LifePoints-tagságra vonatkozó használati feltételek

LifePoints-tagságra vonatkozó használati feltételek

 

UTOLSÓ FRISSÍTÉS: 2024. február 20.

A LifePoints-tagságra vonatkozó használati feltételek („Feltételek”, „Megállapodás”) ismertetik a Kantar cégcsoporthoz („Kantar”) tartozó Lightspeed LLC, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY 10007 USA („Lightspeed”, és többes szám első személyben fogalmazott szerkezetek) által működtetett és tulajdonában lévő LifePoints panelekre érvényes feltételeket és kikötéseket. Ez a Megállapodás leírja, hogy a Lightspeednek és a LifePoints Panelistáinak milyen kötelezettségei vannak a Panelekben való részvételükkel kapcsolatban (a nagybetűs kifejezések jelentése a jelen szövegben definiálva van). Ezeket a Feltételeket Önnek el kell olvasnia, meg kell értenie, és rendszeres időközönként át kell tekintenie a módosításokat. A LifePoints Panelistájaként való részvételével jelzi, hogy megértette és elfogadja ezt a Megállapodást. Ha nem ért egyet a Feltételekkel, ne használja a Webhelyünket vagy a Szolgáltatásainkat.

Az egyértelműség kedvéért tehát: a Feltételek vonatkoznak a Lightspeed webhelyeinek, közösségi és mobilalkalmazásainak (együttesen: „Webhely”), valamint szolgáltatásainak – beleértve a Lightspeed LifePoints Panelt és kapcsolódó kutatási szolgáltatásokat – elérésére és használatára.

 

1. A Szolgáltatások

A Szolgáltatások segítségével bizonyos feltételeknek megfelelő élő személyek regisztrálhatnak a kutatási panelünk („Panel”) tagjaként („Panelista”), és részt vehetnek a Lightspeed által elérhetővé tett és javasolt online és offline kutatási tevékenységekben („Tevékenységek”) (együttesen: „Szolgáltatások”). A Tevékenységek mindig piackutatással kapcsolatosak, és közvetlenül a Lightspeed, vagy a Lightspeednek vagy ügyfeleinknek („Ügyfelek”) dolgozó harmadik felek („Szállítók”) segítségével vagy támogatásával biztosítják azokat. Virtuális ügynökök, robotok vagy más, emberi tevékenységet utánzó programok nem regisztrálhatnak Panelistaként.

 

2. Szolgáltatásra való jogosultság és regisztráció

A Szolgáltatásokat csak a 14. évüket betöltött személyek használhatják, tehát nem alkalmasak 14 éven aluli gyermekek számára. A Feltételek, valamint a kapcsolódó Szolgáltatások bármilyen használata érvénytelen, ahol ez tiltott. Egyes országokban előfordulhat, hogy a Szolgáltatások eléréséhez 14 évesnél idősebbnek kell lennie.

Miután regisztrál a Panelekre, létrejön egy panelfiók („Fiók”). Ön kizárólagosan felelős ezért a fiókért, amelyet mindig egy biztonságosan őrzött jelszóval kell védenie.

Csak a lakhelye szerinti országban regisztrálhat a Panelünkbe. Ne próbáljon meg más országból hozzáférni a Szolgáltatásainkhoz, mert a fiókját azonnal felfüggeszthetjük. Ez a körülményektől függetlenül igaz, még akkor is, ha külföldön nyaral.

A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSSEL ÉS AZOK HASZNÁLATÁVAL KIJELENTI ÉS GARANTÁLJA, HOGY MEGFELEL A RÉSZVÉTELRE JOGOSÍTÓ KÖVETELMÉNYEKNEK, ÉS BETARTJA A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIT.

 

3. A Szolgáltatások díja

A Panelistáknak jelenleg nem kell díjat fizetniük a Szolgáltatások használatáért. A Lightspeed a saját belátása szerint bármikor dönthet úgy, hogy díjat számít fel a Szolgáltatásokban való részvételért, vagy bármely más szolgáltatás használatáért vagy eléréséért. Ebben az esetben a Lightspeed módosítja a Feltételeket, hogy az jelezze a változásokat, és 30 naptári nappal előre értesíti Önt.

 

4. Ösztönzők

Miután csatlakozik a Panelhez, a LifePoints Jutalomprogram Feltételeivel összhangban LifePoints pontokat („Pont”) vagy a LifePoints egyéb típusú ösztönzőit kapja, amikor részt vesz a Webhelyen különböző Tevékenységekben.

A pontokat jóváírjuk Fiókjában, és beválthatja azokat, amíg a Fiókja aktív (ld. a Feltételek 7. szakaszát).

A Pontoknak nincs pénzbeli értéke, a Szolgáltatásainkon kívül nincs értékük, és nem kamatoznak. A Pontokat nem adhatja el, nem cserélheti el, nem ruházhatja át, és nem válthatja készpénzre.

Mindegyik fél kizárólagosan felelős a rá vonatkozó törvény(ek) szerint fizetendő adó(k)ért, beleértve a saját jövedelemadóját, illetve a Feltételek szerinti Pontok átvételével kapcsolatos adókat.

 

5. Részvételi feltételek

A Szolgáltatásokban való részvétel kifejezett feltétele, hogy betartja a jelen Feltételek kikötéseit, valamint a Szolgáltatásokra vonatkozó, a Lightspeed által időről időre elérhetővé tett minden szabályzatot és útmutatást. Ezek be nem tartása, illetve csalás vagy más nem megfelelő tevékenység esetén (amelyet a Lightspeed saját belátása szerint állapít meg) a Lightspeed bezárhatja vagy felfüggesztheti a Fiókját. A Fiók bezárása vagy felfüggesztése korlátozhatja, meggátolhatja, szűkítheti vagy megakadályozhatja a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést és azok használatát; ezenkívül minden Pontot, ösztönzőt és jutalmat elveszít (ld. a Feltételek 7. szakaszát).

A fentiek általános érvényének korlátozása nélkül az alábbi előírások bármelyikének be nem tartása automatikusan a Fiókok bezárásához, a Pontok elvesztéséhez, és a Panelben való részvétellel kapcsolatos következményhez vezethet.

 

Titoktartás

A felhasználás és a nyilvánosságra hozatal tiltása. A Szolgáltatásokban rendelkezésre bocsátott információk és tartalmak a Lightspeed, a Szállítói, Ügyfelei vagy licencadói üzleti titkait vagy más, bizalmas vagy védett információit tartalmazhatnak. Szigorúan bizalmasan kell kezelni ezeket, és nem szabad senki más előtt felfedni semmilyen információt vagy tartalmat, amelyhez a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó Panelben, felmérésben, projektben, kérdőívben vagy más piackutatási tevékenységben való részvétele során hozzáfér, vagy amelyet ezek során megismer. Ezeket az információkat és tartalmakat csak a Feltételekkel összhangban és a Szolgáltatásokban való részvétel céljából használhatja fel.

Ezennel beleegyezik, hogy a Lightspeedet azonnal értesíti, ha ilyen információknak a jelen Feltételekben konkrétan engedélyezettől eltérő felhasználásáról, felfedéséről vagy az ezekhez való hozzáférésről értesül, vagy ilyet gyanít.

 

Őszinte és pontos profiladatok a Panelben

Beleegyezik abba, hogy (a) pontos, aktuális és teljes körű információkat ad meg magáról, amikor a Szolgáltatások regisztrációs űrlapjai ezeket kérik, valamint (b) kezeli és azonnal frissíti a panelprofilja adatait és a Lightspeed számára megadott egyéb információkat, hogy azok pontosak, aktuálisak és teljes körűek maradjanak. Regisztráció során meg kell adnia többek között a teljes hivatalos nevét, a születési dátumát, az elsődleges tartózkodási címét, a telefonszámát és egy működő e-mail címét.

 

Több fiók

Egy élő személynek egyszerre csak egy fiókja lehet.

 

A törvényeknek való megfelelés

Mindig be kell tartania minden vonatkozó törvényt, szabályt, rendelkezést és határozatot, és nem idézheti elő, hogy a Lightspeed törvényt, szabályt, rendelkezést vagy határozatot sértsen meg.

 

Jóhiszemű és őszinte részvétel

Beleegyezik, hogy jóhiszeműen, a legjobb képességei szerint vesz részt a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó Tevékenységben. Nem ad meg hamis vagy félrevezető adatokat, többek között olyan válaszokat a felmérésekben szereplő kérdésekre, amelyek hamisak, nem egyeznek meg az előző válaszaival, vagy statisztikailag valószínűtlenek.

 

Megfelelő kommunikáció

Az ügyfélszolgálatunkkal vagy a Lightspeed vagy a LifePoints más munkatársaival (a továbbiakban: „Személyzet”) való kapcsolattartás során tisztelettudóan és megfelelő módon kell kommunikálnia. Nem küldhet, nem tölthet fel, nem oszthat meg és más módon sem terjeszthet a Személyzet, a Szállítók Személyzete, vagy a Szolgáltatás más felhasználói részére goromba vagy sértő kommunikációt, vagy obszcén, vulgáris, szexuális jellegű, sokkoló, fenyegető, gyűlölködő, illegális, vagy más módon nem megfelelő tartalmat.

 

Minőségellenőrzések

Elvárjuk a Paneljeink tagjaitól, hogy a „Részvételi feltételek” című szakaszban leírtaknak megfelelően észszerű, de szigorú minőségi előírásoknak megfelelően vegyenek részt. Rendszeres ellenőrzéseket végzünk a Panelekben, hogy figyelemmel kövessük a Panelisták és a Szolgáltatások közötti interakciókat. Az ellenőrzések elvégzéséhez saját fejlesztésű vagy megbízható harmadik féltől beszerzett eszközöket és módszereket használunk, amelyek valós időben vagy nem valós időben elemzik a Szolgáltatások által generált adatokat. Ezeket az elemzéseket mesterséges intelligenciával támogatott modellek vagy robotok támogathatják. Az elemzéseket azért fejlesztettük ki, hogy segítsenek a döntéshozatalban, lehetővé téve, hogy a Panelcsapatunk azonosítsa a Feltételeket sértő magatartásokat.

Ha az Ön fiókját így azonosították, a Lightspeed a saját belátása szerint megkérheti Önt, hogy hitelesítse a fiókját. A hitelesítés során megkövetelhetjük, hogy adjon meg további személyazonossági adatokat, vagy végezzen el a fiók biztonságával kapcsolatos feladatokat, például adott esetben ellenőrizze a digitális fizetési számláját, vagy engedélyezze a többfaktoros hitelesítést a Panelfiókjában.

A Panelfiókok és a Szolgáltatásaink védelme a legfontosabb szánunkra, így időről időre új eszközöket és eljárásokat vezethetünk be, hogy megvédjük magunkat a csalárd vagy a Feltételeket sértő magatartásokkal szemben.

 

6. Felhasználói tartalom

A Lightspeednek információkat, többek között kérdőívekre adott válaszokat, ötleteket, visszajelzéseket, vagy más információkat és tartalmakat (a továbbiakban „Felhasználói tartalom”) adhat a Tevékenységekben való részvétel során vagy a Szolgáltatással kapcsolatban más módon. Amennyiben Felhasználói tartalmakat ad meg, akkor ezzel – ha a Lightspeed kifejezetten máshogy nem rendelkezik – a Lightspeednek, Szállítóinak és Ügyfeleinek nem kizárólagos, jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan és teljes körűen átengedélyezhető jogot ad ezen Felhasználói tartalmak felhasználására, reprodukálására, módosítására, adaptálására, közzétételére, fordítására, származékos művek létrehozására, terjesztésére, előadására és bemutatására a világon mindenütt, bármilyen médiában, bármilyen célból, a közreműködése elismerése és kompenzáció nélkül.

A Felhasználói tartalmak rendelkezésére bocsátásával kijelenti és garantálja, hogy jogosult ezek rendelkezésre bocsátására, valamint hogy ezen tartalmak pontosak és teljesek. Tilos megadnia olyan Felhasználói tartalmat, amely:

 • jogellenes, rágalmazó, becsületsértő, obszcén, pornográf, illetlen, erkölcstelen, szexuális tartalmú, zaklató, fenyegető, sérti a magánéletet vagy a nyilvánosságra hozatali jogokat, bántalmazó, lázító, hamis, pontatlan, félrevezető, csalárd, illetve bármilyen személyhez vagy jogalanyhoz fűződő kapcsolatot tettet vagy tévesen bemutat;
 •  

 • sértené bármely személy vagy jogalany titoktartási kötelezettségét vagy jogait, vagy más módon jogi felelősséget vonna maga után, vagy sértene bármilyen helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jogot, beleértve többek között az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének szabályzatát, vagy egy értéktőzsde, így például a New York-i Értéktőzsde, az Amerikai Értéktőzsde vagy a NASDAQ szabályzatát;
 •  

 • sértené bármely személy vagy jogalany szabadalmát, védjegyét, kereskedelmi titkát, szerzői jogát vagy más szellemi vagy tulajdonjogát;
 •  

 • tartalmazza bármely személy vagy jogalany személyes adatait, beleértve többek között a címeket, telefonszámokat, e-mail-címeket, társadalombiztosítási számokat és hitelkártyaszámokat;
 •  

 • vírust, sérült adatot vagy más káros, zavaró vagy romboló fájlt vagy információt tartalmaz; illetve
 •  

 • a Lightspeed megítélése szerint kifogásolható, nem mutat az Ön részéről a felmérések vagy piackutatási kérdések megválaszolására irányuló jóhiszemű erőfeszítést, vagy amely eredményeként a Lightspeedet, és annak Szállítóit vagy Ügyfeleit bármilyen felelősség terhelné.
 •  

 • Tudomási veszi és beleegyezik abba, hogy a Felhasználói tartalmat nem képező kérdések, megjegyzések, javaslatok, ötletek, visszajelzések, eredeti vagy kreatív anyagok, illetve más, a Lightspeed számára rendelkezésre bocsátott információk és tartalom a Lightspeed kizárólagos tulajdonává válnak. A Lightspeed kizárólagos jogokkal fog rendelkezni, beleértve az összes szellemi tulajdonjogot, és jogosulttá válik az ilyen információk és tartalmak korlátlan használatára és terjesztésére bármilyen kereskedelmi vagy egyéb célra, a hozzájárulása feltüntetése vagy kompenzáció nélkül. Ezenfelül Ön a Lightspeednek örökös és visszavonhatatlan engedélyt ad az ilyen információk és tartalmak bármilyen célra történő felhasználására.

7. A Fiók jó minősítésének megtartása

Amikor regisztrál a Panelen, a Lightspeed létrehoz Önnek egy panelfiókot („Fiók”). Ön választ egy jelszót ehhez a fiókhoz. Ön mindig felelős a jelszó és a bejelentkezési adatok, valamint a Fiók biztonságának megőrzéséért. Azt javasoljuk, hogy rendszeresen változtassa meg a jelszavát.

Miután regisztrál a Panelen, a fiókja státusza aktív lesz, így részt vehet minden tevékenységben, amelyre a Lightspeed meghívja, valamint élvezheti a Panel előnyeit, például hozzáférhet a Szolgáltatásokhoz, az ösztönzőkhöz, és kapcsolatba léphet a Lightspeed Személyzetével.

Bizonyos körülmények között, beleértve az itt leírtakat is, a Lightspeed bezárhatja vagy felfüggesztheti a Fiókját, ettől kezdve a Fiók már nem rendelkezik jó minősítéssel, így Ön nem vehet részt a jövőbeni Tevékenységekben és nem használhatja ki a Panel előnyeit.

 

A Fiók bezárása

A Lightspeed a saját belátása szerint bármikor és bármilyen okból, többek között a Feltételek megsértéséért is bezárhatja Fiókját. A fentiek korlátozása nélkül a Lightspeed kifejezetten fenntartja a jogot Fiókja megszüntetésére, ha törvény vagy egyéb okból jogszerűen megvonják a Lightspeed jogát, hogy feldolgozza és felhasználja a Panel működtetéséhez szükséges információkat. A Lightspeed indoklás nélkül is azonnali hatállyal megszüntetheti az Ön tagságát.

A Fiók bezárása azzal jár, hogy megszűnik az Ön hozzáférése és nem használhatja a Szolgáltatásokat; az adatbázisunkból 3 hónap után töröljük a személyes adatait (időt adunk fellebbezni), és elveszít minden pontot, ösztönzőt és jutalmat. A Fiók bezárása után nem lehet visszaállítani azt.

 

A Fiók felfüggesztése

A Fiókja bármikor és a Lightspeed saját belátása szerint is felfüggeszthető, ha felmerül az alábbi helyzetek valamelyike:

 • A Panelhez csatlakozás után nem működik közre,
 • Regisztrál a Panelen, és nem indít el felmérést a Panelben töltött első 30 napon belül,

   

 • Nincs részvétel az utolsó 90 napban,
 • 90 napos időtartamon belül nem indít el felmérést.

   

 • A Fiók biztonsága
 • A rendszereink szabálytalanságot észlelnek a Fiókjával kapcsolatban, vagy úgy véljük, hogy a Fiókja biztonsága sérült.

   

 • Minőség
 • A részvétele nem felel meg a fenti Minőségellenőrzések című 5. szakaszban foglalt minőségi elvárásoknak.

   

Jog második felülvizsgálathoz

A Fiókja felfüggesztése vagy bezárása esetén joga van megkérni a Lightspeedet, hogy vizsgálja ki a helyzetet, és erősítse meg vagy vonja vissza a Fiókja minősítését érintő döntést. A Lightspeed második felülvizsgálatának kéréséért lépjen a Panel Webhelyére, és a kapcsolatfelvételi űrlapon a Jog második felülvizsgálathoz lehetőséget kiválasztva forduljon az ügyfélszolgálathoz. Megkérhetik a személyazonossága igazolására. A Lightspeed 30 napon belül válaszolni fog a kérelmére. Ezt követően tájékoztatjuk a vizsgálat lezárásáról és a végső döntésünkről. A Feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a Lightspeed döntése végleges, és a Lightspeed a saját belátása szerint dönti el, hogy a fellebbezési folyamatban mennyire részletes adatokat árul el Önnek.

 

Az Ön joga a Fiókja bezárására (leiratkozás)

Ha le szeretne iratkozni a Panelről és be akarja zárni Fiókját, akkor Webhelyünkön a fiókbeállítások lapon könnyen bezárhatja a Fiókját. A Fiókja azonnal bezárul, a Pontjai azonnal elvesznek, és nem szerezheti vissza őket, ha meggondolja magát. A személyes adatait az Adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően törölni fogjuk. Ha nem tudja személyesen bezárni Fiókját, a LifePoints Webhelyén keresztül kapcsolatba léphet a Panel ügyfélszolgálatával, akik manuálisan elvégzik a Fiók bezárását.

 

8. Titoktartás és szerzői jog

A Szolgáltatások, valamint a Webhelyen vagy a Szolgáltatásokban vagy a Lightspeed által biztosított Tevékenységekben található egyéb anyagok, többek között a Lightspeed, a Kantar és a LifePoints márkajelei, logói és minden információ, tartalom, dizájn, szöveg, grafika, információ, adat, szoftver, egyéb fájlok, valamint ezek bármilyen gyűjteménye és elrendezése (együttesen: „Tartalom”) a Lightspeed, a Szállítói, licencadói és ügyfelei tulajdonát képezik, és ezeket egyesült államokbeli és más nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

Amennyiben betartja ezeket a Feltételeket, a Lightspeed korlátozott, visszavonható, nem átruházható és nem kizárólagos engedélyt ad a Szolgáltatások eléréséhez és használatához, kizárólag személyes, nem kereskedelmi célokra a Feltételeknek megfelelően. A Feltételekben kifejezetten biztosított jogok kivételével a Feltételekben a Lightspeed semmilyen más kifejezett vagy hallgatólagos jogot nem biztosít. Hacsak a Feltételek szakaszban erről kifejezetten nem rendelkeznek, egyetlen része sem értelmezhető úgy, mint amely a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó engedélyt adna, akár estoppel-elv alapján, akár hallgatólagosan, akár más módon. Ez az engedély bármikor visszavonható.

A Lightspeed előzetes írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos a Szolgáltatásokat vagy bármely más Tartalmat a jelen Feltételekben kifejezetten engedélyezettől, vagy vonatkozó törvénytől vagy rendelkezéstől eltérő módon használni. Az ilyen használat a jelen részben megadott engedély azonnali visszavonását eredményezi. A Fiókját értesítés nélkül azonnal törölni fogjuk.

Az egyértelműség kedvéért tehát: a Feltételek elfogadásával Ön kifejezetten beleegyezik abba, hogy semmilyen Tartalmat nem tesz közzé az interneten, függetlenül az oldalak típusától, beleértve többek között a közösségi oldalakat, például a Facebookot, a Twittert, és a YouTube-ot. Továbbá nem készít képet a Tartalomról okostelefonnal, fényképezőgéppel vagy más hasonló eszközzel. Beleegyezik abba, hogy az Önnel megosztott Tartalmat mindig bizalmasan kezeli, többek között a Tevékenységeket nem beszéli meg barátaival és ismerőseivel. Ön ezennel tudomásul veszi, hogy a Feltételekben előírt titoktartási kötelezettsége bármilyen megsértése helyrehozhatatlan kárt okozhat a Lightspeednek és/vagy a Szállítóinak, és a törvény szerinti jogorvoslatok nem lennének alkalmasak a Feltételek bármely tényleges vagy lehetséges megsértésének orvoslására. Ön ennek megfelelően elfogadja, hogy a Lightspeed és/vagy a Szállítói a rendelkezésre álló egyéb jogorvoslati lehetőségeken túl a titoktartási kötelezettségek érvényesítését ideiglenes és állandó tiltó intézkedéssel is kérhetik, óvadék letétele vagy tényleges kár bizonyítása nélkül.

 

9. Védjegyek

A Kantar, a LifePoints és a Lightspeed márkajelei és logói, és bármilyen Tartalomban vagy más módon a Szolgáltatásokban található egyéb termékek vagy szolgáltatásnevek vagy szlogenek a Lightspeed, a Szállítói vagy licencadóinak tulajdonát képezik. Ezek a Lightspeed vagy a megfelelő jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül nem másolhatók, utánozhatók vagy használhatók, sem egészben, sem részben. A Szolgáltatásokban vagy a Tartalomban megjelenő minden egyéb védjegy, bejegyzett védjegy, terméknév, cégnév és logó a megfelelő tulajdonos tulajdonát képezi. Kereskedelmi név, védjegy, gyártó vagy beszállító révén vagy más módon történő utalás bármely termékre, szolgáltatásra, folyamatra vagy más információra nem jelenti ezeknek a Lightspeed által történő jóváhagyását, szponzorálását vagy ajánlását. Minden jog fenntartva.

 

10. A garancia korlátozása

A SZOLGÁLTATÁSOK, BELEÉRTVE A TARTALOM HASZNÁLATA AZ ÖN SAJÁT KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK. A SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS TARTALMAKAT A „JELENLEGI FORMÁJUKBAN” ÉS „ELÉRHETŐSÉG SZERINTI” ALAPON BIZTOSÍTJUK. A Lightspeed, ANNAK SZÁLLÍTÓI, LICENCADÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI, VALAMINT AZOK TAGJAI, IGAZGATÓI, TISZTVISELŐI, ÜGYNÖKEI ÉS ALKALMAZOTTAI (EGYÜTTESEN A „SZOLGÁLTATÓK”) KIFEJEZETTEN KIZÁRNAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE ÉS A JOGBITORLÁS HIÁNYÁRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT IS.

SEM A Lightspeed, SEM MÁS SZOLGÁLTATÓK NEM GARANTÁLJÁK A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY BÁRMELY TARTALOM MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI HASZNÁLATÁT, MŰKÖDÉSÉT VAGY ELÉRHETŐSÉGÉT, VAGY HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL INDÍTOTT BÁRMELY BEKÜLDÉS VAGY TRANZAKCIÓS KÉRELEM SIKERES ÉS HIBAMENTES LESZ, VAGY ÉSZSZERŰ IDŐN BELÜL MEGTÖRTÉNIK. ÖN KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGGEL TARTOZIK MINDEN KÉSEDELEMÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT, AMELY A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ ÉS A TARTALOMHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉBŐL VAGY AZOK HASZNÁLATÁBÓL ERED. A Lightspeedtől VAGY BÁRMELY MÁS SZOLGÁLTATÓTÓL A SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL VAGY A SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ SEMMIFÉLE SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI TANÁCS VAGY INFORMÁCIÓ NEM TEREMT GARANCIÁT A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN, HACSAK A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN EZ KIFEJEZETTEN NEM SZEREPEL. EGYES JOGHATÓSÁGOK MEGTILTHATJÁK A GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT, ÉS A JOGHATÓSÁGTÓL FÜGGŐEN MÁS JOGAI IS LEHETNEK, EZEK AZ EGYES JOGHATÓSÁGOKBAN EGYMÁSTÓL ELTÉRŐEK.

Különösen a felhasználói tartalom az, amit a felhasználók adnak meg, és az ő kizárólagos felelősségüket képezi. A más felhasználóktól vagy a Szolgáltatáson keresztül szerzett szóbeli vagy írásbeli tanács vagy információ nem teremt olyan garanciát, amely itt kifejezetten nem szerepel.

 

11. A felelősség korlátozása

A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A GONDATLANSÁGOT), SEM A Lightspeed, SEM MÁS SZOLGÁLTATÓK NEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEMMILYEN KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ VAGY PÉLDÁT STATUÁLÓ KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A NYERESÉG VAGY JÖVEDELEM KIESÉSE, A JÓ HÍRNÉV CSORBULÁSA, A HASZNÁLATKIESÉS, AZ ADATVESZTÉS ÉS MÁS, IMMATERIÁLIS VESZTESÉGEK MIATTI KÁROKAT (MÉG AKKOR SEM, HA A Lightspeed VAGY MÁS SZOLGÁLTATÓ ÉRTESÜLT A KÁROKOZÁS ESHETŐSÉGÉRŐL), AMELY A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VAGY BÁRMELY TARTALOMHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL, EZEK HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE A HOZZÁFÉRÉS VAGY A HASZNÁLAT AKADÁLYOZTATÁSÁBÓL ERED. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A KÖVETKEZMÉNYES VAGY JÁRULÉKOS KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY ELKÉPZELHETŐ, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS NEM VONATKOZIK ÖNRE.

A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG, A Lightspeed ÉS AZ ÖSSZES TÖBBI SZOLGÁLTATÓ TELJES FELELŐSSÉGE SZERZŐDÉS ALAPJÁN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜL VAGY MÁS MÓDON FELMERÜLŐ KÖVETELÉSÉRT A KÖVETKEZŐK KÖZÜL A MAGASABB ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK: (A) A Lightspeed ÁLTAL A JELEN MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN, A VONATKOZÓ KÁRIGÉNYT MEGELŐZŐ 12 HÓNAPBAN ÖNNEK KIFIZETETT BÁRMELY ÖSSZEG, (B) 100 AMERIKAI DOLLÁR (100 USD). A JELEN MEGÁLLAPODÁS MINDEN OLYAN RENDELKEZÉSE, AMELY A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT, A GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT, MENTESÍTÉST VAGY A KÁRTÉRÍTÉS KIZÁRÁSÁT ÍRJA ELŐ, A JELEN MEGÁLLAPODÁS SZERINT ÉRTELMEZENDŐ KOCKÁZATOKNAK ÖN ÉS A Lightspeed KÖZÖTTI IGAZSÁGOS ÉS ÉSZSZERŰ MEGOSZTÁSÁT TÜKRÖZI. A Lightspeed A KORLÁTOZÁSOK, LEMONDÓ JOGI NYILATKOZATOK ÉS MENTESÍTÉSEK NÉLKÜL NEM LENNE KÉPES GAZDASÁGILAG ÉSZSZERŰ ALAPON SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS A TARTALMAKAT NYÚJTANI ÖNNEK, ÉS EZ A MEGOSZTÁS A FELEK KÖZÖTTI EGYEZSÉG ALAPJÁNAK LÉNYEGES ELEME. EZEN RENDELKEZÉSEK MINDEGYIKE LEVÁLASZTHATÓ ÉS FÜGGETLEN A MEGÁLLAPODÁS EGYÉB RENDELKEZÉSEITŐL. AZ EBBEN A SZAKASZBAN SZEREPLŐ KORLÁTOZÁSOK AKKOR IS ÉRVÉNYESEK, HA EGY KORLÁTOZOTT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG A LÉNYEGI CÉLJÁT NEM TELJESÍTI.

 

12. Kártalanítás

A törvény által megengedett legnagyobb mértékig Ön a Lightspeedet és minden más Szolgáltatót kártalanít és gondoskodik a kármentességéről minden olyan költség, kár, kiadás és kötelezettség kapcsán (beleértve, de nem kizárólagosan az észszerű mértékű ügyvédi költségeket is), amely a Felhasználói Tartalmakhoz kapcsolódóan, a Szolgáltatások vagy bármely Tartalom használatából, a jelen Megállapodás megszegéséből, vagy harmadik fél bármely jogának megsértéséből ered. A Lightspeed fenntartja a jogot, hogy az Ön költségére kizárólagos védelmet és ellenőrzést vállaljon minden olyan ügyben, amely miatt Ön a jelen Feltételek alapján köteles kártalanítani a Lightspeedet, és Ön vállalja, hogy együttműködik a védelemben az ilyen követelésekkel kapcsolatban.

 

13. Harmadik felek tartalmai

A Szolgáltatások harmadik felek által nyújtott információkra, tartalmakra és szolgáltatásokra mutató linkeket vagy hivatkozásokat tartalmazhatnak (együttesen: „Harmadik felek tartalmai”). A Lightspeed nem felügyeli és nincs ráhatása semmilyen harmadik féltől származó tartalomra, valamint nem hagyja jóvá és nem fogadja el azokat. Úgyszintén nem garantálhatja azok pontosságát vagy teljességét. A Lightspeed nem vállal felelősséget harmadik féltől származó tartalmak frissítéséért vagy felülvizsgálatáért, valamint nem állítja és nem garantálja a harmadik felek tartalmaiban található információk pontosságát. Ön a Harmadik felek tartalmait a saját felelősségére használja. A Harmadik felek tartalmaiban kifejezett nézeteket a Lightspeed nem hagyta jóvá.

 

14. Adatvédelem

A Lightspeed gyűjthet regisztrációs adatokat, és a Szolgáltatásokon keresztül egyéb információkat szerezhet Önről. Az Adatvédelmi szabályzatunk ismerteti, hogy a Lightspeed hogyan gyűjti, használja fel és teszi közzé az adatokat. A Lightspeed sosem adja bérbe és nem adja el a személyes adatait az Ön engedélye nélkül.

 

15. Független szerződő felek

Ön és a Lightspeed minden szempontból független szerződő felek. A jelen Megállapodás, illetve a Szolgáltatások hozzáférése vagy igénybevétele semmilyen ügynökségi, partnerségi, közös vállalkozási, munkavállaló-munkáltatói vagy franchise-adói és franchise-vevői kapcsolatot nem hoz létre.

 

16. Megszűnés

A Megállapodás egyéb feltételeitől függetlenül, a Lightspeed fenntartja magának a jogot, hogy értesítés nélkül és saját belátása szerint (kivéve, ha a törvény ezt korlátozza) megszakítsa vagy megszüntesse bármelyik Szolgáltatást, megszüntesse az Ön Szolgáltatások használatára vonatkozó engedélyét, töröljön bármely Fiókot, panelregisztrációt vagy más fiókokat, beváltás nélkül Pontokat töröljön, illetve korlátozza, meggátolja, szűkítse vagy megakadályozza az Ön Szolgáltatásokhoz való hozzáférését, valamint azok használatát. A Lightspeed által a jelen bekezdésben leírtak szerint végrehajtott megszüntetés vagy más intézkedés nem korlátozza a törvény vagy a méltányosság szerint, illetve más módon létező egyéb jogorvoslati lehetőségeket, amelyek a Lightspeed rendelkezésére állnak.

 

17. A Megállapodás módosításai és változásai

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a jelen Feltételeket bármikor, a saját belátásunk szerint megváltoztassuk, módosítsuk, kiegészítsük, vagy egyes részeit eltávolítsuk. A Feltételek frissítése esetén módosítjuk az „utolsó frissítés” dátumát is. Ha a változások lényegesek, e-mailben értesítjük Önt, vagy megkérhetjük, hogy egyezzen bele a lényeges változásokba. Az Ön felelőssége a jelen Feltételek legutóbbi frissítésének áttekintése és betartása. A Webhelyünk és a Szolgáltatások használatának folytatása mindenkor azt jelzi, hogy elfogadja a jelen Feltételek legutóbbi verzióját.

Utolsó frissítés: 2024. február 20.

 

18. Változás a panel tulajdonosainak személyében

Ha a Lightspeed egy másik céggel egyesül, vagy egy másik cég felvásárolja, vagy a Panel egy másik panellel egyesül, Ön engedélyt ad a Lightspeednek, hogy a Fiókot ebben a helyzetben szükség szerint kezelje. A Lightspeed megtesz minden észszerűen szükséges lépést az Ön személyes adatai és a Fiókkal kapcsolatos adatok, pl. az Ön pontjai vagy jutalmai védelme érdekében.

 

19. Általános jogi megjegyzések

A Szolgáltatások elérésével vagy használatával hozzájárul ahhoz, hogy elektronikus közleményeket kapjon a Lightspeedtől. Ezek a közlemények a Fiókjával kapcsolatos értesítéseket, vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat tartalmazhatnak. Elfogadja, hogy a Lightspeed által elektronikus úton küldött értesítések, megállapodások, közzétételek vagy egyéb közlemények megfelelnek a jogi kommunikációs követelményeknek, beleértve a kommunikáció írásbeli mivoltára vonatkozó követelményeket is.

Ha a Lightspeed egy adott körülmény mellett elmulaszt cselekedni, azzal nem mond le arról, hogy az adott esettel kapcsolatban vagy hasonló körülmények között cselekedjen.

A jelen Megállapodás bármely rendelkezése, amely érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősül, leválasztásra kerül a Megállapodásból, és a Megállapodás fennmaradó rendelkezései továbbra is teljes mértékben érvényesek maradnak. A jelen Megállapodás címsorai és címei csak a kényelmet szolgálják, jogi vagy szerződéses hatásuk nincs. A jelen Megállapodás azon rendelkezései, amelyek természetüknél fogva fennmaradnak a jelen Megállapodás megszüntetésével (beleértve többek között a kártalanításról, a felelősség korlátozásáról, a jótállásról és a szellemi tulajdonjogról szóló rendelkezéseket is) e Megállapodás megszűnését követően továbbra is teljes mértékben hatályban maradnak.

Ezt a Megállapodást, a Webhely használatát, valamint a Lightspeed szolgáltatásnyújtását az Amerikai Egyesült Államok New York államának törvényei szabályozzák, kivéve a kollíziós elveket. A Szolgáltatásokkal vagy a Megállapodással kapcsolatos vagy azokból adódó vitákat vagy követeléseket a követelés felmerülését követő egy éven belül meg kell kezdeni. A követelés előterjesztése előtt Önnek teljesítenie kell a Megállapodásban foglalt feltételeket, beleértve többek között a 7. szakaszban foglalt második felülvizsgálat követelményét. A felek továbbá megállapodnak, hogy a Szolgáltatásokból vagy a jelen Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos keresetet vagy eljárást kizárólag New York állam bíróságai, és a New Yorkban, New Yorkban található szövetségi bíróságok ( „Elfogadott bíróságok”) előtt indítanak. Továbbá visszavonhatatlanul alávetik magukat az Elfogadott bíróságok kizárólagos joghatóságának, lemondanak az Elfogadott bíróságok helyszínével szembeni kifogásról, és lemondanak arról, hogy az Elfogadott bíróságok nem biztosítanak megfelelő fórumot vagy nincs joghatóságuk a felek bármelyike felett.

MINDKÉT FÉL TOVÁBBÁ VISSZAVONHATATLANUL LEMOND A MEGÁLLAPODÁSBÓL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN JOGI ELJÁRÁSBAN ESKÜDTSZÉKI TÁRGYALÁSHOZ VALÓ JOGÁRÓL.

Ez a Megállapodás, beleértve a jelen Megállapodásban hivatkozott feltételeket, szabályzatokat és irányelveket is, képezi az Ön és a Lightspeed között létrejövő teljes megállapodást a Szolgáltatások tekintetében. A jelen Megállapodás hatályon kívül helyez minden korábbi megállapodást vagy kommunikációt, amely Ön és a Lightspeed között a jelen Megállapodás tárgyában történt.

 

20. Kapcsolatfelvétel a Lightspeeddel

Ha a jelen Megállapodással vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések vagy aggályok miatt szeretne kapcsolatba lépni velünk, a LifePoints Webhely alatt közvetlenül elérhet minket.

 

 

VISSZA A TETEJÉRE