เกร็ดความรู้ประจำวัน - รูปปั้น

ถ้าอนุสาวรีย์ของบุคคลที่อยู่บนหลังม้ามีม้าที่ยกขาหน้าทั้งสองข้าง แสดงว่าบุคคลนั้นเสียชีวิตขณะต่อสู้ ถ้าม้ายกขาหน้าข้างเดียว แสดงว่าบุคคลนั้นเสียชีวิตจากบาดแผลที่ได้จากการต่อสู้ ถ้าม้ายืนบนพื้นด้วยขาทั้งสี่ข้าง แสดงว่าบุคคลนั้นเสียชีวิตด้วยสาเหตุตามธรรมชาติ

เกร็ดความรู้ประจำวัน - รูปปั้น

ถ้าอนุสาวรีย์ของบุคคลที่อยู่บนหลังม้ามีม้าที่ยกขาหน้าทั้งสองข้าง แสดงว่าบุคคลนั้นเสียชีวิตขณะต่อสู้ ถ้าม้ายกขาหน้าข้างเดียว แสดงว่าบุคคลนั้นเสียชีวิตจากบาดแผลที่ได้จากการต่อสู้ ถ้าม้ายืนบนพื้นด้วยขาทั้งสี่ข้าง แสดงว่าบุคคลนั้นเสียชีวิตด้วยสาเหตุตามธรรมชาติ