Algemene voorwaarden LifePoints-lidmaatschap

Algemene voorwaarden LifePoints-lidmaatschap

 

LAATST BIJGEWERKT: 20 februari 2024

Deze Algemene Voorwaarden voor het lidmaatschap van LifePoints (“ Voorwaarden”, “Overeenkomst”) beschrijven de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de LifePoints Panels die worden beheerd door en eigendom zijn van Lightspeed LLC, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY 10007 USA (“Lightspeed”, “Wij”), een onderneming van de Kantar-groep (“Kantar”). In deze overeenkomst worden de verplichtingen van Lightspeed en de LifePoints Panelleden met betrekking tot hun deelname aan de panels (zoals elke term met een hoofdletter hierin wordt gedefinieerd) uiteengezet. U dient deze Voorwaarden te lezen, te begrijpen en regelmatig te controleren op aanpassingen. Uw deelname als LifePoints Panellid betekent dat u deze Overeenkomst begrijpt en ermee akkoord gaat. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze Site of Services.

Voor alle duidelijkheid, deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de websites, sociale en mobiele applicaties van Lightspeed (samen de “Site”) en de door Lightspeed aangeboden services, waaronder Lightspeed's LifePoints Panel en gerelateerde onderzoeksdiensten.

 

1. De Services

De Services stellen levende personen die aan bepaalde toelatingsvoorwaarden voldoen in staat zich te registreren als lid (“Panellid)” van ons onderzoekspanel (het “Panel”) en deel te nemen aan de verschillende online en offline onderzoeksactiviteiten (“Activiteiten”) die aan hen beschikbaar worden gesteld en worden voorgesteld door Lightspeed (samen de “Services”). Deze Activiteiten, altijd gerelateerd aan marktonderzoek, worden geleverd door Lightspeed direct, of via of met ondersteuning van derden die voor Lightspeed werkzaam zijn (“Leveranciers”) of onze klanten (“Opdrachtgevers”). Virtuele agenten, robots of andere vormen van programma's die menselijke activiteit simuleren zijn niet toegestaan om zich als Panellid te registreren.

 

2. Criteria voor de Service en Registratie

De Services mogen alleen worden gebruikt door personen van ten minste 14 jaar oud en zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 14 jaar oud. Deze Voorwaarden en elk daarmee samenhangend gebruik van de Services is nietig waar dit verboden is. In sommige landen moet je ouder zijn dan 14 jaar om toegang te krijgen tot onze Services.

Na uw registratie bij de Panels wordt een Panelaccount (“Account”) aangemaakt. U bent als enige verantwoordelijk voor dit account, dat u te allen tijde dient te beschermen met een wachtwoord dat veilig dient te worden bewaard.

U kunt zich alleen registreren voor ons Panel in het land waar u woonachtig bent. U mag niet vanuit een ander land toegang proberen te krijgen tot onze Services, aangezien uw account onmiddellijk kan worden opgeschort. Dit geldt ongeacht de situatie, ook als u buiten uw eigen land op vakantie bent.

DOOR TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICES, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U VOLDOET AAN DE VEREISTEN EN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST ZULT NALEVEN.

 

3. Kosten voor de Services

Er zijn momenteel geen kosten voor Panelleden om deel te nemen aan de Services. Lightspeed kan er, naar eigen goeddunken, op elk moment voor kiezen om kosten in rekening te brengen voor deelname aan de Services, of voor het gebruik van of toegang tot eventuele andere services. In dat geval zal Lightspeed deze Voorwaarden bijwerken en dergelijke wijzigingen 30 kalenderdagen van tevoren aan u bekendmaken.

 

4. Incentives

Zodra u lid bent geworden van het Panel, worden LifePoints-punten (“Punten”) of andere incentives van LifePoints toegekend als u verschillende Activiteiten op de Site uitvoert, in overeenstemming met de Voorwaarden van het LifePoints Beloningsprogramma..

De Punten worden op uw Account gecrediteerd en kunt u inwisselen zolang uw Account “actief” is (zie sectie #7 van deze voorwaarden).

Punten hebben geen geldwaarde en geen waarde buiten onze Services, en leveren geen rente op. U kunt Punten niet verkopen, verhandelen of overdragen, of inwisselen voor geld.

Elke partij is als enige verantwoordelijk voor eventuele belasting(en) die hen volgens de toepasselijke wetgeving(en) worden opgelegd, met inbegrip van belastingen op het inkomen van een partij, of die betrekking hebben op de ontvangst van Punten door een partij onder deze Voorwaarden.

 

5. Deelnamevereisten

Uw deelname aan de Services is uitdrukkelijk afhankelijk van uw naleving van deze Voorwaarden en van alle beleidsregels en richtlijnen die van toepassing zijn op de Services die Lightspeed van tijd tot tijd beschikbaar kan stellen. In geval van niet-naleving, fraude of andere ongepaste activiteiten (zoals naar eigen goeddunken door Lightspeed bepaald), kan Lightspeed uw Account sluiten of opschorten. De sluiting of opschorting van uw Account kan uw toegang tot en het gebruik van de Services beperken, blokkeren, begrenzen en verhinderen en verder zullen alle Punten, incentives en beloningen verbeurd verklaard worden (zie sectie sectie #7 van deze voorwaarden).

Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, kan het niet voldoen aan een van de volgende vereisten automatisch leiden tot het sluiten van uw Accounts, het verbeurd verklaren van eventuele Punten en alle gerelateerde gevolgen van uw deelname aan het Panel.

 

Vertrouwelijkheid

Niet-gebruik en niet-openbaarmaking. Informatie en inhoud die aan u beschikbaar worden gesteld als onderdeel van de Services kunnen bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van Lightspeed, haar Leveranciers, Klanten of licentiegevers bevatten. U dient alle informatie en inhoud waartoe u toegang hebt of waarvan u kennis neemt in het kader van uw deelname aan een Panel, enquête, project, vragenlijst of andere marktonderzoeksactiviteit in verband met de Services strikt vertrouwelijk te houden en niet bekendmaken aan andere personen. U mag dergelijke informatie of inhoud niet gebruiken voor enig ander doel dan deelname aan de Services in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Hierbij gaat u ermee akkoord Lightspeed onmiddellijk te informeren indien u verneemt of vermoedt dat er sprake is van gebruik of openbaarmaking van, of toegang tot, dergelijke informatie of inhoud anders dan specifiek geautoriseerd in deze Voorwaarden.

 

Correcte en nauwkeurige informatie over het panelprofiel

U gaat ermee akkoord om (a) nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals kan worden gevraagd door registratieformulieren voor de Services en (b) de informatie van uw panelprofiel en alle andere informatie die u aan Lightspeed verstrekt te onderhouden en onmiddellijk bij te werken, zodat deze nauwkeurig, actueel en volledig blijft. Registratie vereist informatie over u die, zonder beperkingen, uw volledige wettelijke naam, geboortedatum, het adres van uw primaire woonplaats, telefoonnummer en functionerend e-mailadres omvat.

 

Meerdere Accounts

Er is altijd maar één Account per levende persoon toegestaan.

 

Naleving van wetten

U dient te allen tijde alle toepasselijke wetten, regels, regelgevingen en voorschriften na te leven en u mag Lightspeed door uw toedoen geen wetten, regels, regelgevingen en voorschriften laten overtreden.

 

Te goeder trouw en oprechte deelname

U stemt ermee in te goeder trouw en naar beste vermogen deel te nemen aan Activiteiten die in het kader van de Services plaatsvinden. U zult geen onjuiste of misleidende gegevens verstrekken, met inbegrip van maar niet beperkt tot antwoorden in enquêtes die onjuist, inconsistent met eerdere antwoorden of statistisch onwaarschijnlijk zijn.

 

Gepaste manier van communicatie

Wanneer u met het Support Team of ander personeel van Lightspeed of LifePoints (“Personeel”) communiceert, stemt u ermee in om dat op een respectvolle en gepaste manier te doen. U zult geen berichten van onbeleefde of beledigende aard, obscene, vulgaire, seksueel getinte, schokkende, bedreigende, hatelijke, illegale inhoud of anderszins verzenden naar, uploaden, delen met of op een andere wijze verspreiden onder het Personeel, het Personeel van Leveranciers of andere gebruikers van de Services.

 

Kwaliteitscontroles

Als lid van onze Panels is het noodzakelijk en verwachten we dat u deelneemt in lijn met redelijke maar strenge kwaliteitsnormen, zoals aangegeven in de sectie “Deelnamevereisten”. Om de interacties van onze Panelleden met de Services te controleren, voeren we regelmatig controles uit bij de Panels. Om deze controles uit te voeren, gebruiken we verschillende tools en methoden, intern ontwikkeld of geleverd door betrouwbare externe leveranciers, die al dan niet in realtime gegevens analyseren die door de Services worden gegenereerd. Dergelijke analyses kunnen worden ondersteund door kunstmatige intelligentiemodellen en engines. Deze controles zijn ontwikkeld ter ondersteuning van de besluitvorming, zodat ons Panelteam gedragingen kan identificeren die mogelijk niet in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden.

Wanneer uw account als zodanig is geïdentificeerd, kan u gevraagd worden, naar eigen goeddunken van Lightspeed, om uw account nader te verifiëren. Deze aanvullende verificaties kunnen vereisen dat u aanvullende identiteitsgegevens met ons deelt of u kunt worden gevraagd om aanvullende account-beveiligingsgerelateerde taken uit te voeren, zoals maar niet beperkt tot, het beveiligen van uw digitale betaalrekening als u er een gebruikt of om multi-factor authenticatie op uw Panelaccount in te schakelen.

De bescherming van Panelaccounts en van onze Services is onze hoogste prioriteit en we kunnen van tijd tot tijd nieuwe middelen en procedures toevoegen om onszelf te beschermen tegen frauduleus gedrag of gedrag dat wij beschouwen als niet in overeenstemming met deze Voorwaarden.

 

6. Gebruikersinhoud

U kunt informatie aan Lightspeed verstrekken in het kader van uw deelname aan de Activiteiten of anderszins in verband met de Services, met inbegrip van antwoorden op enquêtes, ideeën, feedback of andere informatie of inhoud (“Gebruikersinhoud”). Als u Gebruikersinhoud verstrekt, verleent u, tenzij Lightspeed uitdrukkelijk anders aangeeft, Lightspeed, zijn Leveranciers en Klanten een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om deze Gebruikersinhoud over de hele wereld te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren, uit te voeren en weer te geven in alle media voor alle bekende doeleinden, zonder erkenning of vergoeding aan u.

Door Gebruikersinhoud te verstrekken, verklaart en garandeert u dat u wettelijk het recht hebt om deze te verstrekken en dat deze nauwkeurig en volledig is. U mag geen Gebruikersinhoud verstrekken die:

 • onwettig, smadelijk, lasterlijk, aanstootgevend, pornografisch, ongepast, onzedelijk, suggestief, treiterend, bedreigend, een schending van de privacy of reclamerechten, grof, vals, foutief, misleidend of frauduleus is of die een band met een natuurlijke persoon of rechtspersoon veinst of onjuist voorstelt;
 •  

 • een schending zou inhouden van een vertrouwelijkheidsverplichting of de rechten van een natuurlijke persoon of rechtspersoon of die op een andere manier aansprakelijkheid zou veroorzaken of die een schending zou betekenen van een lokale, staats-, nationale of internationale wet, inclusief, maar niet beperkt tot, de regelgeving van de U.S. Securities and Exchange Commission of de regels van een effectenbeurs zoals de New York Stock Exchange, de American Stock Exchange of de NASDAQ;
 •  

 • een inbreuk zou zijn van een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere intellectuele of eigendomsrechten van een persoon of rechtspersoon;
 •  

 • persoonlijke informatie van een persoon of rechtspersoon bevat, inclusief, maar niet beperkt tot, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, burgerservicenummers en creditcardnummers;
 •  

 • virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden of informatie bevat; of
 •  

 • naar het eigen oordeel van Lightspeed bezwarend is, geen blijk geeft van uw inspanningen te goeder trouw om te antwoorden op vragen in een enquête of marktonderzoek, of waardoor Lightspeed of zijn Leveranciers of klanten op enige wijze aansprakelijkheid kunnen worden gesteld.
 •  

 • U erkent en stemt ermee in dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback, origineel of creatief materiaal, of andere informatie of inhoud die door u aan Lightspeed wordt verstrekt, voor zover het geen Gebruikersinhoud is, het exclusieve eigendom van Lightspeed wordt. Lightspeed zal de exclusieve rechten bezitten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, en zal gerechtigd zijn tot het onbeperkte gebruik en de verspreiding van dergelijke informatie en inhoud voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. Verder verleent u Lightspeed hierbij een eeuwigdurende en onherroepelijke licentie om dergelijke informatie en inhoud voor welk doel dan ook te gebruiken.

7. Uw account in goede staat houden

Wanneer u zich bij het Panel registreert, opent Lightspeed een panelaccount (“Account”) voor u. Voor dit account moet u een wachtwoord kiezen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw wachtwoord en inloggegevens en uw Account. Wij raden u aan uw wachtwoord regelmatig te wijzigen.

Wanneer u zich bij het panel registreert, zal uw account de status Actief hebben. Dit betekent dat u kunt deelnemen aan alle Activiteiten waarvoor u door Lightspeed wordt uitgenodigd, en dat u kunt profiteren van alle voordelen van het Panel, zoals toegang tot onze Services, uw incentives, contact opnemen met ons Personeel.

Onder bepaalde omstandigheden, inclusief de omstandigheden die hierin worden beschreven, kan uw Account door Lightspeed worden gesloten of opgeschort, op welk moment u niet langer wordt beschouwd als iemand met een goede reputatie en niet kunt deelnemen aan toekomstige Activiteiten en de voordelen van het Panel.

 

Sluiting van uw Account

Op elk willekeurig moment en om elke mogelijke reden kan uw Account naar goeddunken van Lightspeed worden gesloten, ook als u deze Voorwaarden schendt. Zonder het voorgaande te beperken, behoudt Lightspeed zich ook specifiek het recht voor om uw Account te beëindigen als het recht van Lightspeed om informatie te verwerken en te gebruiken die nodig is om het Panel te runnen wettelijk wordt ingetrokken, door de wet of anderszins. Lightspeed kan uw lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang beëindigen zonder daarvoor een reden op te geven.

Het sluiten van uw Account betekent dat uw toegang tot en gebruik van de Services wordt geblokkeerd; dat uw persoonlijke gegevens na 3 maanden uit onze database worden verwijderd (zodat u de tijd hebt om in beroep te gaan) en dat alle Punten, incentives en beloningen komen te vervallen. Zodra uw Account gesloten is, kunnen wij dit niet meer herstellen.

 

Opschorting van uw Account

Uw Account kan op elk moment en naar goeddunken van Lightspeed worden opgeschort als een van de volgende situaties zich voordoet:

 • Geen deelname nadat u zich bij het Panel hebt aangesloten
 • Als u zich bij het Panel registreert en niet binnen de eerste 30 dagen in het Panel met een enquête begint.

   

 • Geen deelname in de afgelopen 90 dagen
 • Als u geen enkele enquête start binnen een periode van 90 dagen.

   

 • Accountbeveiliging
 • Als onze systemen een afwijking in uw Account detecteren of als wij geloven dat uw Account in gevaar is gebracht.

   

 • Kwaliteit
 • Als uw deelname niet voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals hierboven gespecificeerd in sectie 5 “Kwaliteitscontroles”.

   

Uw recht op een tweede beoordeling

Als uw Account opgeschort of gesloten is, heeft u het recht Lightspeed te vragen de situatie te onderzoeken en de beslissing die van invloed is op de status van uw Account te bevestigen of terug te draaien. Als u Lightspeed om een tweede beoordeling wilt vragen, moet u naar de Panel Site gaan en contact opnemen met het ondersteuningsteam van het Panel door “Recht op tweede beoordeling” in het contactformulier te selecteren. U kunt gevraagd worden uw identiteit te bewijzen. Lightspeed zal binnen 30 dagen op uw verzoekschrift reageren. Wij zullen dan de conclusie van dit onderzoek en onze uiteindelijke beslissing aan u mededelen. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, stemt u ermee in dat de beslissing van Lightspeed definitief is en dat de details die met u worden gedeeld via dit recht op beroep uitsluitend door Lightspeed wordt bepaald.

 

Uw recht om uw Account te sluiten (uitschrijven)

Als u zich van het Panel wilt uitschrijven en uw Account wilt sluiten, kunt u uw Account sluiten door naar onze Site te gaan in het gedeelte Accountvoorkeuren. Uw account wordt onmiddellijk gesloten, uw Punten vervallen en deze kunnen niet worden teruggevorderd als u van gedachten verandert. Uw persoonlijke gegevens zullen worden verwijderd in overeenstemming met ons Privacybeleid. In het geval dat u uw Account niet persoonlijk kunt sluiten, kunt u ook contact opnemen met het ondersteuningsteam van ons Panel via de LifePoints Site, die het Account handmatig zullen sluiten.

 

8. Vertrouwelijkheid & Auteursrecht

De Services en andere materialen op de Site of binnen de Services en Activiteiten die u door Lightspeed worden aangeboden, inclusief, zonder beperking, de merken Lightspeed, Kantar en LifePoints, logo's, en alle informatie, inhoud, ontwerpen, tekst, afbeeldingen, informatie, data, software, andere bestanden, en de selectie en rangschikking ervan (gezamenlijk de “Inhoud”), zijn eigendom van Lightspeed, zijn Leveranciers, licentiegevers en klanten en worden beschermd door Amerikaanse en internationale wetten op het auteursrecht.

Zolang u zich aan deze Voorwaarden houdt, verleent Lightspeed u een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Services, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden in overeenstemming met deze Voorwaarden. Behalve de rechten die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend, worden u onder deze Voorwaarden geen andere rechten verleend, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, zal niets in deze Voorwaarden worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie op intellectuele eigendomsrechten aan u, hetzij door rechtsverwerking, implicatie of anderszins. Deze licentie is te allen tijde herroepbaar.

Elk gebruik van de Services of enige Inhoud anders dan specifiek geautoriseerd in deze Overeenkomst en door de toepasselijke wet- en regelgeving, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lightspeed, is ten strengste verboden en zal de in deze sectie verleende licentie beëindigen. Uw Account wordt zonder enige kennisgeving onmiddellijk gesloten.

Voor alle duidelijkheid, door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, stemt u er expliciet mee in geen Inhoud op het Internet te plaatsen, ongeacht het soort websites, inclusief maar niet beperkt tot sociale websites zoals Facebook, Twitter en YouTube. U onthoudt zich tevens van het maken van foto's van Inhoud met behulp van een smartphone, een camera of soortgelijke apparaten. U stemt ermee in om alle Inhoud die met u gedeeld wordt te allen tijde vertrouwelijk te houden, inclusief het niet bespreken van Activiteiten met uw vrienden en bekenden. U erkent hierbij dat elke schending van de vertrouwelijkheidsverplichtingen die onder deze Voorwaarden worden opgelegd, onherstelbare schade zou toebrengen aan Lightspeed en/of haar Leveranciers, en dat rechtsmiddelen ontoereikend zouden zijn om een werkelijke of dreigende schending van deze Voorwaarden ongedaan te maken. Dienovereenkomstig stemt u ermee in dat Lightspeed en/of haar Leveranciers, naast alle andere beschikbare rechtsmiddelen, kunnen proberen de vertrouwelijkheidsverplichtingen af te dwingen door middel van tijdelijke en permanente dwangmaatregelen, zonder een borg te stellen of werkelijke schade te bewijzen.

 

9. Handelsmerken

De merken en logo's van Kantar, LifePoints en Lightspeed, en andere producten, servicenamen of slogans in Inhoud of anderszins binnen de Services zijn eigendom van Lightspeed, zijn Leveranciers of licentiegevers, en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lightspeed of de van toepassing zijnde houder van het recht. Alle andere handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die in de Services of in enige Inhoud worden weergegeven, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Verwijzing naar producten, services, processen of andere informatie, door middel van handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring, sponsorschap of aanbeveling daarvan door Lightspeed. Alle rechten zijn voorbehouden.

 

10. Afwijzing van Garanties

UW GEBRUIK VAN DE SERVICES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, UW GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD, IS GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. DE SERVICES EN ALLE INHOUD WORDEN GELEVERD OP BASIS VAN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” MET ALLE GEBREKEN. Lightspeed, ZIJN LEVERANCIERS, LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS, EN HUN RESPECTIVE LEDEN, DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, AGENTEN EN WERKNEMERS (SAMEN DE “LEVERANCIERS”) SLUITEN ALLE GARANTIES VAN ENIGE SOORT UIT, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN HET NIET SCHENDEN VAN DEZE GARANTIES.

NOCH Lightspeed NOCH ANDERE LEVERANCIERS GARANDEREN EEN ONONDERBROKEN GEBRUIK, WERKING OF BESCHIKBAARHEID VAN DE SERVICES OF IEDERE INHOUD, OF DAT ELK VERZOEK TOT INZENDING OF TRANSACTIES DIE U MET GEBRUIK VAN DE SERVICES UITVOERT SUCCESVOL, ONBEVOEGD OF INGEVOERD ZAL WORDEN BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR VERTRAGINGEN OF VERLIEZEN VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIEN UIT UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SERVICES EN DE INHOUD. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, WANNEER MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VAN Lightspeed OF EEN ANDERE LEVERANCIER AFKOMSTIG OF VANUIT DE SERVICES, DIENT EEN GARANTIE IN TE STELLEN MET BETREKKING TOT DE SERVICES DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE OVEREENKOMST WORDT VERMELD. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN KUNNEN EEN AFWIJZING VAN GARANTIES VERBIEDEN EN U HEEFT MOGELIJK ANDERE RECHTEN DIE VAN RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED VERSCHILLEN.

Door Gebruikers gegenereerde Inhoud wordt met name geleverd door en is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruikers die deze Inhoud leveren. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen van andere gebruikers of via de Services, creëert enige garantie die hierin niet uitdrukkelijk wordt gegeven.

 

11. Beperking van Aansprakelijkheid

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE WET (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, NALATIGHEID), ZAL Lightspeed OF ANDERE LEVERANCIERS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, CONSEQUENTIËLE, PUNITIEVE OF EXEMPLEMENTAIRE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SCHADE TEN GEVOLGE VAN VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS Lightspeed OF ENIGE ANDERE LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN, OF UW ONMOGELIJKHEID TOT TOEGANG OF GEBRUIK VAN, DE SERVICES OF ENIGE INHOUD. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN Lightspeed EN ALLE ANDERE LEVERANCIERS TEN OPZICHTE VAN U VOOR ALLE VORDERINGEN OP BASIS VAN DEZE OVEREENKOMST, HETZIJ CONRACTUEEL, OP BASIS VAN BENADELING OF ANDERSZINS, HET HOOGSTE VAN (A) ALLE BEDRAGEN DIE Lightspeed OP BASIS VAN DEZE OVEREENKOMST AAN U HEEFT BETAALD IN DE TWAALF MAANDEN VOORAFGAANDE AAN DE BETREFFENDE VORDERING, EN (B) 100 US DOLLARS ($100 USD). ELKE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST DIE VOORZIET IN EEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, AFWIJZING VAN GARANTIES, VRIJSTELLINGEN OF UITSLUITING VAN SCHADE IS OM DE RISICO'S DIE VOORTVLOEIEN UIT DEZE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN TE VERDELEN, EN WEERSPIEGELT EEN RECHTVAARDIGE EN REDELIJKE VERDELING VAN DE RISICO'S TUSSEN U EN Lightspeed. Lightspeed ZOU NIET IN STAAT ZIJN DE DIENSTEN EN INHOUD AAN U TE LEVEREN ZONDER DEZE BEPERKINGEN, DISCLAIMERS EN VRIJSTELLINGEN, EN DEZE TOEWIJZING IS EEN ESSENTIEEL ELEMENT VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN. ELK VAN DEZE BEPALINGEN IS SCHEIDBAAR EN ONAFHANKELIJK VAN ALLE ANDERE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DE BEPERKINGEN IN DEZE SECTIE ZIJN ZELFS VAN TOEPASSING ALS EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL ZIJN ESSENTIËLE DOEL MIST.

 

12. Vrijwaring

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zult u Lightspeed en alle andere leveranciers schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen alle kosten, schade, uitgaven en aansprakelijkheden (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten) die het gevolg zijn van of verband houden met enige Gebruikersinhoud, uw gebruik van de Services of enige Inhoud, uw schending van deze Overeenkomst, of uw schending van rechten van derden. Lightspeed behoudt zich het recht voor, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u onder deze Overeenkomst verplicht bent Lightspeed schadeloos te stellen, en u stemt ermee in om met onze verdediging van dergelijke claims samen te werken.

 

13. Inhoud van Derden

De Services kunnen links of verwijzingen bevatten naar informatie, inhoud en services van derden (gezamenlijk “Inhoud van Derden”). Lightspeed houdt geen toezicht op en heeft geen controle over Inhoud van Derden. Lightspeed onderschrijft of adopteert geen Inhoud van Derden en kan geen garantie geven voor de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. Lightspeed neemt geen verantwoordelijkheid op zich om Inhoud van Derden bij te werken of te herzien en staat niet in voor de nauwkeurigheid van de informatie in Inhoud van Derden. U gebruikt Inhoud van Derden die daarin is opgenomen op eigen risico. Opvattingen in Inhoud van Derden worden niet door Lightspeed onderschreven.

 

14. Privacy

Lightspeed kan registratiegegevens vergaren en andere informatie over u verkrijgen via de Services. Zie ons Privacybeleid voor informatie over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van dergelijke informatie door Lightspeed. Lightspeed zal uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming nooit verhuren of verkopen.

 

15. Onafhankelijke contractpartners

U en Lightspeed zijn onafhankelijke contractpartners voor alle doeleinden. Er wordt geen relatie van agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemer bedoeld of gecreëerd door deze Overeenkomst of door uw toegang tot of gebruik van de Services.

 

16. Beëindiging

Ongeacht enige voorwaarde van deze Overeenkomst, behoudt Lightspeed zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken (behalve waar anders beperkt door de wet), de Services te staken of te beëindigen, om uw licentie voor het gebruik van de Services te beëindigen, om Accounts, Panelregistraties of andere accounts te verwijderen, om Punten zonder vergoeding te verwijderen en om uw toegang tot en gebruik van de Services te beperken, te blokkeren, te limiteren en te verhinderen. Elke beëindiging of andere actie door Lightspeed beschreven in deze paragraaf zal geen andere rechtsmiddelen beperken die bij wet, billijkheid of anderszins beschikbaar zijn voor Lightspeed.

 

17. Updates en wijzigingen in deze Overeenkomst

Wij behouden ons het recht voor om delen van de Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Wanneer we deze Voorwaarden bijwerken, zullen we de “bijgewerkte” datum aanpassen. Als de wijzigingen van wezenlijk belang zijn, sturen wij u een e-mail of vragen wij u in te stemmen met dergelijke wijzigingen. U bent verantwoordelijk voor het controleren en naleven van de meest recente bijwerking van deze Voorwaarden. Als u onze Site en Services blijft gebruiken, geeft u daarmee aan dat u de meest recente versie van deze Voorwaarden aanvaardt.

Laatst bijgewerkt: 20 februari 2024

 

18. Verandering van paneleigendom

In het geval dat Lightspeed fuseert met een ander bedrijf of wordt overgenomen door een ander bedrijf of dat het Panel wordt samengevoegd met een ander Panel, geeft u Lightspeed toestemming om door deze situatie de noodzakelijke stappen te nemen voor het beheer van uw Account. Lightspeed zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen nemen om uw persoonlijke gegevens en Account-gerelateerde gegevens te beschermen, zoals bijvoorbeeld uw Punten of uw beloningen.

 

19. Algemene Wettelijke Kennisgevingen

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services, stemt u in met het ontvangen van elektronische communicaties van Lightspeed. Deze communicaties kunnen kennisgevingen bevatten over uw account en informatie over of gerelateerd aan de Services. U stemt ermee in dat alle kennisgevingen, overeenkomsten, bekendmakingen of andere communicaties die Lightspeed u elektronisch toestuurt, voldoen aan alle wettelijke communicatievereisten, inclusief alle vereisten dat communicaties schriftelijk moeten zijn.

Het niet-handelen van Lightspeed in een bepaalde omstandigheid doet geen afbreuk aan haar mogelijkheid om te handelen in die omstandigheid of soortgelijke omstandigheden.

Elke bepaling van deze Overeenkomst die ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal uit deze Overeenkomst worden verwijderd, en de overige bepalingen van deze Overeenkomst zullen volledig van kracht blijven. De sectiekoppen en titels in deze Overeenkomst dienen uitsluitend voor het gemak en hebben geen juridische of contractuele gevolgen. Alle bepalingen in deze Overeenkomst die door hun aard na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht zouden moeten blijven (inclusief, maar niet beperkt tot, bepalingen met betrekking tot schadeloosstelling, beperking van aansprakelijkheid, afwijzing van garantie en eigendom van intellectueel eigendom) blijven na beëindiging van deze Overeenkomst volledig van kracht.

Deze Overeenkomst, uw gebruik van de Site en Lightspeed's levering van Services valt onder de wetten van de staat New York, VS, met uitsluiting van conflicten over rechtsbeginselen. Elke controverse of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met de Services of deze Overeenkomst moet binnen één jaar na het ontstaan van de vordering worden ingesteld. Voordat u een vordering indient, moet u hebben voldaan aan de opschortende voorwaarden in deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot het voldoen aan de vereisten voor een tweede beoordeling zoals beschreven in Sectie 7. De partijen komen verder overeen dat zij elke actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met de Services of deze Overeenkomst uitsluitend zullen voorleggen aan de rechtbanken van de staat New York en de federale rechtbanken in New York, New York (de “Overeengekomen Rechtbanken”), en zij onderwerpen zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de Overeengekomen Rechtbanken, waarbij zij afstand doen van elk bezwaar tegen locatie in de Overeengekomen Rechtbanken, en afstand doen van elk bezwaar dat de Overeengekomen Rechtbanken een ongeschikt forum zijn of geen jurisdictie hebben over een van de partijen.

ELKE PARTIJ DOET ONHERROEPELIJK AFSTAND VAN ELK RECHT OP JURYRECHTSPRAAK IN GERECHTELIJKE PROCEDURES DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST.

Deze Overeenkomst, inclusief alle voorwaarden, beleidsregels en richtlijnen waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen, is de gehele overeenkomst met betrekking tot de Services tussen u en Lightspeed. Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten of communicaties tussen u en Lightspeed met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst.

 

20. Contact opnemen met Lightspeed

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Overeenkomst of de Services, neem dan rechtstreeks contact met ons op via onze LifePoints Site.

 

 

GA TERUG OMHOOG