Warunki członkostwa LifePoints

Warunki członkostwa LifePoints

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 20 lutego 2024 r.

Niniejszy Regulamin członkostwa w LifePoints („Regulamin”, „Umowa”) opisuje warunki obowiązujące dla Paneli LifePoints obsługiwanych przez i będących własnością Lightspeed LLC, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, Nowy Jork, NY 10007 USA („Lightspeed”, „My”), spółki grupy Kantar („Kantar”). Niniejsza Umowa ustala zobowiązania Lightspeed oraz Panelistów LifePoints w odniesieniu do ich udziału w Panelach (zgodnie z definicją każdego z terminów zapisanych wielką literę w tym dokumencie). Użytkownik powinien przeczytać ze zrozumieniem ten Regulamin i okresowo go przeglądać pod kątem aktualizacji. Udział użytkownika jako Panelisty LifePoints oznacza, że rozumie on i zgadza się, by niniejsza Umowa była dla niego wiążąca. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na ten Regulamin, nie powinien korzystać z naszej Witryny ani naszych Usług.

Gwoli jasności – Regulamin ten dotyczy dostępu użytkownika do witryn, aplikacji społecznościowych i mobilnych firmy Lightspeed (razem „Witryna”) i korzystania z tychże oraz z usług zapewnianych przez Lightspeed, w tym z Panelu LifePoints firmy Lightspeed i powiązanych serwisów badawczych.

 

1. Usługi

Usługi umożliwiają żyjącym osobom, które spełniają określone kryteria, zarejestrowanie się jako członek („Panelista”) naszego panelu badawczego („Panel”) i uczestnictwo w różnych aktywnościach badawczych („Aktywności”) udostępnianych i proponowanych przez Lightspeed (razem „Usługi”). Te Aktywności, zawsze związane z badaniem rynku, są zapewniane bezpośrednio przez Lightspeed lub poprzez strony trzecie (czy też z ich pomocą) pracujące na rzecz Lightspeed („Dostawcy”) lub naszych klientów („Klienci”). Rejestrowanie jako Panelistów wirtualnych agentów, robotów lub innych form programów, które symulują aktywność człowieka, jest niedozwolone.

 

2. Uprawnienia do korzystania z Usług i rejestracja

Z usług tych mogą korzystać tylko osoby w wieku co najmniej 14 lat i nie są one przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej 14. roku życia. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z Usług w związku z nim będą nieważne w przypadkach niedozwolonych. W niektórych krajach może cezura wiekowa do korzystania z naszych Usług może być wyższa niż 14 lat.

Po rejestracji użytkownika w Panelach zostanie utworzone konto Panelowe („Konto”). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za to konto i musi je przez cały czas chronić za pomocą bezpiecznie przechowywanego hasła.

Do naszego Panelu użytkownik może się rejestrować wyłącznie w tym kraju, w którym mieszka. Nie należy próbować uzyskiwać dostępu do naszych Usług z innego kraju, ponieważ konto użytkownika może zostać w takim wypadku natychmiast zawieszone.

UZYSKUJĄC DOSTĘP DO NASZYCH USŁUG I KORZYSTAJĄC Z NICH, UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA I GWARANTUJE, ŻE SPEŁNIA TE KRYTERIA UPRAWNIEŃ I BĘDZIE PRZESTRZEGAŁ WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY.

 

3. Opłaty za Usługi

Obecnie nie ma żadnej opłaty za korzystanie przez Panelistów z Usług. Lightspeed może, wedle własnego wyłącznego uznania, zdecydować się na pobieranie opłat za uczestnictwo w ramach Usług lub za korzystanie z lub dostęp do innych serwisów w dowolnym momencie. Jeśli tak zdecyduje, Lightspeed zaktualizuje ten Regulamin, aby odzwierciedlał wszelkie takie zmiany, i powiadomi użytkownika z wyprzedzeniem 30 dni kalendarzowych.

 

4. Premie

Po dołączeniu użytkownika do Panelu będą przyznawane punkty LifePoints („Punkty”) lub inne rodzaje premii LifePoints za podjęcie różnych Aktywności w Witrynie, zgodnie z Warunkami przyznawania nagród w programie LifePoints.

Punkty są dodawane do Konta użytkownika i można je wykorzystywać, jeśli tylko Konto użytkownika jest „aktywne” (patrz punkt 7 niniejszego Regulaminu).

Punkty nie mają wartości pieniężnej ani żadnej wartości poza naszymi Serwisami i nie generują zysków w postaci odsetek. Nie wolno sprzedawać Punktów, obracać nimi ani wymieniać ich na gotówkę

Każda ze stron będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie podatki nałożone na nią przez obowiązujące przepisy prawa, w tym podatki dochodowe strony lub związane z otrzymaniem przez stronę Punktów na mocy tego Regulaminu.

 

5. Wymagania dotyczące uczestnictwa

Zdolność użytkownika do uczestnictwa w Serwisach jest wyraźnie uwarunkowana przestrzeganiem przez niego tego Regulaminu i wszelkich zasad i wytycznych obowiązujących dla Usług, które Lightspeed może udostępniać od czasu do czasu. W przypadku nieprzestrzegania ich przez użytkownika, oszustwa lub innej niedozwolonej aktywności (określonej przez Lightspeed wedle uznania) Lightspeed może zamknąć lub zawiesić Konto użytkownika. Zamknięcie lub zawieszenie Konta może ograniczać, blokować i uniemożliwiać użytkownikowi dostęp do Serwisów i korzystanie z nich, a ponadto wszelkie Punkty, premie i nagrody będą podlegać przepadkowi (patrz punkt 7 tego Regulaminu).

Bez uszczerbku dla ogólnej wymowy powyższych postanowień nieprzestrzeganie któregokolwiek z poniższych wymagań może automatycznie prowadzić do zamknięcia Konta użytkownika, przepadku wszelkich Punktów oraz wszystkich powiązanych skutków uczestnictwa użytkownika w Panelu.

 

Poufność

Niewykorzystywanie i nieujawnianie. Informacje i treści udostępnione użytkownikowi w ramach Usług mogą zawierać tajemnice handlowe lub inne informacje poufne lub zastrzeżone firmy Lightspeed, jej Dostawców, Klientów lub licencjodawców. Użytkownik utrzyma w ścisłej poufności wszelkie informacje i treści, które pozna lub do których uzyska dostęp w związku ze swoim udziałem w Panelu, ankiecie, projekcie, kwestionariuszu lub innej aktywności dot. badania rynku związanej z Usługami, i nie będzie ujawniał ich żadnej osobie trzeciej. Użytkownikowi nie wolno też wykorzystywać wszelkich takich informacji lub treści do celu innego niż swoje uczestnictwo w Usługach zgodnie z tym Regulaminem.

Niniejszym użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Lightspeed, jeśli dowie się o wykorzystaniu lub ujawnieniu, czy też dostępie do wszelkich takich informacji lub treści w sposób inny niż dozwolony przez niniejszy Regulamin lub w przypadku podejrzenia takiej sytuacji.

 

Szczere i dokładne informacje profilowe panelu

Użytkownik zobowiązuje się do a) podania dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie, które mogą być wymagane przez wszelkie formularze rejestracyjne w ramach Usług i b) utrzymywania i niezwłocznego aktualizowania swoich danych profilowych oraz wszelkich innych informacji podanych Lightspeed, aby pozostawały dokładne, aktualne i pełne. Rejestracja wymaga podania informacji o sobie, w tym między innymi pełnego imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu głównego miejsca zamieszkania, numeru telefonu i aktywnego adresu e-mail.

 

Wiele Kont

Dozwolone jest posiadanie jednocześnie tylko jednego Konta przez jedną żyjącą osobę

 

Przestrzeganie prawa

Przez cały czas użytkownik musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji oraz rozporządzeń i nie wywoływać skutku w postaci złamania przez Lightspeed wszelkich przepisów, zasad, regulacji czy rozporządzeń.

 

Uczestnictwo szczere i w dobrej wierze

Użytkownik zgadza się uczestniczyć w dobrej wierze i na miarę swoich zdolności we wszelkich Aktywnościach, w które angażuje się w związku z Usługami. Użytkownik nie będzie podawał danych fałszywych lub wprowadzających w błąd, w tym między innymi nieprawdziwych odpowiedzi ankietowych, niezgodnych ze swoimi wcześniejszymi odpowiedziami lub statystycznie nieprawdopodobnych.

 

Odpowiednia komunikacja

Komunikując się z naszym zespołem pomocy technicznej lub innymi pracownikami Lightspeed lub LifePoints („Pracownicy”), użytkownik zgadza się na prowadzenie komunikacji z szacunkiem i w odpowiedni sposób. Nie wolno wysyłać, przesyłać, udostępniać ani w żaden inny sposób rozpowszechniać w stosunku do Pracowników, pracowników Dostawców ani innych użytkowników Usług żadnych nieprzyzwoitych lub obraźliwych komunikatów lub treści obscenicznych, wulgarnych, z podtekstem seksualnym, szokujących, stanowiących groźby, nienawistnych, nielegalnych lub w inny sposób nieodpowiednich.

 

Kontrole jakości

Od użytkownika, jako od członka Paneli, wymagamy i oczekujemy uczestnictwa zgodnego z racjonalnymi, ale ścisłymi standardami jakości, wskazanymi w punkcie „Wymagania związane z uczestnictwem”. Przeprowadzamy regularne kontrole w Panelach, by monitorować interakcje naszych Panelistów z Usługami. Do przeprowadzania tych kontroli wykorzystujemy kilka narzędzi i metod, opracowanych wewnętrznie lub dostarczonych przez zaufanych dostawców zewnętrznych, które analizują, w czasie rzeczywistym lub nie, dane generowane przez Usługi. Takie analizy mogą być wspomagane przez modele i silniki sztucznej inteligencji. Kontrole te opracowano jako narzędzie do wspierania procesu podejmowania decyzji, umożliwiające naszemu zespołowi Panelu wykrywanie zachowań, które mogą być sprzeczne z tym Regulaminem.

Jeśli konto użytkownika zostanie zidentyfikowane w takim kontekście, może być on poproszony, wedle wyłącznego uznania Lightspeed, o dalsze weryfikacje swojego konta. Te dalsze weryfikacje mogą wymagać od użytkownika udostępnienia nam dodatkowych danych tożsamościowych lub może być on zobowiązany do wykonania dodatkowych zadań związanych z bezpieczeństwem konta, między innymi zabezpieczenia swojego konta do płatności cyfrowych, jeśli takiego używa, lub włączenia wieloczynnikowego uwierzytelniania na swoim Koncie Panelu.

Ochrona Kont Paneli i kont w ramach naszych Usług stanowi dla nas absolutny priorytet i od czasu do czasu możemy dodawać nowe środki i procedury w celu zabezpieczenia nas przed oszukańczymi zachowaniami lub zachowaniami, które uznajemy za sprzeczne z tym Regulaminem.

 

6. Treści użytkownika

Użytkownik może przekazać Lightspeed informacje w związku z jego uczestnictwem w Aktywnościach lub w związku z Usługami, w tym odpowiedzi ankietowe, pomysły, opinie lub inne dane lub treści („Treści Użytkownika”). W przypadku przekazania jakichkolwiek Treści Użytkownika, jeśli Lightspeed w sposób wyraźny nie wskaże inaczej, użytkownik przekazuje Lightspeed, jej Dostawcom i Klientom niewyłączne, wolne od opłat, wieczyste, nieodwołalne i w pełni podlegające sublicencji prawo do wykorzystywania takich Treści Użytkownika, ich powielania, modyfikacji, adaptacji, publikacji, tłumaczenia, tworzenia na ich bazie dzieł pochodnych, ich dystrybucji, wykonywania i wystawiania na całym świecie za pośrednictwem dowolnych mediów we wszelkim możliwym celu bez dowodów uznania czy wynagrodzenia dla użytkownika.

Użytkownik, przekazując Treści Użytkownika, oświadcza i poręcza, że ma pełne prawo je przekazywać oraz że są one dokładne i kompletne. Nie wolno przekazywać jakichkolwiek Treści Użytkownika, które:

 • Są niezgodne z prawem, oszczercze, szkalujące, obsceniczne, pornograficzne, nieprzyzwoite, sprośne, prowokujące, nękające, stanowią pogróżki, naruszają prawa do prywatności lub do wizerunku, są napastliwe, o podżegającym charakterze, fałszywe, niedokładne, wprowadzające w błąd, oszukańcze lub stanowią podszywanie się pod kogoś lub zawierają fałszywe utrzymywanie powiązania z jakąś osobą czy podmiotem;
 •  

 • Naruszyłyby zobowiązanie do zachowania poufności lub prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu czy też skutkowałyby odpowiedzialnością prawną lub naruszałyby prawo lokalne, regionalne czy krajowe lub międzynarodowe, w tym między innymi, rozporządzenia amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd lub wszelkie przepisy obrotu papierami wartościowymi, jak np. Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych, Amerykańskiej Giełdy Papierów Wartościowych czy NASDAQ;
 •  

 • Mogą naruszać jakikolwiek patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej czy też inne prawa wynikające z własności jakiejkolwiek osoby lub podmiotu;
 •  

 • Zawierają jakiekolwiek dane prywatne dowolnej osoby lub podmiotu, w tym między innymi, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, numery ubezpieczenia społecznego oraz numery kart kredytowych;
 •  

 • Zawierają jakiekolwiek wirusy, uszkodzone dane lub inne szkodliwe, zakłócające lub niszczące pliki lub dane, lub
 •  

 • Wedle wyłącznej oceny Lightspeed są niestosowne, nie są wyrazem starań użytkownika w dobrej wierze, by należycie odpowiadać na pytania ankietowe lub dotyczące badania rynku, czy też takie, które mogę narazić Lightspeed lub jej Dostawców czy Klientów na jakiekolwiek zobowiązania.
 •  

 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie pytania, uwagi, sugestie, pomysły, opinie, materiały oryginalne lub kreatywne, lub inne informacje czy treści przekazane Lightspeed przez użytkownika, w zakresie, w jakim nie stanowią Treści Użytkownika, staną się wyłączną własnością Lightspeed. Lightspeed będzie posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będzie jej przysługiwać prawo do nieograniczonego użytku i rozpowszechniania takich informacji i treści w jakimkolwiek celu, komercyjnym lub innym, bez dowodów uznania czy wynagrodzenia dla użytkownika. Ponadto użytkownik niniejszym przyznaje Lightspeed wieczystą i nieodwołalną licencję na wykorzystywanie takich informacji i treści w dowolnym celu.

 

7. Utrzymywanie odpowiedniej reputacji swojego Konta

Kiedy użytkownik zarejestruje się do Panelu, Lightspeed otworzy użytkownikowi konto panelowe („Konto”). Użytkownik wybierze hasło dla tego konta. Użytkownik cały czas jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego hasła i danych logowania oraz Konta. Zalecamy regularne zmienianie swojego hasła.

Gdy użytkownik zarejestruje się do Panelu, Konto użytkownika będzie miało status „Aktywne”. Oznacza to możliwość uczestnictwa we wszystkich Aktywnościach, do których użytkownik zostanie zaproszony przez Lightspeed. Użytkownik ma dostęp do wszystkich korzyści, jakie niesie ze sobą Panel, takich jak dostęp do naszych Usług, swoich premii i kontakt z Pracownikami Lightspeed.

W określonych okolicznościach, w tym tych opisanych w niniejszym dokumencie, Konto użytkownika może zostać zamknięte przez Lightspeed, w której to sytuacji użytkownik nie będzie postrzegany jako posiadający dobrą reputację i nie będzie mógł uczestniczyć w przyszłych Aktywnościach i odnosić korzyści z Panelu.

 

Zamknięcie Konta użytkownika

Konto użytkownika może zostać zamknięte w każdym momencie z jakiegokolwiek powodu, wedle wyłącznego uznania Lightspeed, w tym w przypadku naruszenia przez użytkownika tego Regulaminu. Bez uszczerbku dla powyższego Lightspeed zastrzega sobie również w szczególności prawo do zamknięcia Konta użytkownika, jeśli prawo Lightspeed do przetwarzania i wykorzystywania informacji, które jest niezbędne do prowadzenia Panelu, zostanie unieważnione na mocy przepisów prawa lub w inny sposób. Lightspeed może również zakończyć członkostwo użytkownika w trybie natychmiastowym bez określania powodu.

Zamknięcie Konta użytkownika oznacza, że jego dostęp do i korzystanie przez niego z Usług zostaną uniemożliwione, że dane osobowe użytkownika zostaną usunięte z naszej bazy danych po 3 miesiącach (dając użytkownikowi czas na odwołanie się), a wszystkie Punkty, premie i nagrody podlegają przepadkowi. Po zamknięciu Konta użytkownika nie możemy go przywrócić.

 

Zawieszenie Konta użytkownika

Konto użytkownika może zostać zawieszone w dowolnym momencie wedle uznania Lightspeed w przypadku wystąpienia jednej z poniższych sytuacji:

 • Brak uczestnictwa po dołączeniu przez użytkownika do Panelu
 • Jeśli użytkownik zarejestruje się do Panelu i nie rozpocznie ankiety w ciągu swoich pierwszych 30 dni w Panelu.

   

 • Brak uczestnictwa w ciągu ostatnich 90 dni
 • Jeśli użytkownik nie rozpocznie żadnej ankiety w okresie 90 dni.

   

 • Bezpieczeństwo Konta
 • Jeśli nasze systemy wykryją anomalia dotyczące Konta użytkownika lub jeśli uznamy, że Konto użytkownika zostało naruszone.

   

 • Jakość
 • Jeśli uczestnictwo użytkownika nie spełnia kryteriów jakości określonych powyżej w punkcie 5 „Kontrole jakości”.

   

Prawo użytkownika do ponownego rozpatrzenia

Jeśli Konto użytkownika zostało zawieszone lub zamknięte, ma on prawo do wnioskowania o ponowne zbadanie sytuacji przez Lightspeed i potwierdzenie lub odwołanie jej decyzji, która wpływa na status Konta użytkownika. Aby wnioskować u Lightspeed o ponowne rozpatrzenie, należy przejść do Witryny Panelu i skontaktować się z zespołem ds. wsparcia Panelu, wybierając opcję „Prawo do ponownego rozpatrzenia” w formularzu kontaktowym. Użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości. Lightspeed odpowie na wniosek użytkownika w ciągu 30 dni. Następnie przekażemy użytkownikowi wniosek z tego dochodzenia i naszą ostateczną decyzję. Wyrażając zgodę na ten Regulamin, użytkownik akceptuje, że decyzja Lightspeed jest ostateczna, a o poziomie szczegółowości informacji przekazanych użytkownikowi w toku skorzystania z prawa do odwołania zdecyduje Lightspeed wedle własnego uznania.

 

Prawo użytkownika do zamknięcia swojego Konta (wypisanie się)

Jeżeli użytkownik chce się wypisać z Panelu i zamknąć swoje Konto, może po prostu zamknąć swoje Konto, przechodząc do naszej Witryny, w zakładce preferencji konta. Konto użytkownika zostanie natychmiast zamknięte, jego Punkty od razu przepadną i nie będzie można ich odzyskać w przypadku zmiany decyzji. Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte zgodnie z naszą Polityką prywatności. W przypadku niemożności osobistego zamknięcia swojego Konta przez użytkownika może on również skontaktować się z naszym zespołem ds. wsparcia Panelu poprzez Witrynę LifePoints, który zamknie Konto ręcznie.

 

8. Poufność i prawa autorskie

Usługi oraz inne materiały zawarte w Witrynie lub w ramach Usług i Aktywności udostępnianych użytkownikowi przez Lightspeed, w tym między innymi należące do Lightspeed, Kantar oraz LifePoints znaki, loga oraz wszelkie informacje, treści, wzory, teksty, grafika, dane, oprogramowanie, inne pliki oraz wybór i układ tychże (łącznie „Treści”) są własnością Lightspeed, jej Dostawców, licencjodawców i klientów, i są chronione amerykańskim i międzynarodowym prawem autorskim.

Jeśli użytkownik przestrzega tego Regulaminu, Lightspeed przyznaje mu ograniczoną, odwołalną, niezbywalną i niewyłączną licencję na dostęp do i korzystanie z Usług, wyłącznie na użytek osobisty, niekomercyjny zgodnie z tym Regulaminem. Z wyjątkiem praw wyraźnie przyznanych w tym Regulaminie nie są przyznawane użytkownikowi na mocy tego Regulaminu, w sposób wyraźny lub dorozumiany, żadne inne prawa. Jeśli nie stwierdzono tego wyraźnie w tym Regulaminie, żadnego z zapisów tego Regulaminu nie można interpretować jako przyznającego użytkownikowi jakąkolwiek licencję w zakresie praw własności intelektualnych, czy to w drodze estoppel, dorozumienia, czy inną drogą. Niniejsza licencja może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Wszelkie wykorzystanie Usług i Treści w sposób inny niż wyraźnie dozwolony na mocy niniejszej Umowy i obowiązującego prawa oraz przepisów, bez uprzedniej pisemnej zgody Lightspeed, jest surowo zabronione i będzie prowadzić do unieważnienia licencji przyznanej w tym punkcie. Konto użytkownika zostanie natychmiast zamknięte bez żadnego powiadomienia.

Gwoli jasności – akceptując Regulamin, użytkownik wyraźnie zobowiązuje się do niezamieszczania Treści w Internecie, bez względu na rodzaj witryn, w tym w witrynach serwisów społecznościowych, jak np. Facebook, Twitter, YouTube. Użytkownik powstrzyma się też od robienia zdjęć Treści smartfonem, aparatem i podobnymi urządzeniami. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania przez cały czas poufności udostępnianych mu Treści, w tym do nieomawiania Aktywności z przyjaciółmi czy znajomymi. Niniejszym użytkownik przyjmuje do wiadomości, że każde naruszenie zobowiązań w zakresie poufności określonych tym Regulaminem wywoła nieodwracalną szkodę dla Lightspeed i/lub jej Dostawców, a przewidziane prawem środki będą niewystarczające do zadośćuczynienia rzeczywistemu lub grożącemu naruszeniu Regulaminu. Użytkownik zgadza się zatem, że oprócz przewidzianych środków zadośćuczynienia Lightspeed i/lub jej Dostawcy mogą domagać się egzekwowania zobowiązań w zakresie poufności poprzez tymczasowe lub trwałe zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu, bez potrzeby wniesienia kaucji lub udowodnienia szkód.

 

9. Znaki towarowe

Znaki oraz loga Kantar, LifePoints i Lightspeed oraz inne produkty, nazwy serwisów i hasła zawarte w ramach jakichkolwiek Treści lub w Usług są własnością Lightspeed, jej Dostawców lub licencjodawców i nie mogą być powielane, imitowane ani wykorzystywane, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Lightspeed lub odpowiedniego posiadacza praw. Wszelkie pozostałe znaki towarowe, zastrzeżone znaki towarowe, nazwy produktów i nazwy lub loga firm pojawiające się w ramach Usług lub w jakichkolwiek Treściach są własnością ich odpowiednich właścicieli. Odniesienie do produktów, usług, procesów lub innych informacji, poprzez nazwę handlową, znak towarowy, nazwę producenta, dostawcy lub w inny sposób, nie stanowią ani nie implikują ich promowania, sponsorowania ani rekomendacji ze strony Lightspeed. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

10. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG, W TYM MIĘDZY INNYMI Z TREŚCI, MA MIEJSCE NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. USŁUGI I CAŁA TREŚĆ SĄ ZAPEWNIANE NA ZASADZIE „TAKIE, JAKIE SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” Z WSZELKIMI WADAMI. Lightspeed, JEJ DOSTAWCY, LICENCJODAWCY ORAZ WYKONAWCY ORAZ ICH ODPOWIEDNI CZŁONKOWIE, DYREKTORZY, PRACOWNICY, ZARZĄD, PRZEDSTAWICIELE ORAZ PRACOWNICY (ŁĄCZNIE „DOSTAWCY”) WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE ZBYWALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZANIA PRAW.

ANI Lightspeed, ANI INNI DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ NIEPRZERWANEGO KORZYSTANIA Z, DZIAŁANIA LUB DOSTĘPNOŚCI USŁUG LUB WSZELKICH TREŚCI ANI ŻE KAŻDY WNIOSEK LUB ZLECENIE UŻYTKOWNIKA W TRAKCIE KORZYSTANIA Z USŁUG ZAKOŃCZĄ SIĘ POWODZENIEM, NIE ZOSTANĄ ZAKŁÓCONE CZY TEŻ ZOSTANĄ UKOŃCZONE W ROZSĄDNYM CZASIE. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKĄ ZWŁOKĘ LUB STRATĘ DOWOLNEGO RODZAJU, KTÓRA WYNIKNIE Z JEGO DOSTĘPU DO I KORZYSTANIA PRZEZ NIEGO Z USŁUG I TREŚCI. ŻADNE WSKAZÓWKI CZY INFORMACJE, PRZEKAZANE USTNIE CZY PISEMNIE, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD Lightspeed LUB INNEGO DOSTAWCY POPRZEZ USŁUGI LUB W ICH RAMACH, NIE BĘDĄ OZNACZAŁY GWARANCJI DOTYCZĄCEJ USŁUG, KTÓRA NIE ZOSTAŁA WYRAŹNIE OKREŚLONA W TEJ UMOWIE. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH WYŁĄCZENIE GWARANCJI MOŻE BYĆ ZABRONIONE, A UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ W RÓŻNYCH JURYSDYKCJACH.

W szczególności Treści generowane przez użytkownika są przekazywane przez użytkownika i to on ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie Treści. Żadne wskazówki czy informacje, przekazane ustnie czy na piśmie, uzyskiwane od innych użytkowników lub w ramach Usług, nie będą skutkowały jakąkolwiek gwarancją, która nie została wyraźnie udzielona w tym dokumencie.

 

11. Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO (W TYM MIĘDZY INNYMI W PRZYPADKU ZANIEDBANIA), W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH Lightspeed ani ŻADEN INNY DOSTAWCA NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE, DOMNIEMANE LUB ODSZKODOWANIA RETORSYJNE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, PRZYCHODU, WIZERUNKU, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH SZKÓD NIEMATERIALNYCH (NAWET JEŚLI Lightspeed LUB INNI DOSTAWCY ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TYCH SZKÓD), WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU PRZEZ UŻYTKOWNIKA CZY TEŻ NIEMOŻNOŚCI UZYSKANIA PRZEZ NIEGO DOSTĘPU DO LUB WYKORZYSTANIA SERWISÓW CZY WSZELKICH TREŚCI. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH ZABRONIONE JEST WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB UBOCZNE, ZATEM POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO DANEGO UŻYTKOWNIKA.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MAKSYMALNE ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE Lightspeed I WSZELKICH INNYCH DOSTAWCÓW NA RZECZ UŻYTKOWNIKA ZA WSZYSTKIE ROSZCZENIA NA MOCY TEJ UMOWY, Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ BĄDŹ INNEJ TO WIĘKSZA WARTOŚĆ SPOŚRÓD A) WSZELKICH KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ Lightspeed UŻYTKOWNIKOWI NA MOCY TEJ UMOWY W CIĄGU DWUNASTU MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH STOSOWNE ROSZCZENIE I B) 100 DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100 USD). KAŻDE POSTANOWIENIE TEJ UMOWY, KTÓRE STANOWI O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYŁĄCZENIU GWARANCJI, ZRZECZENIU SIĘ LUB WYŁĄCZENIU SZKÓD, ROZDZIELA RYZYKO WYNIKAJĄCE Z TEJ UMOWY POMIĘDZY STRONY I ODZWIERCIEDLA SPRAWIEDLIWY I UZASADNIONY ROZKŁAD RYZYKA MIĘDZY UŻYTKOWNIKA I Lightspeed. Lightspeed NIE BYŁABY W STANIE ZAPEWNIĆ USŁUG I TREŚCI UŻYTKOWNIKOWI NA RACJONALNEJ PODSTAWIE EKONOMICZNEJ BEZ TYCH OGRANICZEŃ, WYŁĄCZEŃ I ZRZECZEŃ, A TAKIE ROZŁOŻENIE JEST NIEZBĘDNYM ELEMENTEM PODSTAWY TRANSAKCJI MIĘDZY STRONAMI. KAŻDE Z TYCH POSTANOWIEŃ JEST ROZDZIELNE I NIEZALEŻNE OD INNYCH POSTANOWIEŃ TEJ UMOWY. OGRANICZENIA WSKAZANE W TYM PUNKCIE BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY NAWET WTEDY, GDY JAKIKOLWIEK OGRANICZONY ŚRODEK NAPRAWCZY NIE SPEŁNI ZASADNICZEGO CELU.

 

12. Odszkodowanie

W maksymalnym zakresie dozwolonym obowiązującym prawem użytkownik zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności Lightspeed i wszystkich jej Dostawców z tytułu wszelkich kosztów, szkód, wydatków i zobowiązań (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających z wszelkich Treści Użytkownika, korzystania przez niego z Usług i Treści, naruszenia przez niego niniejszej Umowy czy jakichkolwiek praw strony trzeciej oraz w związku z tym. Lightspeed zastrzega sobie prawo do podjęcia, na koszt użytkownika, samodzielnej obrony i przejęcia wyłącznej kontroli nad sprawami, w przypadku których użytkownik jest zobowiązany na mocy tej Umowy zwolnić Lightspeed z odpowiedzialności, a użytkownik zobowiązuje się do współpracy w zakresie obrony przez nas takich roszczeń.

 

13. Treści stron trzecich

Serwisy mogą zawierać linki lub odniesienia do informacji, treści oraz usług zapewnianych przez strony trzecie (łącznie „Treści stron trzecich”). Lightspeed nie prowadzi nadzoru i nie ma żadnej kontroli nad Treściami stron trzecich. Lightspeed nie promuje ani nie przejmuje żadnych Treści stron trzecich i nie może dać gwarancji co do ich dokładności czy kompletności. Lightspeed nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za aktualizację czy przegląd jakichkolwiek Treści stron trzecich ani nie formułuje oświadczeń czy gwarancji co do dokładności wszelkich informacji zawartych w Treściach stron trzecich. Użytkownik korzysta z jakichkolwiek Treści stron trzecich tam zawartych na swoje własne ryzyko. Lightspeed nie podpisuje się pod poglądami wyrażanymi w Treściach stron trzecich.

 

14. Prywatność

Lightspeed może gromadzić dane rejestracyjne i pozyskiwać inne informacje o użytkowniku poprzez Usługi. Proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności, by uzyskać informacje dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania takich informacji przez Lightspeed. Lightspeed nigdy nie będzie użyczać ani sprzedawać danych osobowych użytkownika bez jego zgody.

 

15. Niezależni kontrahenci

Użytkownik i Lightspeed są niezależnymi kontrahentami w zakresie wszelkich celów. Żadna agencja, spółka, podmiot joint venture, relacja pracownik-pracodawca czy franczyzodawca-franczyzobiorca nie jest przewidziana ani tworzona na mocy niniejszej Umowy czy też na skutek dostępu użytkownika do lub korzystania przez niego z Usług.

 

16. Wypowiedzenie Umowy

Niezależnie od któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy Lightspeed zastrzega sobie prawo do zaprzestania lub zakończenia świadczenia Usług, do wypowiedzenia licencji użytkownika na korzystanie z Usług, usunięcia wszelkich Kont, rejestracji do Panelu czy innego rodzaju kont, usunięcia Punktów bez ich wypłaty oraz do ograniczenia, blokowania, limitowania i uniemożliwiania dostępu użytkownika do Usług i korzystania z nich bez powiadomienia i wedle własnego wyłącznego uznania (jeśli nie jest to w inny sposób ograniczone przez prawo). Jakiekolwiek wypowiedzenie lub inne działanie Lightspeed określone w tym ustępie nie ograniczy wszelkich środków przysługujących Lightspeed według prawa, słuszności lub w inny sposób.

 

17. Aktualizacje i zmiany niniejszej Umowy

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części Regulaminu w dowolnym momencie, wedle własnego uznania. Kiedy zaktualizujemy ten Regulamin, zmienimy datę „aktualizacji”. Jeżeli zmiany będą istotne, wyślemy wiadomość e-mail do użytkownika lub możemy poprosić go o zgodę na takie istotne zmiany. Użytkownik jest odpowiedzialny za przejrzenie i zastosowanie się do ostatniej aktualizacji tego Regulaminu. Kontynuowanie przez użytkownika korzystania z naszej Witryny i Serwisów będzie zawsze oznaczać akceptację przez niego ostatniej aktualizacji Regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: 20 lutego 2024 r.

 

18. Zmiana własności panelu

Jeżeli dojdzie do fuzji Lightspeed z inną spółką lub do przejęcia jej przez inną spółkę czy też do połączenia Panelu z innym panelem, użytkownik udziela Lightspeed zgody na podjęcie kroków niezbędnych do zarządzania jego Kontem w trakcie takiej sytuacji. Lightspeed podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony danych osobowych użytkownika oraz danych powiązanych z jego Kontem, np. jego Punktów i nagród.

 

19. Ogólne wskazówki prawne

Uzyskując dostęp do naszych Usług, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej od Lightspeed. Ta korespondencja może zawierać powiadomienia dotyczące Konta użytkownika i informacje dotyczące Usług lub z nimi związane. Użytkownik wyraża zgodę na to, by wszelkie zawiadomienia, umowy, ujawniane informacje oraz wszelka inna korespondencja wysyłana do niego w formie elektronicznej przez Lightspeed same w sobie stanowiły spełnienie wszelkich wymogów prawnych w zakresie komunikacji, w tym wszelkich wymagań w zakresie komunikacji pisemnej.

Niepodjęcie przez Lightspeed działania w danej okoliczności nie stanowi zrzeczenia się przez nią zdolności do działania w odniesieniu do takiej okoliczności lub podobnych okoliczności.

Każde postanowienie niniejszej Umowy, które okaże się nieważne, niezgodne z prawem czy niewykonalne, zostanie oddzielone od niniejszej Umowy, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w mocy. Nagłówki punktów oraz tytuły wykorzystane w niniejszej Umowie umieszczono jedynie dla wygody i nie mają one żadnego skutku prawnego ani umownego. Jakiekolwiek postanowienia, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy (w tym między innymi postanowienia dotyczące odszkodowania, ograniczenia odpowiedzialności, wyłączenia gwarancji, jak również własności intelektualnej), pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

Niniejsza Umowa, korzystanie przez użytkownika z Witryny oraz świadczenie Usług przez Lightspeed podlegają przepisom prawa stanu Nowy Jork, USA, z wyłączeniem zasad prawa kolizyjnego. Wszelkie kontrowersje lub roszczenia wynikające z Usług lub niniejszej Umowy albo powstałe w związku z nimi muszą zostać wniesione w ciągu jednego roku od powstania roszczenia. Przed wniesieniem roszczenia użytkownik musi spełnić warunki wstępne określone w niniejszej Umowie, w tym między innymi wymogi związane z procesem ponownego rozpatrzenia opisane w Punkcie 7. Strony niniejszej umowy uzgadniają ponadto, że będą kierować wszelkie pozwy i postępowania wynikające z Usług lub niniejszej Umowy czy też związane z nimi wyłącznie do sądów stanu Nowy Jork oraz sądów federalnych w mieście Nowy Jork, stan Nowy Jork („Uzgodnione Sądy”) i w sposób nieodwołalny poddają się wyłącznej jurysdykcji Uzgodnionych Sądów, zrzekając się podnoszenia zarzutów, że Uzgodnione Sądy nie są dogodnym miejscem ani że nie są właściwe miejscowo dla którejkolwiek ze stron.

KAŻDA ZE STRON NINIEJSZEJ UMOWY NIEODWOŁALNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH PRAW DO JAKIEGOKOLWIEK PROCESU W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM WYNIKŁEGO Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANEGO.

Niniejsza Umowa, w tym wszelkie warunki, zasady i wytyczne określone w tej Umowie stanowią całość Umowy pomiędzy użytkownikiem i Lightspeed w odniesieniu do Usług. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie poprzednie umowy lub uzgodnienia między użytkownikiem a Lightspeed w kwestii przedmiotu niniejszej Umowy.

 

20. Kontakt z Lightspeed

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z nami w kwestii pytań lub uwag dotyczących niniejszej Umowy lub Usług, proszę skontaktować się z nami bezpośrednio z naszej Witryny LifePoints.

 

 

POWRÓT DO GÓRY