Algemene voorwaarden LifePoints-lidmaatschap

Algemene voorwaarden LifePoints-lidmaatschap

 

Laatst bijgewerkt: 16 januari 2020

Deze Gebruiksvoorwaarden (deze "Overeenkomst") beschrijven de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op je gebruik van de services van Lightspeed. Je dient deze te lezen en te begrijpen en van tijd tot tijd te controleren of er updates zijn. Mocht je vragen hebben die onze Veelgestelde vragen niet kunnen beantwoorden, neem dan contact op met ons Ondersteuningsteam. Als je niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, gebruik onze website of services dan niet. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde, naar eigen goeddunken, delen van deze Overeenkomst te veranderen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Je verdere gebruik van onze site zal altijd duidelijk maken dat je deze Overeenkomst en mogelijke wijzigingen aanvaardt.

 

1. Aanvaarding van de Gebruikersovereenkomst

Deze Overeenkomst is van toepassing op je toegang tot, en het gebruik van, de websites van Lightspeed (de "Site") en de services die Lightspeed verleent, waaronder LifePoints van Lightspeed en de enquêteservices. De Site, de service en eventuele andere services die Lightspeed verleent worden in deze Overeenkomst samen de "Services" genoemd.

 

2.Services

De Services stellen mensen die voldoen aan de vereisten in staat om aan enquêtes deel te nemen of om zich in te schrijven voor ons Gebruikerspanel (het "Panel"). Panelleden kunnen in aanmerking komen om aan enquêtes op de Site deel te nemen. Panelleden kunnen Punten of andere stimulansen ontvangen voor hun deelname aan de Services die Lightspeed nu en dan beschikbaar maakt.

 

3. Punten; Actieve Status

Als je eenmaal lid bent van het Panel, biedt LifePoints stimulansen aan in de vorm van punten ("Punten") of andere soorten LifePoints-stimulansen worden toegekend wanneer je verschillende activiteiten op de Site uitvoert, in overeenstemming met de voorwaarden van het LifePoints-Beloningsprogramma. Punten worden alleen bijgeschreven op je account via je deelname aan door Lightspeed geautoriseerde activiteiten en kunnen worden ingewisseld zolang je account actief is.

Wanneer je je registreert bij het Panel, krijgt je account de status "Actief", kan je deelnemen aan alle activiteiten waarvoor Lightspeed je uitnodigt en kan je genieten van alle voordelen van het Panel waaronder toegang tot onze Services en je stimulansen, en de mogelijkheid tot contact opnemen met Lightspeed-personeel. Om je account "Actief" te houden, moet je lid zijn van het Panel en hebben deelgenomen aan een enquête of andere activiteit op de Site binnen 30 dagen na je eerste registratie en daarna telkens binnen een periode van 90 dagen.

Lightspeed zal je niet op de hoogte brengen van de annulering en het vervallen van je Punten. Lightspeed behoudt zich het recht voor om deze annulerings- en vervalregels naar eigen goeddunken te wijzigen.

 

4. Opschorting van Account; Annulering Account

Je account kan ook worden opgeschort als zich een van de volgende situaties voordoet:

 • Geen deelname nadat je lid bent geworden van het Panel
 • Geen deelname aan een Enquête binnen je eerste 30 dagen in het Panel
 • Geen deelname aan een Enquête in een periode van 90 dagen

Indien je account werd opgeschort of gesloten, heb je het recht om Lightspeed te vragen de situatie te onderzoeken. Neem hiervoor contact op met ons ondersteuningsteam. Als je denkt dat je account ten onrechte is opgeschort of gesloten, moet je binnen zestig (60) dagen na de vermeende fout per e-mail contact opnemen met Lightspeed en de basis van je geschil volledig toelichten en relevante informatie bijvoegen die het bewijs van de discrepantie biedt. Na ontvangst van je kennisgeving zullen wij je claim onderzoeken en je binnen dertig (30) dagen op de hoogte stellen van onze beslissing. Als we extra tijd nodig hebben om over je claim te beslissen, stellen we je hiervan op de hoogte en proberen we zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een beslissing te nemen. Elke beslissing van ons met betrekking tot een dergelijke claim is definitief.

Je kunt je account op elk gewenst moment annuleren door naar je account op onze Site te gaan en vervolgens op "Mijn account annuleren" te klikken. Je account wordt dan onmiddellijk geannuleerd. Neem contact op met het ondersteuningsteam als je problemen ondervindt bij het annuleren van je account. Het ondersteuningsteam zal zo snel als redelijkerwijs mogelijk antwoorden. Je account wordt meteen na verwijdering of nadat je je hebt teruggetrokken uit het Panel, gesloten. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat, zoals hierboven vermeld, bij opschorting, annulering of sluiting van je account, uw recht op toegang tot de Services wordt beëindigd en alle Punten die op dat moment op je account zijn gecrediteerd, ongeacht hoe en wanneer deze zijn verzameld, zullen vervallen. Lightspeed kan je account op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen.

 

5. Criteria voor de Service en inschrijving

DOOR TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICES, VERKLAAR JE EN GARANDEER JE DAT JE VOLDOET AAN DE VEREISTEN EN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST ZULT NALEVEN.

 

6. Vergoedingen voor de Services

Er is geen vergoeding voor deelnemers om aan de Services deel te nemen. Lightspeed mag op elk moment, naar eigen goeddunken, beslissen om vergoedingen in rekening te brengen voor deelname aan de Services of voor gebruik van of toegang tot andere diensten. Als dit gebeurt, zal het deze Overeenkomst aanpassen aan deze vergoedingen.

 

7. Vereisten voor deelname

Je geschiktheid om deel te nemen aan de Services is uitdrukkelijk verbonden aan de naleving van deze Overeenkomst en elk beleid en alle richtlijnen die van toepassing zijn op de Services die Lightspeed nu en dan beschikbaar maakt. In het geval van niet-naleving, fraude of een andere ongepaste activiteit (zoals bepaald naar eigen goeddunken door Lightspeed), kan Lightspeed je geschiktheid, accounts, inschrijvingen en Punten annuleren of ongeldig maken, de verzilvering van je Punten weigeren of je toegang tot en gebruik van de Services beperken, blokkeren, limiteren en verhinderen en kunnen alle Punten, premies en beloningen worden verbeurd verklaard. Onverminderd het algemene karakter van het voorgaande, zijn de volgende vereisten van toepassing op je gebruik van de Services:

 • Niet-gebruik en geheimhouding. De informatie en inhoud die je ter beschikking worden gesteld in de Services kunnen handelsgeheimen of andere vertrouwelijke en geheime informatie bevatten van de leveranciers of licentiegevers van Lightspeed. Je moet de informatie en inhoud waartoe je toegang verkrijgt of waarvan je kennis neemt bij je deelname aan een enquête, een project, een vragenlijst of een andere activiteit in het kader van marktonderzoek die verband houden met de Services strikt vertrouwelijk behandelen en niet vrijgeven aan derden. Je mag deze informatie of inhoud niet gebruiken voor een ander doel dan de deelname aan de Services conform deze Overeenkomst. Hierbij ga je ermee akkoord Lightspeed onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer je ontdekt of vermoedt dat er sprake is van gebruik van of bekendmaking van, of toegang tot dergelijke informatie of andere inhoud dan specifiek is toegestaan in deze Overeenkomst.
 • Inschrijvingsinformatie. Je gaat ermee akkoord (a) nauwkeurige, actuele en volledige informatie over jezelf te verstrekken wanneer dit wordt gevraagd in een inschrijvingsformulier voor de Services; (b) je wachtwoord en aanmeldingsinformatie veilig te bewaren; en (c) je registratie-informatie die je hebt verstrekt bij je inschrijving en alle andere informatie die je verstrekt aan Lightspeed te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om deze nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Voor je inschrijving is zonder beperking de volgende informatie vereist: je volledige wettelijke naam, je geboortedatum, het adres van je primaire woonplaats, je telefoonnummer en je geldig e-mailadres.
 • Meerdere accounts. Je mag slechts één actief account tegelijkertijd hebben. Er is slechts één account per postadres toegestaan. Meerdere accounts voor één persoon of e-mailadres kunnen worden beëindigd en alle Punten, premies en beloningen kunnen worden verbeurd verklaard.
 • Naleving van wetgeving. Je moet altijd alle toepasselijke wetten, regels, regelgevingen en voorschriften naleven en je mag Lightspeed door jouw toedoen geen wetten, regels, regelgevingen en voorschriften laten overtreden.
 • Deelname te goeder trouw. Je gaat ermee akkoord te goeder trouw en zo goed je kunt deel te nemen aan activiteiten in het kader van marktonderzoek waaraan je deelneemt in verband met de Services. Je zult geen valse of misleidende gegevens verstrekken, waaronder, inclusief, maar niet beperkt tot, antwoorden in enquêtes die niet consistent zijn met vorige antwoorden of die statistisch onwaarschijnlijk zijn.
 • Gepaste communicatie. Als je communiceert met ons Ondersteuningsteam of ander personeel van Lightspeed en LifePoints ("Personeel"), ga je ermee akkoord dit op een respectvolle en gepaste manier te doen. Je zult geen berichten van onbeleefde of beledigende aard, obscene, vulgaire, seksueel getinte, schokkende, bedreigende, hatelijke, illegale inhoud of anderszins verzenden naar, uploaden, delen met of op een andere wijze verspreiden onder het Personeel, het Personeel van gelieerde bedrijven of andere gebruikers van de Services.

 

Gebruikersinhoud. Je mag informatie verstrekken aan Lightspeed die verband houdt met je deelname aan marktonderzoek of iets anders in het kader van de Services, inclusief antwoorden in enquêtes, ideeën, feedback of andere informatie of inhoud ("Gebruikersinhoud"). Als je Gebruikersinhoud verstrekt, geef je aan Lightspeed en haar dochterbedrijven, tenzij Lightspeed expliciet anders aangeeft, het niet-exclusieve, kosteloze, eeuwige, onherroepelijke en volledig aan derden overdraagbare recht om deze Gebruikersinhoud overal ter wereld te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te verdelen, uit te voeren en weer te geven in alle media zonder erkentelijkheid ten opzichte van of compensatie aan jou. Door Gebruikersinhoud te verstrekken, verklaar je en garandeer je dat je wettelijk het recht hebt om deze te verstrekken en dat deze correct en volledig is. Je mag geen Gebruikersinhoud verstrekken die:

 • onwettelijk, smadelijk, lasterlijk, aanstootgevend, pornografisch, ongepast, onzedelijk, suggestief, treiterend, bedreigend, een schending van de privacy of reclamerechten, grof, vals, foutief, misleidend of frauduleus is of die een band met een natuurlijke persoon of rechtspersoon veinst of onjuist voorstelt;
 • een schending zou inhouden van een vertrouwelijkheidsverplichting of de rechten van een natuurlijke persoon of rechtspersoon of die op een andere manier aansprakelijkheid zou veroorzaken of die een schending zou betekenen van een lokale, staats-, nationale of internationale wet, inclusief, maar niet beperkt tot, de regelgeving van de U.S. Securities and Exchange Commission of de regels van een effectenbeurs zoals de New York Stock Exchange, de American Stock Exchange of de NASDAQ;
 • een inbreuk zou zijn van een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere intellectuele of eigendomsrechten van een persoon of rechtspersoon;
 • persoonlijke informatie van een persoon of rechtspersoon bevat, inclusief, maar niet beperkt tot, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, sofinummers en creditcardnummers;
 • virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden of informatie bevat; of
 • naar het eigen oordeel van Lightspeed bezwarend is, geen blijk geeft van jouw inspanningen te goeder trouw om te antwoorden op vragen in een enquête of marktonderzoek of waardoor Lightspeed of haar licentiegevers of leveranciers op enige wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld.

 

8. Auteursrecht en beperkte licentie

De Services en ander materiaal op de Site of binnen deze Services, inclusief, maar niet beperkt tot, de merken en logo's van Lightspeed en LifePoints, en alle informatie, inhoud, ontwerpen, tekst, afbeeldingen, informatie, gegevens, software, andere bestanden en de selectie en schikking hiervan (samen de "Inhoud") zijn het gepatenteerde eigendom van Lightspeed en haar leveranciers en licentiegevers en zijn beschermd door het auteursrecht van de V.S. en het internationaal auteursrecht.

 

Zolang je deze Overeenkomst naleeft, verleent Lightspeed je een beperkte, herroepelijke, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Services, uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Met uitzondering van de rechten die expliciet worden verleend in deze Overeenkomst, worden er geen andere rechten expliciet of impliciet verleend in deze Overeenkomst. Tenzij expliciet vermeld in deze Overeenkomst mag niets in deze Overeenkomst worden geïnterpreteerd als het toekennen door uitsluiting (estoppel), implicatie of op een andere wijze van enige licentie op intellectuele eigendomsrechten. Deze licentie kan op elk moment worden herroepen.

 

Elk ander gebruik van de Services of Inhoud dan wat specifiek wordt toegelaten in deze Overeenkomst is, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Lightspeed, strikt verboden en beëindigt de licentie die in deze paragraaf wordt verleend. Ongeoorloofd gebruik kan ook in strijd zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrecht en merkenrecht en toepasselijke communicatieregelgeving en statuten, en de rechten van Lightspeed en van derden.

 

9. Handelsmerken

De merken en logo's van LifePoints en Lightspeed, het wereldbolontwerp van Lightspeed en andere producten of servicenamen of slogans in de Inhoud of op andere wijze in de Services zijn eigendom van Lightspeed en haar leveranciers of licentiegevers en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lightspeed of de betreffende eigenaar van het handelsmerk. Alle andere handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die in de Services te zien zijn of in de Inhoud zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Verwijzingen naar producten, services, processen of andere informatie met de handelsnaam, het handelsmerk, de producent, de leverancier of op een andere wijze vormen geen goedkeuring, steun of aanbeveling hiervan door Lightspeed. Alle rechten zijn voorbehouden.

 

10. Afwijzing van garanties

JE GEBRUIK VAN DE SERVICES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, JE GEBRUIK VAN DE INHOUD, GEBEURT VOLLEDIG OP EIGEN RISICO. DE SERVICES EN ALLE INHOUD WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN EN BESCHIKBAAR ZIJN. Lightspeed, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS EN HUN RESPECTIEVE LEDEN, DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, AGENTEN EN MEDEWERKERS (SAMEN DE "AANBIEDERS") WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. NOCH Lightspeed NOCH ENIGE ANDERE AANBIEDER GARANDEREN HET ONONDERBROKEN GEBRUIK, WERKING OF BESCHIKBAARHEID VAN DE SERVICES OF DE INHOUD OF DAT ELK VERZENDINGS- OF TRANSACTIEVERZOEK DAT JE PROBEERT UIT TE VOEREN MET DE SERVICES SUCCESVOL, ONBESCHADIGD OF VOLTOOID IS BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN. JE BENT ALS ENIGE AANSPRAKELIJK VOOR ELKE VERTRAGING OF VERLIES VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN JE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SERVICES EN DE INHOUD. HET ADVIES OF DE INFORMATIE, HETZIJ MONDELING OF GESCHREVEN, DIE JE VERKRIJGT VAN Lightspeed OF EEN ANDERE AANBIEDER VIA OF UIT DE SERVICES ZAL GEEN ENKELE GARANTIE INHOUDEN OVER DE SERVICES DIE NIET UITDRUKKELIJK IS VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST. BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN KUNNEN EEN AFWIJZING VAN GARANTIES VERBIEDEN EN JE HEBT MOGELIJK ANDERE RECHTEN DIE VARIËREN VAN RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED.

 

11. Aansprakelijkheidsbeperking

NOCH Lightspeed NOCH ENIGE ANDERE AANBIEDER IS AANSPRAKELIJK VOOR ONRECHTSTREEKSE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE OF MORELE SCHADE INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE UIT VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS Lightspeed OF ANDERE AANBIEDERS ZIJN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE), DIE VOORTVLOEIEN UIT JE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN OF UIT DE ONMOGELIJKHEID VAN TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SERVICES OF INHOUD. BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOE. BIJGEVOLG IS BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP JOU..

 

DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN Lightspeed EN ALLE ANDERE AANBIEDERS TEN OPZICHTE VAN JOU VOOR ALLE VORDERINGEN DIE WORDEN INGESTELD WEGENS HET CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN ANDERE AANLEIDING OP BASIS VAN DEZE OVEREENKOMST IS HET HOOGSTE VAN: (A) DE BEDRAGEN DIE Lightspeed AAN JOU HEEFT BETAALD OP BASIS VAN DEZE OVEREENKOMST IN DE TWAALF MAANDEN VOORAFGAANDE AAN DE BETREFFENDE VORDERING EN (B) 100 U.S. DOLLAR ($100 USD). ELKE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST DIE EEN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING, EEN AFWIJZING VAN GARANTIES OF EEN UITSLUITING VAN SCHADE VOORZIET, DIENT OM DE RISICO'S DIE VOORTVLOEIEN UIT DEZE OVEREENKOMST TE VERDELEN ONDER DE PARTIJEN. DE VERDELING IS EEN ESSENTIEEL BASISELEMENT VAN HET AKKOORD TUSSEN DE PARTIJEN. ELK VAN DEZE BEPALINGEN STAAT LOS VAN EN IS ONAFHANKELIJK VAN ALLE ANDERE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DE BEPERKINGEN IN DEZE PARAGRAAF ZIJN VAN TOEPASSING, ZELFS INDIEN EEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID HAAR OORSPRONKELIJKE DOEL MIST.

 

12. Vrijwaring

Je zult Lightspeed en alle andere Aanbieders schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen alle kosten, schadevergoedingen, uitgaven en aansprakelijkheden (inclusief, maar niet beperkt tot, de redelijke gerechtskosten) die voortvloeien uit of in verband met Gebruikersinhoud, je gebruik van de Services of Inhoud, een schending door jou van deze Overeenkomst of een inbreuk van jou op de rechten van een derde.

 

13. Inhoud van derden

De Services kunnen links of referenties bevatten naar informatie, inhoud en services die worden geleverd door derden (samen "Inhoud van derden"). Lightspeed houdt geen toezicht of heeft geen invloed op de Inhoud van derden. Lightspeed onderschrijft of aanvaardt geen Inhoud van derden en kan geen garanties geven over de correctheid of volledigheid ervan. Lightspeed neemt geen verantwoordelijkheid voor het bijwerken of beoordelen van Inhoud van derden en verklaart of garandeert de correctheid van de informatie in Inhoud van derden niet. Het gebruik van Inhoud van derden is op eigen risico. Meningen die in de Inhoud van derden worden gegeven, worden niet door Lightspeed onderschreven.

 

14. Privacy

Lightspeed mag inschrijvingsinformatie en andere informatie verzamelen over jou via de Services. Raadpleeg ons Privacybeleid [LINK] voor informatie over de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van dergelijke informatie door Lightspeed.

 

15. Feedback

Je erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback, origineel of creatief materiaal of andere informatie die je verstrekt aan Lightspeed, voor zover dit geen Gebruikersinhoud is, het exclusieve eigendom worden van Lightspeed. Lightspeed bezit de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten van deze informatie en inhoud en heeft het recht deze onbeperkt te gebruiken en te verspreiden voor welk commercieel of ander doel dan ook zonder erkentelijkheid ten opzichte van of compensatie aan jou. Verder verleen je Lightspeed hierbij een eeuwigdurende en onherroepelijke licentie om deze informatie en inhoud te gebruiken voor welk doel dan ook.

 

16. Onafhankelijke contractpartners

Jij en Lightspeed zijn onafhankelijke contractpartners voor alle doeleinden. Er wordt geen relatie van agentschap, vennootschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemer bedoeld of gecreëerd door deze Overeenkomst of door je toegang tot of gebruik van de Services.

 

17. Algemeen

Beëindiging

Niettegenstaande de voorwaarden van deze Overeenkomst, behoudt Lightspeed zich het recht voor om, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken, een van de Services stop te zetten of te beëindigen, je licentie om de Services te gebruiken te beëindigen, Panelinschrijvingen of andere accounts te verwijderen, Punten te verwijderen zonder verzilvering en om je toegang tot en gebruik van de Services to beperken, te blokkeren, te limiteren en te verhinderen. Elke beëindiging of andere actie door Lightspeed die is beschreven in deze alinea vormt geen beperking van de andere beschikbare verhaalsmogelijkheden die Lightspeed naar recht, billijkheid en anderszins kan hebben tegen jou.

 

Aanpassingen van deze Overeenkomst

Lightspeed kan deze Overeenkomst nu en dan aanpassen. Wanneer dit gebeurt, zal het de datum bij "laatst bijgewerkt" in deze Overeenkomst aanpassen. Je bent verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van de meest recente versie van deze Overeenkomst en je daaraan te houden.

 

Algemene wettelijke kennisgevingen

Door toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Services, stem je in met het ontvangen van elektronische berichten van Lightspeed. Deze berichten kunnen kennisgevingen bevatten over je account en informatie over of in verband met de Services. Je gaat ermee akkoord dat alle kennisgevingen, overeenkomsten, inlichtingen of andere berichten die Lightspeed je elektronisch toestuurt voldoen aan alle wettelijke communicatievoorschriften, inclusief een eventuele vereiste dat deze berichten geschreven moeten zijn.

Het niet-handelen van Lightspeed in een bepaalde omstandigheid doet geen afbreuk aan haar mogelijkheid om te handelen in die omstandigheid of soortgelijke omstandigheden. Elke bepaling van deze Overeenkomst die ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt bevonden, wordt afgescheiden van deze Overeenkomst en de overige bepalingen van deze Overeenkomst blijven onverminderd van kracht. De paragraafkoppen en titels in deze Overeenkomst zijn enkel gemakshalve opgenomen en hebben geen wettelijke of contractuele kracht. Alle bepalingen in deze Overeenkomst die omwille van hun aard van kracht blijven na de beëindiging van deze Overeenkomst (inclusief, maar niet beperkt tot, bepalingen over vrijwaring, aansprakelijkheidsbeperkingen, afwijzingen van garanties en bezit van intellectuele eigendom) blijven onverminderd van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst.

Deze Overeenkomst valt onder het recht van de staat New York in de Verenigde Staten van Amerika, exclusief conflicten van rechtsprincipes. Elk geschil dat of vordering die voortvloeit uit of betrekking heeft op de Services van deze Overeenkomst moet binnen één jaar nadat de reden voor de vordering ontstond worden ingesteld en wordt berecht door bindende arbitrage conform de commerciële arbitrageregels van de Amerikaanse Arbitragecommissie (American Arbitration Association). Elk van deze geschillen of vorderingen zal afzonderlijk worden gearbitreerd en zal bij een arbitrage niet worden samengevoegd met een vordering of geschil van een andere partij. De arbitrage zal plaatsvinden in New York, New York en het arrest van het arbitraal vonnis mag voor elke bevoegde rechtbank worden gebracht. Het vonnis van de arbiter is definitief en bindend voor de partijen zonder mogelijkheid tot beroep of herziening tenzij dit is toegestaan door de wetten van New York. Elke partij mag een tussentijdse of voorlopige dwangbetaling eisen bij een bevoegde rechtbank indien dit nodig is om de rechten of het eigendom van de partij te beschermen in afwachting van de voltooiing van de arbitrage.

Deze Overeenkomst, inclusief alle voorwaarden, elk beleid en alle richtlijnen waarnaar wordt verwezen in de Overeenkomst, vormt de volledige overeenkomst tussen jou en Lightspeed over de Services. Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten of communicatie tussen jou en Lightspeed met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst.

 

Contact opnemen met Lightspeed

Bekijk onze Contact-pagina als je contact met ons wilt opnemen in verband met vragen of bezorgdheden over deze Overeenkomst of de Services.

 

GA TERUG OMHOOG