใดและเมื่อใดก็ตาม Lightspeed อาจยกเลิกบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ

 

5. การมีสิทธิ์ใช้งานระบบบริการและการลงทะเบียน

บุคคลที่สามารถเข้าใช้ระบบบริการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี เนื่องจากระบบบริการนี้ไม่มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานโดยเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี การใช้บริการโดยฝ่าฝืนข้อห้ามจะถือเป็นโมฆะ

การเข้าถึงหรือใช้ระบบบริการนี้เป็นการระบุและรับประกันว่า คุณมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการมีสิทธิ์ใช้งานและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ของข้อตกลงนี้

 

6. ค่าธรรมเนียมของระบบบริการ

ผู้ใช้งานที่เข้าร่วมระบบบริการจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ Lightspeed อาจกำหนดค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมระบบบริการ หรือในการใช้งานหรือการเข้าถึงบริการอื่นใดได้ตลอดเวลาโดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น จะมีการปรับปรุงข้อตกลงนี้เพื่อระบุถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

7. ข้อกำหนดในการเข้าร่วม

เงื่อนไขที่เกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณในการเข้าร่วมในระบบบริการจะถูกกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งโดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ รวมทั้งนโยบายและแนวทางทั้งหมดที่ใช้บังคับกับระบบบริการซึ่ง Lightspeed ได้จัดไว้เป็นระยะๆ ในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ฉ้อโกง หรือดำเนินการอื่นใดที่ไม่เหมาะสม (ซึ่ง Lightspeed เป็นผู้พิจารณาโดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว) Lightspeed อาจยกเลิกหรือทำให้เป็นโมฆะซึ่งสิทธิ์การใช้งาน บัญชี การลงทะเบียน และ Points ของคุณ ปฏิเสธการแลกของรางวัลของ Points หรือจำกัด ปิดกั้น กำหนดขอบเขต หรือป้องกันการเข้าถึงและการใช้งานระบบบริการโดยคุณ และยิ่งกว่านั้น Points, สิ่งจูงใจ และรางวัลทั้งหมดอาจถูกริบคืน ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการจำกัดกฎเกณฑ์ทั่วไปของข้อความข้างต้น ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับการใช้งานระบบบริการของคุณ ดังนี้:

 • การไม่ใช้งานและการไม่เปิดเผยข้อมูล ข้อมูลและเนื้อหาที่เปิดเผยต่อคุณในระบบบริการอาจมีความลับทางการค้าหรือข้อมูลลับหรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์อื่นใดของซัพพลายเออร์หรือผู้ออกใบอนุญาตของ Lightspeed คุณต้องรักษาข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับสูงสุดและไม่เปิดเผยแก่บุคคลใดถึงข้อมูลและเนื้อหาใดๆ ที่คุณสามารถเข้าถึงหรือเรียนรู้โดยเชื่อมโยงกับการเข้าร่วมตอบแบบสำรวจ โครงการ แบบสอบถาม หรือกิจกรรมด้านการวิจัยตลาดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการ คุณต้องไม่นำข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ดังกล่าวไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการเข้าร่วมในระบบบริการ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงนี้ คุณตกลงในที่นี้ว่าจะแจ้งให้ Lightspeed ทราบทันทีหากคุณทราบหรือสงสัยว่ามีการใช้งานหรือการเปิดเผย (หรือการเข้าถึง) ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะตามข้อตกลงนี้
 • Yข้อมูลการลงทะเบียน คุณตกลงว่า (ก) จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ล่าสุด และครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวคุณตามที่ได้รับคำขอให้ใส่ข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียนใดๆ ของระบบบริการ; (ข) รักษารหัสผ่านและข้อมูลการล็อกอินประจำตัวของคุณไว้เป็นความลับ และ (ค) รักษาและหมั่นปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ ตลอดจนข้อมูลอื่นใดที่คุณให้ไว้กับ Lightspeed เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ล่าสุด และครบถ้วนสมบูรณ์ การลงทะเบียนกำหนดให้คุณต้องให้ข้อมูลซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ-นามสกุลที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ของที่พักอาศัยหลักของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลที่ใช้งานในปัจจุบันของคุณ
 • การมีหลายบัญชีพร้อมกัน คุณต้องมีบัญชีที่ใช้งานเพียงบัญชีเดียว โดยเราจะอนุญาตให้มีหนึ่งบัญชีต่อหนึ่งที่อยู่อีเมลเท่านั้น หากบุคคลใดมีหลายบัญชีหรือมีที่อยู่ทางไปรษณีย์หลายที่อยู่พร้อมกัน จะถูกระงับบัญชีและริบ Points, สิ่งจูงใจ และรางวัลทั้งหมด
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งทั้งหมดที่บังคับใช้ และไม่ทำให้ Lightspeed ละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ
 • การเข้าร่วมโดยสุจริตใจ คุณตกลงว่าจะเข้าร่วมโดยสุจริตใจและใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในกิจกรรมการวิจัยตลาดซึ่งคุณได้เข้าร่วมโดยเชื่อมโยงกับระบบบริการ คุณจะไม่ให้ข้อมูลเท็จหรือทำให้เกิดการเข้าใจผิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำตอบในแบบสำรวจซึ่งไม่สอดคล้องกับคำตอบก่อนหน้านี้หรือไม่น่าจะเป็นไปได้ในทางสถิติ
 • การติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม หากคุณติดต่อสื่อสารกับฝ่ายต้อนรับ (FrontDesk) ของเราหรือบุคลากรฝ่ายอื่นของ Lightspeed หรือ LifePoints("บุคลากร") คุณตกลงว่าจะดำเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและให้เกียรติกัน คุณจะไม่ส่ง อัปโหลด แบ่งปัน หรือแจกจ่ายในลักษณะอื่นใดซึ่งการติดต่อสื่อสารที่หยาบคายหรือเป็นการละเมิด หรือเนื้อหาที่ลามกอนาจาร ไม่สุภาพ แฝงเรื่องเพศ สร้างความตระหนกตกใจ แสดงการข่มขู่ ความเกลียดชัง ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสมในลักษณะอื่นใดให้แก่บุคลากร หรือบุคลากรของบริษัทในเครือ หรือผู้ใช้อื่นของระบบบริการ
 • เนื้อหาของผู้ใช้ คุณอาจให้ข้อมูลแก่ Lightspeed โดยเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมในการวิจัยตลาดหรือกิจกรรมอื่นใดที่เชื่อมโยงกับระบบบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการตอบแบบสำรวจ ความคิดเห็น คำติชม หรือข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ("เนื้อหาของผู้ใช้") หากคุณมอบเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ (เว้นแต่ Lightspeed จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง) ย่อมหมายความว่าคุณอนุญาตให้ Lightspeed และบริษัทในเครือได้รับสิทธิ์โดยไม่จำกัด ไม่มีค่ารอยัลตี้ ซึ่งสามารถใช้ได้แบบถาวรโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ และมอบอำนาจแทนกันได้อย่างเต็มรูปแบบซึ่งสิทธิ์ในการใช้งาน การทำซ้ำ ดัดแปลง ประยุกต์ เผยแพร่ แปล สร้างผลงานอื่นจากเนื้อหานี้ เผยแพร่ ดำเนินการและแสดงเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวไปทั่วโลกโดยผ่านสื่อใดๆ โดยคุณไม่จำเป็นต้องรับทราบหรือบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่คุณ

หากคุณมอบเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ย่อมเป็นการระบุและรับประกันว่า คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะมอบเนื้อหานั้น และเนื้อหานั้นถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ คุณต้องไม่มอบเนื้อหาของผู้ใช้ที่มีลักษณะดังนี้:

ผิดกฎหมาย เป็นการหมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามก อนาจาร ขัดต่อศีลธรรมอันดี หยาบโลน ส่อนัยทางเพศ เป็นการก่อกวน คุกคาม ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ ดูหมิ่น สร้างความขุ่นเคือง เป็นเท็จ ไม่ตรงกับความจริง ทำให้เกิดการเข้าใจผิด ฉ้อฉล หรือปลอมแปลงหรือแสดงตนอย่างไม่ถูกต้องว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรใดๆ;

 • ละเมิดข้อผูกพันของการรักษาความลับหรือสิทธิ์ของบุคคลหรือองค์กรใดๆ หรือกระทำการในลักษณะอื่นใดที่ทำให้เกิดความรับผิดหรือละเมิดกฎหมายของท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือกฎระเบียบใดๆ ของตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange) ตลาดหลักทรัพย์อเมริกัน (American Stock Exchange) หรือแนสแด็ก (NASDAQ);
 • อาจเป็นการละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลหรือองค์กรใดๆ;
 • มีข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของบุคคลหรือองค์กรใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล เลขที่ประกันสังคม หรือหมายเลขบัตรเครดิต;
 • มีไวรัสหรือข้อมูลที่เสียหายหรือเป็นอันตราย หรือไฟล์หรือข้อมูลที่สร้างความเสียหาย รบกวน หรือเป็นอันตรายในรูปแบบอื่น; หรือ
 • โดยดุลยพินิจของ Lightspeed เห็นว่าไม่สมควร หรือไม่แสดงถึงความพยายามโดยสุจริตใจในการตอบแบบสำรวจหรือคำถามในการวิจัยตลาด หรืออาจทำให้ Lightspeed หรือผู้ออกใบอนุญาตหรือซัพพลายเออร์ของ Lightspeed ต้องรับผิดไม่ว่าในลักษณะใดๆ

 

8. ลิขสิทธิ์และการอนุญาตอย่างมีข้อจำกัด

ระบบบริการและเนื้อหาอื่นที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือภายในระบบบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายหรือโลโก้ของ Lightspeed และ LifePoints และข้อมูล เนื้อหา การออกแบบ ข้อความ กราฟิก สารสนเทศ ข้อมูลดิบ ซอฟต์แวร์ ไฟล์อื่น รวมถึงการเลือกและการจัดการที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหา") ถือเป็นทรัพย์สินของ Lightspeed และซัพพลายเออร์และผู้ออกใบอนุญาตของ Lightspeed และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐฯ และกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ Lightspeed จะให้สิทธิ์โดยมีข้อจำกัด สามารถเพิกถอนได้ ไม่สามารถถ่ายโอน และไม่จำกัดสิทธิ์เฉพาะในการเข้าถึงและใช้งานระบบบริการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ยกเว้นสิทธิ์ที่อนุญาตโดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ บริษัทมิได้ให้สิทธิ์อื่นใด (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) แก่คุณภายใต้ข้อตกลงนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ ห้ามตีความข้อความใดๆ ในข้อตกลงนี้ว่าเป็นการออกใบอนุญาตสำหรับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะโดยการถูกตัดบทโดยกฎหมาย ความหมายโดยนัย หรือในลักษณะอื่นใด ใบอนุญาตนี้สามารถถูกเพิกถอนได้ตลอดเวลา

ห้ามใช้ระบบบริการหรือเนื้อหาใดๆ นอกเหนือจากที่อนุญาตไว้โดยเฉพาะในข้อตกลงนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Lightspeed และการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ถูกระงับใบอนุญาตที่ได้รับในหัวข้อนี้ นอกจากนี้ การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า และข้อบังคับและกฎหมายด้านการสื่อสารที่บังคับใช้ รวมถึงสิทธิ์ของ Lightspeed และของบุคคลภายนอก

 

9. เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายและโลโก้ของ LifePoints, การออกแบบ Lightspeed และชื่อหรือสโลแกนของผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นที่มีอยู่ในเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นใดภายในระบบบริการ ถือเป็นทรัพย์สินของ Lightspeed, ซัพพลายเออร์หรือผู้ออกใบอนุญาตของ Lightspeed และห้ามทำการคัดลอก เลียนแบบ หรือใช้งาน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Lightspeed หรือผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้าอื่น เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อหรือโลโก้บริษัททั้งหมดซึ่งปรากฏอยู่ในระบบบริการ หรือในเนื้อหาใดๆ เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือข้อมูลอื่นใดโดยชื่อการค้า เครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต ซัพพลายเออร์หรือบุคคลอื่น ไม่ใช่หรือมิได้เป็นการแสดงนัยว่าเป็นการรับรอง อุปถัมภ์ หรือให้การแนะนำในที่นี้โดย Lightspeed แต่อย่างใด สงวนลิขสิทธิ์

 

10. ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

คุณต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ระบบบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้เนื้อหาใดๆ ของคุณ ระบบบริการและเนื้อหาทั้งหมดได้รับการจัดหาให้ "ตามที่มี" และ "ในรูปแบบที่มีให้" Lightspeed บริษัทในเครือ ผู้ออกใบอนุญาต และซัพพลายเออร์ รวมถึงสมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน และพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท (เรียกรวมกันว่า "ผู้ให้บริการ") ขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งในการรับประกันในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยซึ่งอรรถประโยชน์เชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้ง Lightspeed และผู้ให้บริการอื่นไม่รับประกันในการใช้งาน การปฏิบัติงาน หรือความพร้อมให้บริการโดยไม่หยุดชะงักของระบบบริการหรือเนื้อหาใดๆ หรือไม่รับประกันว่าการส่งหรือคำขอธุรกรรมใดๆ ที่คุณพยายามดำเนินการโดยใช้ระบบบริการจะประสบความสำเร็จ ไม่เสียหาย หรือเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาตามสมควร คุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความล่าช้าหรือการสูญเสียใดๆ อันเป็นผลมาจากการเข้าถึง หรือการใช้ระบบบริการและเนื้อหา คำแนะนำหรือข้อมูล ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ที่คุณได้รับจาก Lightspeed หรือผู้ให้บริการอื่นโดยผ่านหรือจากระบบบริการ จะไม่เป็นการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวกับระบบบริการหากไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ เขตอำนาจศาลบางแห่งอาจห้ามการสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน และคุณอาจมีสิทธิ์อื่นใดซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละเขตอำนาจศาล

 

11. การจำกัดความรับผิด

ทั้ง Lightspeed และผู้ให้บริการอื่นจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่มิได้ตั้งใจ ความเสียหายเป็นกรณีพิเศษ หรือที่เป็นผลตามมา หรือเป็นข้อยกเว้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้งาน ข้อมูล หรือการสูญเสียทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่น (แม้ว่า Lightspeed หรือผู้ให้บริการอื่นได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ในความเสียหายเหล่านี้แล้วก็ตาม) อันเป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือการใช้งาน หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานระบบบริการหรือเนื้อหาใดๆ ของคุณ เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดในความเสียหายที่เป็นผลตามมาหรือที่มิได้ตั้งใจ ซึ่งหากเป็นกรณีดังกล่าว จะถือว่าข้อจำกัดข้างต้นไม่มีผลบังคับใช้ในกรณีของคุณ

ขอบเขตความรับผิดของ Lightspeed และผู้ให้บริการอื่นทั้งหมดที่มีต่อคุณสำหรับการอ้างสิทธิ์ใดๆ ทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะในสัญญา การละเมิด หรือลักษณะอื่นใด จะเท่ากับจำนวนเงินที่สูงกว่าระหว่าง (ก) จำนวนเงินที่ Lightspeed จ่ายให้แก่คุณภายใต้ข้อตกลงนี้ในช่วงสิบสองเดือนก่อนการอ้างสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง และ (ข) 100 ดอลลาร์สหรัฐ ($100 USD) ข้อกำหนดแต่ละข้อของข้อตกลงนี้ที่ระบุถึงการจำกัดความรับผิด ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน หรือการยกเว้นในความเสียหายจะเป็นการจัดสรรความเสี่ยงภายใต้ข้อตกลงนี้ในระหว่างสองฝ่าย การจัดสรรความเสี่ยงนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของพื้นฐานในการต่อรองระหว่างทั้งสองฝ่าย ข้อกำหนดแต่ละข้อเหล่านี้สามารถแยกส่วนออกได้และเป็นอิสระจากข้อกำหนดอื่นทั้งหมดของข้อตกลงนี้ ข้อจำกัดของส่วนนี้จะมีผลบังคับใช้แม้ว่าการแก้ไขเยียวยาที่มีข้อจำกัดใดๆ จะไม่สามารถนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ที่สำคัญนี้ก็ตาม

 

12. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คุณจะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Lightspeed และผู้ให้บริการอื่นทั้งหมดจากต้นทุน ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย และความรับผิดใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าทนายความ) ที่เกิดขึ้นหรือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ การใช้ระบบบริการหรือเนื้อหาอื่นใดโดยคุณ การละเมิดข้อตกลงนี้ หรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก

 

13. เนื้อหาของบุคคลภายนอก

ระบบบริการอาจมีการเชื่อมโยงหรือการอ้างอิงถึงข้อมูล เนื้อหา และบริการต่างๆ ที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหาของบุคคลภายนอก") Lightspeed ไม่ทำการตรวจสอบหรือไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหาของบุคคลภายนอก Lightspeed ไม่รับรองหรือเลือกใช้เนื้อหาของบุคคลภายนอก และไม่รับประกันในความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาดังกล่าว Lightspeed ไม่รับผิดชอบในการปรับปรุงหรือทบทวนเนื้อหาของบุคคลภายนอก และรับรองหรือรับประกันในความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหาของบุคคลภายนอก คุณต้องรับผิดชอบด้วยตนเองต่อความเสี่ยงในการใช้เนื้อหาของบุคคลภายนอกที่มีอยู่ในระบบบริการ Lightspeed มิได้ให้การรับรองทัศนคติใดๆ ที่แสดงออกในเนื้อหาของบุคคลภายนอก

 

14. ความเป็นส่วนตัว

Lightspeed อาจรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลอื่นเกี่ยวกับตัวคุณโดยผ่านระบบบริการ โปรดดู นโยบายความเป็นส่วนตัวของ LifePoints เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลนี้โดย Lightspeed

 

15. คำติชม

คุณรับทราบและยอมรับว่า คำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ไอเดีย คำติชม ข้อมูลที่สร้างสรรค์หรือริเริ่มขึ้น หรือข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นใดที่คุณได้มอบให้แก่ Lightspeed (ในขอบเขตที่ไม่ใช่เนื้อหาของผู้ใช้) จะถือเป็นทรัพย์สินของ Lightspeed แต่เพียงผู้เดียว Lightspeed จะเป็นเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และจะมีสิทธิ์ใช้งานและเผยแพร่โดยไม่จำกัดในข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ไม่ว่าจะในเชิงพาณิชย์หรือจุดประสงค์อื่น โดยคุณไม่จำเป็นต้องรับทราบหรือบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่คุณ นอกจากนี้ คุณอนุญาตในที่นี้ให้ Lightspeed ได้รับใบอนุญาตแบบถาวรและไม่สามารถเพิกถอนได้ในการใช้ข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ก็ตาม

 

16. ผู้รับเหมาอิสระ

คุณและ Lightspeed เป็นผู้รับเหมาะอิสระเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ทั้งหมด ข้อตกลงนี้ หรือการเข้าถึงหรือการใช้ระบบบริการโดยคุณ ไม่ได้มีจุดประสงค์หรือจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะตัวแทน หุ้นส่วน การร่วมทุน ความสัมพันธ์แบบลูกจ้าง-นายจ้าง หรือผู้ให้สิทธิ์-ผู้รับสิทธิ์แต่อย่างใด

 

17. ข้อกำหนดทั่วไป

การสิ้นสุดข้อตกลง

โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ Lightspeed ขอสงวนสิทธิ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและโดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวที่จะระงับหรือยกเลิกระบบบริการใดๆ, ระงับการอนุญาตให้คุณใช้ระบบบริการ, ลบการลงทะเบียนในระบบหรือบัญชีอื่นๆ, ลบ Points ซึ่งยังไม่แลกของรางวัล และจำกัด ปิดกั้น กำหนดขอบเขต และป้องกันมิให้คุณเข้าถึงและใช้ระบบบริการ การยกเลิกหรือการดำเนินการอื่นใดโดย Lightspeed ดังอธิบายไว้ในย่อหน้านี้จะไม่เป็นการจำกัดทางแก้ไขเยียวยาใดๆ ที่มีให้แก่ Lightspeed ตามกฎหมาย หลักความยุติธรรม หรือในลักษณะอื่นใด

 

การปรับปรุงข้อตกลงนี้

Lightspeed อาจปรับปรุงข้อตกลงนี้เป็นระยะๆ โดยที่เมื่อบริษัทดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะแก้ไขวันที่ "ที่ปรับปรุง" ในข้อตกลงนี้ คุณต้องรับผิดชอบในการทบทวนและปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุด

 

คำบอกกล่าวทางกฎหมายทั่วไป

การเข้าถึงหรือการใช้ระบบบริการย่อมหมายถึงว่า คุณยินยอมที่จะได้รับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จาก Lightspeed การติดต่อสื่อสารเหล่านี้อาจรวมถึงคำบอกกล่าวเกี่ยวกับบัญชีและข้อมูลของคุณที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับระบบบริการ คุณยอมรับว่า คำบอกกล่าว ข้อตกลง การเปิดเผยข้อมูล หรือการติดต่อสื่อสารอื่นใดที่ Lightspeed ส่งถึงคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการติดต่อทางกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุว่าให้ทำการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

หาก Lightspeed ไม่สามารถดำเนินการในเงื่อนไขเฉพาะใดๆ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ที่จะดำเนินการอันเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขนั้นหรือในเงื่อนไขอื่นๆ ที่คล้ายกัน ข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงนี้ที่พบว่าไม่ถูกต้อง ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้จะถูกแยกออกจากข้อตกลงนี้ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงบังคับใช้และมีผลอย่างเต็มที่ หัวเรื่องและชื่อของส่วนต่างๆ ในข้อตกลงนี้มีขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลทางกฎหมายหรือในแง่สัญญาใดๆ ข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงนี้ซึ่งโดยลักษณะพื้นฐานแล้วควรมีผลบังคับใช้แม้ภายหลังสิ้นสุดข้อตกลงนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การจำกัดความรับผิด ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน และความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา) จะยังคงบังคับใช้และมีผลอย่างเต็มที่ภายหลังการสิ้นสุดข้อตกลงนี้

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายแห่งรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ยกเว้นมีข้อขัดแย้งในหลักการแห่งกฎหมาย ข้อพิพาทหรือการอ้างสิทธิ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการหรือข้อตกลงนี้จะต้องดำเนินการภายในหนึ่งปีหลังจากมีการอ้างสิทธิ์นั้น และจะได้รับการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันโดยเป็นไปตามกฎการอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ของสมาคมอนุญาโตตุลาการของอเมริกา (American Arbitration Association) ข้อพิพาทหรือการอ้างสิทธิ์ใดๆ ดังกล่าวจะได้รับการตัดสินชี้ขาดเป็นกรณีๆ ไป และจะไม่นำไปรวมกับการตัดสินชี้ขาดในการอ้างสิทธิ์หรือข้อโต้แย้งกับฝ่ายอื่น การอนุญาโตตุลาการจะเกิดขึ้นในเมืองนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก และการพิจารณาคดีเพื่อตัดสินชี้ขาดอาจนำเข้าสู่ศาลที่มีอำนาจในการตัดสินคดี คำตัดสินชี้ขาดของอนุญาตโตตุลาการถือเป็นอันสิ้นสุดและมีผลผูกพันทั้งสองฝ่ายโดยไม่มีการอุทธรณ์หรือทบทวนเว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนคำพิพากษาหรือในระหว่างกระบวนการพิจารณาทางศาล จากศาลที่มีอำนาจในการตัดสินคดี โดยเป็นไปตามที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของตนก่อนที่จะมีคำตัดสินชี้ขาดจากอนุญาโตตุลาการ

ข้อตกลงนี้ รวมทั้งเงื่อนไข นโยบาย และแนวทางทั้งหมดที่อ้างอิงในข้อตกลงนี้ เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ Lightspeed ที่เกี่ยวกับระบบบริการ ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เหนือข้อตกลงหรือการติดต่อสื่อสารใดๆ ทั้งหมดก่อนหน้านี้ระหว่างคุณกับ Lightspeed ที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ในข้อตกลงนี้

 

การติดต่อ Lightspeed

หากคุณต้องการจะติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อสงสัยหรือแจ้งข้อกังวลใจใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้หรือระบบบริการ โปรดดูที่หน้าติดต่อเร

 

กลับสู่ด้านบน