Terma dan Syarat Keahlian LifePoints

Terma dan Syarat Keahlian LifePoints

 

KEMAS KINI TERAKHIR: 20hb Februari 2024

Terma & Syarat Keahlian LifePoints ini (“Terma”, “Perjanjian”) menerangkan terma dan syarat yang boleh digunakan pada Panel LifePoints yang dikendalikan dan dimiliki oleh Lightspeed LLC, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY 10007 AS ("Lightspeed", "Kami"), sebuah syarikat kumpulan Kantar ("Kantar"). Perjanjian ini menetapkan komitmen Lightspeed dan Ahli Panel LifePoints berkenaan kepada penyertaan mereka dalam Panel (kerana setiap istilah berhuruf besar ditakrifkan di sini). Anda hendaklah membaca Terma ini, memahaminya dan menyemaknya secara berkala untuk mendapatkan kemas kini. Penyertaan anda sebagai Ahli Panel LifePoints bermakna anda memahami dan bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma ini, jangan gunakan Laman atau Perkhidmatan kami.

Untuk kejelasan, Terma ini digunakan untuk akses anda kepada dan penggunaan aplikasi laman, sosial dan mudah alih Lightspeed (secara keseluruhannya "Laman") dan perkhidmatan yang disediakan oleh Lightspeed, termasuk Panel LifePoints Lightspeed dan perkhidmatan penyelidikan yang berkaitan.

 

1. Perkhidmatan

Perkhidmatan membenarkan individu yang masih hidup yang memenuhi syarat kelayakan tertentu untuk mendaftar sebagai ahli("Ahli Panel") bagi penyelidikan kami ("Panel") dan mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti penyelidikan dalam talian dan luar talian ("Aktiviti") yang disediakan untuk mereka dan dicadangkan oleh Lightspeed (secara keseluruhannya "Perkhidmatan"). Aktiviti ini yang sentiasa berkaitan penyelidikan pasaran, disampaikan oleh Lightspeed secara langsung, atau melalui atau dengan sokongan pihak ketiga yang bekerja untuk Lightspeed (“Vendor”) atau pelanggan kami (“Pelanggan”). Ejen maya, robot atau bentuk program lain yang mensimulasikan aktiviti manusia tidak dibenarkan mendaftar sebagai Ahli Panel.

 

2. Kelayakan Perkhidmatan dan Pendaftaran

Perkhidmatan ini hanya boleh digunakan oleh individu yang berumur sekurang-kurangnya 14 tahun dan tidak ditujukan untuk kegunaan kanak-kanak di bawah umur 14 tahun. Terma ini dan sebarang penggunaan berkaitan bagi Perkhidmatan adalah tidak sah jika dilarang. Di sesetengah negara, anda mungkin perlu berumur lebih daripada 14 tahun untuk mengakses Perkhidmatan kami.

Selepas pendaftaran anda ke Panel, akaun Panel (“Akaun”) akan dibuat. Anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas akaun ini, yang anda perlu lindungi pada bila-bila masa dengan kata laluan yang anda mesti simpan dengan selamat.

Anda hanya boleh mendaftar ke Panel kami di negara tempat anda bermastautin. Anda tidak seharusnya cuba mengakses Perkhidmatan kami dari negara lain kerana akaun anda mungkin akan digantung serta-merta. Ini adalah benar tanpa mengira keadaan, termasuk jika anda sedang bercuti di luar negara anda.

DENGAN MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN, ANDA MEWAKILI DAN MENJAMIN BAHAWA ANDA MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN INI DAN AKAN MEMATUHI SYARAT PERJANJIAN INI.

 

3. Bayaran untuk Perkhidmatan

Pada masa ini tiada bayaran bagi Ahli Panel untuk menyertai Perkhidmatan. Lightspeed boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, memilih untuk mengenakan bayaran bagi menyertai Perkhidmatan, atau untuk menggunakan atau mengakses mana-mana perkhidmatan lain pada bila-bila masa. Jika ada, Lightspeed akan mengemas kini Terma ini untuk mencerminkan sebarang perubahan sedemikian dan akan memberitahu anda dalam masa 30 hari kalendar lebih awal.

 

4. Insentif

Sebaik sahaja anda menyertai Panel, Mata LifePoints (“Mata”) atau jenis insentif LifePoints lain akan diberikan apabila anda menjalankan pelbagai Aktiviti di Laman, selaras dengan Terma Program Ganjaran LifePoints.

Mata dikreditkan ke Akaun anda dan tersedia untuk anda tebus selagi Akaun anda “aktif” (lihat bahagian #7 terma ini).

Mata tidak mempunyai nilai kewangan, tiada nilai di luar Perkhidmatan kami dan tidak akan mendapat faedah. Anda tidak boleh menjual, berdagang atau memindahkan Mata atau menukarnya dengan wang tunai

Setiap pihak hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas apa-apa cukai yang dikenakan ke atasnya oleh undang-undang yang boleh digunakan, termasuk apa-apa cukai ke atas pendapatan pihak atau berkaitan dengan penerimaan Mata oleh pihak menurut Terma ini.

 

5. Syarat penyertaan

Keupayaan anda untuk mengambil bahagian dalam Perkhidmatan secara jelas disyaratkan atas pematuhan anda dengan Terma ini dan dengan semua dasar dan garis panduan yang terpakai pada Perkhidmatan yang Lightspeed mungkin sediakan dari semasa ke semasa. Sekiranya anda tidak mematuhi, penipuan atau aktiviti lain yang tidak sesuai (seperti yang ditentukan oleh Lightspeed mengikut budi bicara mutlaknya), Lightspeed boleh menutup atau menggantung Akaun anda. Penutupan atau penggantungan Akaun anda mungkin membataskan, menyekat, mengehadkan dan menghalang akses anda kepada dan penggunaan Perkhidmatan dan, seterusnya, semua Mata, insentif dan ganjaran akan tertakluk kepada pelucuthakan (lihat bahagian bahagian #7 syarat ini).

Tanpa mengehadkan keluasan perkara di atas, ketidakpatuhan mana-mana satu daripada keperluan berikut secara automatik boleh membawa kepada penutupan Akaun anda, kehilangan mana-mana Mata, dan semua akibat yang berkaitan dengan penyertaan anda dalam Panel.

 

Kerahsiaan

Tidak Guna dan Ketakdedahan. Maklumat dan kandungan yang disediakan kepada anda sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan mungkin mengandungi rahsia dagangan atau maklumat sulit atau hak milik Lightspeed yang lain, Penjual, Pelanggan atau pemberi lesennya. Anda mesti merahsiakan dengan tegas dan tidak mendedahkan kepada mana-mana individu lain apa-apa maklumat dan kandungan yang anda akses atau pelajari berkaitan dengan penyertaan anda dalam mana-mana Panel, tinjauan, projek, soal selidik atau aktiviti penyelidikan pasaran lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan. Anda tidak boleh menggunakan sebarang maklumat atau kandungan sedemikian untuk sebarang tujuan selain daripada penyertaan anda dalam Perkhidmatan mengikut Terma ini.

Anda dengan ini bersetuju untuk memaklumkan kepada Lightspeed dengan segera jika anda mengetahui atau mengesyaki sebarang penggunaan atau pendedahan, atau akses kepada, sebarang maklumat atau kandungan sedemikian selain daripada yang dibenarkan secara khusus dalam Terma ini.

 

Maklumat profil panel yang jujur dan tepat

Anda bersetuju untuk (a) memberikan maklumat yang tepat, terkini dan lengkap tentang anda seperti yang mungkin digesa oleh sebarang borang pendaftaran pada Perkhidmatan dan (b) mengekalkan dan mengemas kini maklumat profil panel anda dengan segera dan sebarang maklumat lain yang anda berikan kepada Lightspeed, supaya memastikan ia tepat, terkini dan lengkap. Pendaftaran memerlukan maklumat tentang Anda yang termasuk, tanpa had, nama sah yang penuh, tarikh lahir, alamat kediaman utama anda, nombor telefon dan alamat e-mel yang berfungsi.

 

Berbilang Akaun

Hanya satu Akaun bagi setiap individu yang masih hidup dibenarkan pada bila-bila masa.

 

Pematuhan undang-undang

Anda mesti pada bila-bila masa mematuhi semua undang-undang, peraturan, syarat dan perintah yang berkenaan, dan tidak menyebabkan Lightspeed melanggar mana-mana undang-undang, peraturan, syarat atau perintah.

 

Penyertaan yang berniat baik dan ikhlas

Anda bersetuju untuk mengambil bahagian dengan niat baik dan dengan sebaik mungkin dalam sebarang Aktiviti yang anda sertai berkaitan dengan Perkhidmatan. Anda tidak akan memberikan data palsu atau mengelirukan, termasuk tanpa had, respons tinjauan yang palsu, tidak konsisten dengan respons terdahulu atau tidak mungkin dari segi statistik.

 

Komunikasi Yang Sesuai:

"Sekiranya anda berkomunikasi dengan Pasukan Sokongan atau mana-mana kakitangan ("Kakitangan") Lightspeed atau LifePoints, anda bersetuju untuk melakukannya dengan cara yang beradab dan sesuai. Anda tidak boleh menghantar, memuat naik, berkongsi atau sebaliknya mengedarkan kepada Kakitangan, Kakitangan vendor atau pengguna lain bagi Perkhidmatan ini akan apa-apa komunikasi tidak sopan atau menyinggung atau apa-apa kandungan yang lucah, kasar, berorientasikan seksual, berorientasikan kejutan, mengancam, kebencian, menyalahi undang-undang atau tidak sesuai."

 

Pemeriksaan kualiti

Sebagai ahli Panel kami, kami memerlukan dan mengharapkan anda untuk mengambil bahagian selaras dengan standard kualiti yang munasabah tetapi ketat, seperti yang ditunjukkan dalam bahagian "Syarat penyertaan". Kami melakukan pemeriksaan biasa terhadap Panel untuk memantau interaksi Ahli Panel kami dengan Perkhidmatan. Untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut, kami menggunakan beberapa alat dan kaedah, dibangunkan secara dalaman atau dibekalkan oleh vendor pihak ketiga yang dipercayai, yang menganalisis, dalam masa nyata atau tidak, data yang dijana oleh Perkhidmatan. Analisis sedemikian mungkin disokong oleh model dan enjin kecerdasan buatan. Pemeriksaan tersebut telah dibangunkan sebagai alat sokongan membuat keputusan, membolehkan pasukan Panel kami mengenal pasti tingkah laku yang mungkin tidak selaras dengan Terma ini.

Jika akaun anda telah dikenal pasti dengan cara sedemikian, anda mungkin diminta, mengikut budi bicara Lightspeed, untuk mengesahkan akaun anda selanjutnya. Pengesahan lanjut ini mungkin memerlukan anda untuk berkongsi butiran identiti tambahan dengan kami atau anda mungkin dikehendaki melaksanakan tugasan berkaitan keselamatan akaun tambahan, seperti tetapi tidak terhad kepada, melindungi akaun pembayaran digital anda jika anda menggunakan satu atau untuk membolehkan pengesahan berbilang faktor terhadap Akaun Panel anda.

Perlindungan Akaun Panel dan Perkhidmatan kami adalah keutamaan tertinggi kami dan kami mungkin menambah dari semasa ke semasa cara dan prosedur baharu untuk melindungi diri kami daripada tingkah laku atau tingkah laku penipuan yang kami anggap sebagai tidak selaras dengan Terma ini.

 

6. Kandungan Pengguna

Anda boleh memberikan maklumat kepada Lightspeed berkaitan dengan penyertaan anda dalam Aktiviti atau sebaliknya berkaitan dengan Perkhidmatan, termasuk respons tinjauan, idea, maklum balas atau maklumat atau kandungan lain ("Kandungan Pengguna"). Jika anda memberikan mana-mana Kandungan Pengguna, melainkan Lightspeed menyatakan sebaliknya secara nyata, anda memberikan Lightspeed, Vendor dan Pelanggannya hak bukan eksklusif, bebas royalti, kekal, tidak boleh ditarik balik dan boleh disublesenkan sepenuhnya untuk menggunakan, menghasilkan semula, mengubah suai, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah, mencipta karya terbitan daripada, mengedar, melaksanakan dan memaparkan Kandungan Pengguna sebegitu di seluruh dunia dalam mana-mana media untuk mana-mana dan semua tujuan yang diketahui, tanpa pengakuan atau pampasan kepada anda.

Dengan menyediakan mana-mana Kandungan Pengguna, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda mempunyai hak yang sah untuk memberikannya dan ia adalah tepat dan lengkap. Anda tidak boleh memberikan sebarang Kandungan Pengguna yang:

 • Melanggar undang-undang, libel, memfitnah, lucah, pornografi, tidak sopan, berahi, tidak senonoh, mengganggu, mengancam, invasif hak privasi atau publisiti, kesat, menghasut, palsu, tidak tepat, mengelirukan, menipu atau menyamar atau memberikan gambaran yang salah terhadap hubungan dengan mana-mana orang atau entiti;
 •  

 • Akan melanggar kewajipan kerahsiaan atau hak mana-mana orang atau entiti, atau yang sebaliknya akan mewujudkan liabiliti atau melanggar mana-mana undang-undang tempatan, negeri, kebangsaan atau antarabangsa, termasuk, tanpa had, peraturan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. atau mana-mana peraturan bursa sekuriti seperti Bursa Saham New York, Bursa Saham Amerika atau NASDAQ;
 •  

 • Boleh melanggar mana-mana paten, tanda dagangan, rahsia dagangan, hak cipta atau hak intelek atau proprietari lain bagi mana-mana orang atau entiti;
 •  

 • Mengandungi sebarang maklumat peribadi bagi mana-mana orang atau entiti, termasuk, tanpa had, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, nombor Keselamatan Sosial dan nombor kad kredit;
 •  

 • Mengandungi sebarang virus, data yang rosak atau fail atau maklumat lain yang berbahaya, mengganggu atau merosakkan; atau
 •  

 • Dalam penghakiman tunggal Lightspeed, adalah tidak menyenangkan, tidak menggambarkan usaha murni anda untuk responsif terhadap soalan tinjauan atau penyelidikan pasaran, atau yang mungkin mendedahkan Lightspeed atau Vendor atau Pelanggannya kepada sebarang jenis liabiliti.
 •  

 • Anda mengakui dan bersetuju bahawa sebarang soalan, komen, cadangan, idea, maklum balas, bahan asli atau kreatif atau maklumat atau kandungan lain yang anda berikan kepada Lightspeed, setakat ia bukan Kandungan Pengguna, akan menjadi hak milik Lightspeed. Lightspeed akan memiliki hak eksklusif, termasuk semua hak harta intelek, dan berhak kepada penggunaan dan penyebaran maklumat dan kandungan sebegitu tanpa had untuk sebarang tujuan, komersial atau sebaliknya, tanpa pengakuan atau pampasan kepada anda. Selanjutnya, anda dengan ini memberikan Lightspeed lesen yang kekal dan tidak boleh ditarik balik untuk menggunakan maklumat dan kandungan tersebut bagi sebarang tujuan.

 

7. Mengekalkan Akaun anda dalam kedudukan yang baik

Apabila anda mendaftar ke Panel, Lightspeed akan membuka akaun panel (“Akaun”) untuk anda. Anda akan memilih kata laluan untuk akaun ini. Pada setiap masa anda bertanggungjawab untuk mengekalkan keselamatan kata laluan dan kelayakan log masuk anda dan Akaun anda. Kami mengesyorkan agar anda menukar kata laluan anda dengan kerap.

Apabila anda mendaftar ke panel, Akaun anda akan mempunyai status Aktif. Ini bermakna anda boleh mengambil bahagian dalam semua Aktiviti yang anda dijemput oleh Lightspeed dan anda boleh menikmati semua faedah Panel seperti mengakses Perkhidmatan kami, insentif anda dan menghubungi Kakitangan kami.

Dalam keadaan tertentu, termasuk yang diterangkan di sini, Akaun anda mungkin ditutup atau digantung oleh Lightspeed, bermakna anda tidak lagi dianggap dalam kedudukan yang baik dan tidak akan dapat mengambil bahagian dalam Aktiviti dan manfaat Panel pada masa hadapan.

 

Penutupan Akaun anda

Akaun anda boleh ditutup pada bila-bila masa dan atas sebarang sebab, mengikut budi bicara Lightspeed, termasuk jika anda melanggar Terma ini. Tanpa mengehadkan perkara di atas, Lightspeed juga berhak secara khusus untuk menamatkan Akaun anda jika hak Lightspeed untuk memproses dan menggunakan maklumat yang diperlukan untuk menjalankan Panel ditarik balik secara sah oleh undang-undang atau sebaliknya. Lightspeed juga boleh menamatkan keahlian anda serta-merta tanpa menyatakan sebab.

Penutupan Akaun anda bermakna akses anda kepada dan penggunaan Perkhidmatan akan dilumpuhkan; bahawa data peribadi anda akan dipadamkan daripada pangkalan data kami selepas 3 bulan (memberi anda masa untuk merayu) dan semua Mata, insentif dan ganjaran akan tertakluk kepada pelucuthakan. Setelah Akaun anda ditutup, kami tidak boleh mengembalikannya.

 

Penggantungan Akaun anda

Akaun anda boleh digantung pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara Lightspeed jika salah satu daripada situasi berikut muncul:

 • Tiada penyertaan selepas anda menyertai Panel
 • Jika anda mendaftar ke Panel dan tidak memulakan tinjauan dalam tempoh 30 hari pertama anda dalam Panel.

   

 • Tiada penyertaan dalam 90 hari yang lalu
 • Jika anda tidak memulakan sebarang tinjauan dalam tempoh 90 hari.

   

 • Keselamatan akaun
 • Jika sistem kami mengesan anomali dengan Akaun anda atau jika kami percaya bahawa Akaun anda telah terjejas.

   

 • Kualiti
 • Jika penyertaan anda tidak memenuhi kriteria kualiti yang dinyatakan di atas dalam bahagian 5 "Pemeriksaan kualiti".

   

Hak anda untuk semakan kedua

Jika Akaun anda telah digantung atau ditutup, anda mempunyai hak untuk meminta Lightspeed menyiasat keadaan dan mengesahkan atau membalikkan keputusan yang memberi kesan kepada kedudukan Akaun anda. Untuk meminta semakan kedua daripada Lightspeed, anda perlu pergi ke Laman Panel dan menghubungi pasukan sokongan Panel, dengan memilih pilihan "Hak semakan kedua" dalam borang hubungan. Anda mungkin diminta untuk membuktikan identiti anda. Lightspeed akan membalas petisyen anda dalam masa 30 hari. Kami kemudiannya akan berkomunikasi dengan anda kesimpulan pemeriksaan ini dan keputusan muktamad kami. Dengan bersetuju menerima Terma ini, anda bersetuju bahawa keputusan Lightspeed adalah muktamad dan tahap butiran yang dikongsi dengan anda melalui hak untuk merayu ini akan ditentukan sepenuhnya oleh Lightspeed.

 

Hak anda untuk menutup Akaun anda (nyahlanggan)

Jika anda ingin berhenti melanggan Panel dan menutup Akaun anda, anda boleh menutup Akaun anda dengan pergi ke Laman kami di bahagian pilihan akaun. Akaun anda akan ditutup serta-merta, Mata anda serta-merta hilang dan tidak akan dapat dipulihkan sekiranya anda berubah fikiran. Data peribadi anda akan dipadamkan selaras dengan Dasar Privasi kami. Sekiranya anda tidak dapat menutup Akaun anda secara peribadi, anda juga boleh menghubungi pasukan sokongan Panel kami melalui Laman LifePoints, yang akan menutup Akaun itu secara manual.

 

8. Kerahsiaan & Hak Cipta

Perkhidmatan dan bahan lain yang terkandung di Laman atau dalam Perkhidmatan dan Aktiviti yang diberikan kepada anda oleh Lightspeed, termasuk, tanpa had, tanda Lightspeed, Kantar dan LifePoints, logo dan semua maklumat, kandungan, reka bentuk, teks, grafik, maklumat, data, perisian, fail lain dan pemilihan serta susunannya (secara kolektif, "Kandungan"), adalah hak milik Lightspeed, Vendornya, pemberi lesen dan pelanggannya dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta A.S. dan antarabangsa.

Selagi anda mematuhi Terma ini, Lightspeed memberi anda lesen terhad, boleh dibatalkan, tidak boleh dipindah milik dan bukan eksklusif untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan, semata-mata untuk tujuan peribadi dan bukan komersial anda menurut Terma ini. Kecuali hak yang diberikan secara nyata dalam Terma ini, tiada hak lain diberikan, sama ada yang tersurat atau tersirat, kepada anda di bawah Terma ini. Melainkan dinyatakan secara eksplisit dalam Terma ini, tiada apa-apa pun dalam Terma ini yang akan ditafsirkan sebagai memberi anda sebarang lesen kepada hak milik intelektual, sama ada secara estoppel, implikasi atau sebaliknya. Lesen ini boleh dibatalkan pada bila-bila masa.

Sebarang penggunaan Perkhidmatan atau mana-mana Kandungan selain daripada yang dibenarkan secara khusus dalam Perjanjian ini dan oleh undang-undang dan peraturan yang berkenaan, tanpa kebenaran bertulis Lightspeed terlebih dahulu, adalah dilarang sama sekali dan akan menamatkan lesen yang diberikan dalam bahagian ini. Akaun anda akan ditutup serta-merta tanpa sebarang pemberitahuan.

Untuk kejelasan, dengan bersetuju menerima Terma ini, anda secara jelas bersetuju untuk tidak menyiarkan sebarang Kandungan di Internet, tanpa mengira jenis tapak, termasuk tetapi tidak terhad kepada tapak sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube. Anda juga mengelak mengambil gambar Kandungan menggunakan telefon pintar, kamera atau mana-mana peranti yang serupa. Anda bersetuju untuk merahsiakan sebarang Kandungan yang dikongsi dengan anda sepanjang masa, termasuk tidak membincangkan Aktiviti dengan rakan dan kenalan anda. Anda dengan ini mengakui bahawa sebarang pelanggaran kewajipan kerahsiaan yang dikenakan di bawah Terma ini akan menyebabkan kemudaratan yang tidak boleh diperbaiki Lightspeed dan/atau Vendornya, dan remedi di sisi undang-undang tidak akan mencukupi untuk membetulkan sebarang pelanggaran sebenar atau terancam Terma ini. Sehubungan itu, anda bersetuju bahawa, sebagai tambahan kepada sebarang relif lain yang tersedia, Lightspeed dan/atau Penjualnya mungkin berusaha untuk menguatkuasakan kewajipan kerahsiaan melalui pelepasan injunksi sementara dan kekal, tanpa menghantar bon atau membuktikan kerosakan sebenar.

 

9. Tanda Dagangan

Tanda dan logo Kantar, LifePoints dan Lightspeed, dan produk, nama perkhidmatan atau slogan lain yang terkandung dalam mana-mana Kandungan atau sebaliknya dalam Perkhidmatan adalah hak milik Lightspeed, Vendor atau pemberi lesennya, dan tidak boleh disalin, ditiru atau digunakan, secara keseluruhan atau dalam bahagian, tanpa kebenaran bertulis Lightspeed atau pemegang hak yang berkenaan. Semua tanda dagangan lain, tanda dagangan berdaftar, nama produk dan nama atau logo syarikat yang terdapat dalam Perkhidmatan atau dalam mana-mana Kandungan adalah hak milik pemilik masing-masing. Rujukan kepada mana-mana produk, perkhidmatan, proses atau maklumat lain, dengan nama dagangan, tanda dagangan, pengilang, pembekal atau sebaliknya tidak membentuk atau membayangkan pengendorsan, penajaan atau pengesyorannya oleh Lightspeed. Semua hak terpelihara.

 

10. Penafian Waranti

PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ANDA, TERMASUK, TANPA HAD, PENGGUNAAN MANA-MANA KANDUNGAN ANDA, ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. PERKHIDMATAN DAN SEMUA KANDUNGAN DISEDIAKAN SECARA "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA" DENGAN SEMUA ASAS KESILAPAN. Lightspeed, VENDOR, PEMBERI LESEN DAN PEMBEKALNYA, SERTA AHLI, PENGARAH, PEGAWAI, EJEN DAN PEKERJA MEREKA MASING-MASING (SECARA KOLEKTIF, "PENYEDIA") MENAFIKAN SEMUA JENIS WARANTI, SAMA ADA NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, HAK MILIK DAN BUKAN PELANGGARAN.

Lightspeed ATAU MANA-MANA PEMBEKAL LAIN TIDAK MENJAMIN PENGGUNAAN, OPERASI ATAU KETERSEDIAAN PERKHIDMATAN ATAU SEBARANG KANDUNGAN TANPA GANGGUAN, ATAU BAHAWA SEBARANG PERMINTAAN PENYERAHAN ATAU TRANSAKSI YANG ANDA CUBA MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN AKAN BERJAYA, TIDAK ROSAK ATAU DISELESAIKAN DALAM TEMPOH MASA YANG MUNASABAH. ANDA AKAN BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA UNTUK SEBARANG KELEWATAN ATAU KEHILANGAN DALAM APA JUA BENTUK YANG TERHASIL DARIPADA AKSES ANDA KEPADA, ATAU PENGGUNAAN PERKHIDMATAN DAN KANDUNGAN. TIADA NASIHAT ATAU MAKLUMAT, SAMA ADA SECARA LISAN ATAU BERTULIS, YANG ANDA PEROLEH DARIPADA Lightspeed ATAU MANA-MANA PEMBEKAL LAIN MELALUI ATAU DARIPADA PERKHIDMATAN, AKAN MEWUJUDKAN SEBARANG WARANTI MENGENAI PERKHIDMATAN YANG TIDAK DINYATAKAN SECARA JELAS DALAM PERJANJIAN INI. SESETENGAH BIDANG KUASA MUNGKIN MELARANG PENAFIAN WARANTI DAN ANDA MUNGKIN MEMPUNYAI HAK LAIN YANG BERBEZA DARIPADA BIDANG KUASA KE BIDANG KUASA.

Kandungan Dijana Pengguna, khususnya, disediakan oleh dan adalah tanggungjawab pengguna yang menyediakan Kandungan tersebut semata-mata. Tiada nasihat atau maklumat, sama ada lisan atau bertulis, yang diperoleh daripada pengguna lain atau melalui Perkhidmatan, akan mewujudkan sebarang waranti yang tidak dibuat secara nyata di sini.

 

11. Had Liabiliti

SEHINGGA TAHAP MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG (TERMASUK, TANPA HAD, KECUAIAN), Lightspeed ATAU MANA-MANA PENYEDIA LAIN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, LANJUTAN, PUNITIF ATAU TELADAN DALAM APA JUA BENTUK, TERMASUK, TANPA HAD, GANTI RUGI BAGI KEHILANGAN KEUNTUNGAN, HASIL, MUHIBAH, PENGGUNAAN, DATA ATAU KERUGIAN TAK KETARA YANG LAIN (WALAUPUN Lightspeed ATAU MANA-MANA PENYEDIA LAIN TELAH DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN INI), TERHASIL DARIPADA AKSES ATAU PENGGUNAAN ANDA, ATAU KETIDAKUPAYAAN ANDA UNTUK MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN, PERKHIDMATAN ATAU SEBARANG KANDUNGAN. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU HAD LIABILITI BAGI KEROSAKAN BERBANGKIT ATAU KEBETULAN, JADI HAD DI ATAS MUNGKIN TIDAK BOLEH DIGUNAKAN BAGI ANDA.

SEHINGGA TAHAP MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, JUMLAH MAKSIMUM LIABILITI Lightspeed DAN SEMUA PENYEDIA LAIN KEPADA ANDA UNTUK SEMUA TUNTUTAN DI BAWAH PERJANJIAN INI, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT ATAU LAINNYA, ADALAH LEBIH TINGGI DARIPADA (A) MANA-MANA JUMLAH YANG DIBAYAR OLEH Lightspeed KEPADA ANDA DI BAWAH PERJANJIAN INI DALAM DUA BELAS BULAN SEBELUM TUNTUTAN YANG BOLEH DIGUNAKAN, DAN (B) 100 DOLLAR AMERIKA SYARIKAT ($100 USD). SETIAP PERUNTUKAN PERJANJIAN INI YANG MENYEDIAKAN HAD LIABILITI, PENAFIAN WARANTI, PELEPASAN ATAU PENGECUALIAN KEROSAKAN ADALAH UNTUK MEMPERUNTUKKAN RISIKO DI BAWAH PERJANJIAN INI ANTARA PIHAK-PIHAK DAN MENCERMINKAN PERUNTUKAN RISIKO YANG ADIL DAN MUNASABAH ANTARA ANDA DAN Lightspeed. Lightspeed TIDAK AKAN DAPAT MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN DAN KANDUNGAN KEPADA ANDA SECARA EKONOMI YANG MUNASABAH TANPA HAD, PENAFIAN DAN PELEPASAN INI, DAN PERUNTUKAN INI MERUPAKAN ELEMEN PENTING BAGI DASAR PERUNDANGAN ANTARA PIHAK. SETIAP PERUNTUKAN INI BOLEH DIASINGKAN DAN BEBAS DARIPADA SEMUA PERUNTUKAN LAIN PERJANJIAN INI. HAD DALAM BAHAGIAN INI AKAN DIGUNAKAN WALAUPUN MANA-MANA REMEDI TERHAD GAGAL BAGI TUJUAN PENTINGNYA.

 

12. Ganti Rugi

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, anda akan menanggung rugi dan tidak memudaratkan Lightspeed dan semua Penyedia lain daripada dan terhadap sebarang kos, kerosakan, perbelanjaan dan liabiliti (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yuran peguam yang munasabah) yang timbul daripada atau berkaitan dengan mana-mana Kandungan Pengguna, penggunaan Perkhidmatan atau mana-mana Kandungan oleh anda, pelanggaran Perjanjian ini oleh anda atau pelanggaran terhadap sebarang hak pihak ketiga oleh anda. Lightspeed berhak, atas perbelanjaan anda, untuk mengambil alih pembelaan dan kawalan eksklusif bagi sebarang perkara yang anda perlu menanggung rugi Lightspeed di bawah Perjanjian ini, dan anda bersetuju untuk bekerjasama dengan pembelaan kami terhadap tuntutan sebegitu.

 

13. Kandungan Pihak Ketiga

Perkhidmatan mungkin mengandungi pautan atau rujukan kepada maklumat, kandungan dan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga (secara kolektif, "Kandungan Pihak Ketiga"). Lightspeed tidak memantau atau mempunyai sebarang kawalan ke atas Kandungan Pihak Ketiga. Lightspeed tidak menyokong atau menerima pakai mana-mana Kandungan Pihak Ketiga dan tidak boleh membuat jaminan tentang ketepatan atau kesempurnaannya. Lightspeed tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini atau menyemak mana-mana Kandungan Pihak Ketiga, dan tidak mewakili atau menjamin ketepatan sebarang maklumat yang terkandung dalam mana-mana Kandungan Pihak Ketiga. Anda menggunakan mana-mana Kandungan Pihak Ketiga yang terkandung di dalamnya atas risiko anda sendiri. Paparan yang dinyatakan dalam Kandungan Pihak Ketiga tidak disokong oleh Lightspeed.

 

14. Privasi

Lightspeed mungkin mengumpul data pendaftaran dan mendapatkan maklumat lain tentang anda melalui Perkhidmatan. Sila lihat Dasar Privasi kami untuk mendapatkan maklumat mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Lightspeed bagi maklumat tersebut. Lightspeed tidak akan menyewa atau menjual data peribadi anda tanpa kebenaran anda.

 

15. Kontraktor Bebas

Anda dan Lightspeed adalah kontraktor bebas untuk semua tujuan. Tiada agensi, perkongsian, usaha sama, pekerja-majikan atau perhubungan francaisor-francaisi yang dimaksudkan atau dicipta oleh Perjanjian ini atau oleh akses anda kepada atau penggunaan Perkhidmatan.

 

16. Penamatan

Walau apa pun terma Perjanjian ini, Lightspeed berhak, tanpa notis dan mengikut budi bicara mutlaknya (kecuali jika disekat sebaliknya oleh undang-undang), untuk menghentikan atau menamatkan mana-mana Perkhidmatan, untuk menamatkan lesen anda untuk menggunakan Perkhidmatan, untuk memadam sebarang Akaun, Pendaftaran Panel atau akaun lain, untuk memadam Mata tanpa penebusan, dan untuk membataskan, menyekat, mengehadkan dan menghalang akses anda kepada dan penggunaan Perkhidmatan. Sebarang penamatan atau tindakan lain oleh Lightspeed yang diterangkan dalam perenggan ini tidak akan mengehadkan sebarang remedi lain yang tersedia untuk Lightspeed mengikut undang-undang, ekuiti atau sebaliknya.

 

17. Kemas kini dan perubahan kepada Perjanjian ini

Kami berhak untuk menukar, mengubah suai, menambah atau menyingkirkan bahagian Terma pada bila-bila masa, mengikut budi bicara kami sendiri. Apabila kami mengemas kini Terma ini, kami akan menyemak semula tarikh "kemas kini". Jika perubahan itu penting, kami akan menghantar e-mel kepada anda atau mungkin meminta anda bersetuju dengan perubahan material tersebut. Anda bertanggungjawab untuk menyemak dan mematuhi kemas kini terbaharu Terma ini. Penggunaan berterusan terhadap Laman dan Perkhidmatan kami sentiasa akan menunjukkan penerimaan anda terhadap versi terkini Terma ini.

Terakhir dikemas kini: 20hb Februari 2024

 

18. Pertukaran pemilikan panel

Jika berlaku penggabungan Lightspeed dengan syarikat lain atau dibeli oleh syarikat lain atau Panel digabungkan dengan panel lain, anda memberikan kebenaran kepada Lightspeed untuk mengambil langkah yang perlu untuk mengurus Akaun anda sepanjang situasi ini. Lightspeed akan mengambil semua langkah yang munasabah perlu untuk melindungi data peribadi anda dan data berkaitan Akaun, cth. Mata anda atau ganjaran anda.

 

19. Notis Undang-undang Am

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk menerima komunikasi elektronik daripada Lightspeed. Komunikasi ini mungkin termasuk notis mengenai akaun anda dan maklumat berkenaan atau berkaitan dengan Perkhidmatan. Anda bersetuju bahawa sebarang notis, perjanjian, pendedahan atau komunikasi lain yang Lightspeed hantar kepada anda secara elektronik akan memenuhi sebarang keperluan komunikasi undang-undang, termasuk sebarang keperluan bahawa komunikasi dibuat secara bertulis.

Kegagalan Lightspeed untuk bertindak dalam keadaan tertentu tidak mengetepikan keupayaannya untuk bertindak berkenaan dengan keadaan itu atau keadaan yang serupa.

Sebarang peruntukan Perjanjian ini yang didapati tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan akan diputuskan daripada Perjanjian ini, dan peruntukan selebihnya dalam Perjanjian ini akan terus dilaksanakan dan berkuat kuasa sepenuhnya. Tajuk bahagian dan tajuk dalam Perjanjian ini adalah untuk kemudahan sahaja dan tidak mempunyai kesan undang-undang atau kontrak. Apa-apa peruntukan dalam Perjanjian ini yang mengikut sifatnya akan kekal selepas penamatan Perjanjian ini (termasuk, tanpa had, peruntukan yang mengawal ganti rugi, had ke atas liabiliti, penafian waranti dan pemilikan harta intelek) akan terus dilaksanakan dan berkuat kuasa sepenuhnya selepas penamatan Perjanjian ini.

Perjanjian ini, penggunaan Laman anda dan peruntukan Perkhidmatan Lightspeed dikawal oleh undang-undang Negeri New York, Amerika Syarikat, tidak termasuk percanggahan prinsip undang-undang. Apa-apa kontroversi atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perkhidmatan atau Perjanjian ini mesti dimulakan dalam tempoh satu tahun selepas tuntutan itu timbul. Sebelum memulakan tuntutan, anda mesti telah memenuhi syarat terdahulu dalam Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada, mengikut syarat untuk semakan kedua seperti yang diterangkan dalam Seksyen 7. Pihak di sini selanjutnya bersetuju bahawa mereka akan mengemukakan apa-apa tindakan atau prosiding yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perkhidmatan atau Perjanjian ini secara eksklusif di mahkamah Negeri New York dan mahkamah Persekutuan yang terletak di New York, New York ("Mahkamah yang Dipersetujui" ), dan mereka tunduk tanpa boleh ditarik balik kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah yang Dipersetujui, mengetepikan sebarang bantahan terhadap tempat di Mahkamah yang Dipersetujui dan mengetepikan apa-apa bantahan bahawa Mahkamah yang Dipersetujui adalah forum yang tidak sesuai atau tidak mempunyai bidang kuasa ke atas mana-mana pihak di sini.

SETIAP PIHAK DENGAN INI TIDAK BOLEH MENARIK BALIK MENGETEPIKAN MANA-MANA DAN SEMUA HAK UNTUK PERBICARAAN OLEH JURI DALAM MANA-MANA PROSIDING UNDANG-UNDANG YANG BERBANGKIT DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN INI.

Perjanjian ini, termasuk semua terma, dasar dan garis panduan yang dirujuk dalam Perjanjian ini, adalah keseluruhan perjanjian antara anda dan Lightspeed mengenai Perkhidmatan. Perjanjian ini menggantikan semua perjanjian atau komunikasi terdahulu antara anda dan Lightspeed mengenai perkara Perjanjian ini.

 

20. Menghubungi Lightspeed

Jika anda ingin menghubungi kami mengenai apa-apa pertanyaan atau kebimbangan mengenai Perjanjian ini atau Perkhidmatan, sila hubungi kami terus dari Laman LifePoints kami.

 

 

KEMBALI KE BAHAGIAN ATAS