Villkor för medlemskap i LifePoints

Villkor för medlemskap i LifePoints

Uppdaterad oktober 2012

 

Dessa villkor (detta "Avtal") beskriver de villkor som gäller din användning av Lightspeed tjänster. Du bör läsa dem, säkerställa att du förstår dem, och regelbundet kontrollera om det skett några uppdateringar. Om du har några frågor som inte besvaras av våra Vanliga frågor kontakta Kundtjänst. Om du inte samtycker till detta Avtal, använd inte vår webbplats eller våra tjänster. Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera, lägga till eller ta bort avsnitt av detta Avtal, när som helst, efter eget gottfinnande. Om du fortsätter använda vår webbplats betyder det alltid att du godkänner detta Avtal och alla ändringar av det.

 

1. Godkännande av Användaravtal

 

Detta Användaravtal gäller din åtkomst till och användning av Lightspeeds webbplatser ("Sajten") och tjänsterna som tillhandahålls av Lightspeed inklusive Lightspeeds LifePoints och undersökningstjänster. Sajten, tjänsten och alla övriga tjänster som Lightspeed tillhandahåller hänvisas i detta Avtal till som "Tjänsterna"

 

2. Tjänsterna

 

Tjänsterna tillåter personer som uppfyller behörighetskraven att genomföra undersökningar eller registrera sig till vår användarpanel ("Panelen"). Panelmedlemmar kan vara behöriga att delta i undersökningar på Sajten. Panelmedlemmar kan motta Points eller andra incitament för att delta i tjänster som Lightspeed kan göra tillgängliga från tid till annan.

 

3. Points

 

Points löper ut tre år från datum för belöningen och, om tidigare, när tolv (12) månader förflutit utan någon kontoaktivitet.

 

4. Behörighet att registrera sig och använda tjänsten

 

Tjänsten får endast användas av personer som är minst 16 år. Tjänsterna är inte avsedda att användas av barn under 16 år. Tjänsterna annulleras vid otillåten användning.

 

GENOM ATT GÅ TILL ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA, STÅR DU FÖR OCH GARANTERAR ATT DU UPPFYLLER BEHÖRIGHETSKRAVEN OCH KOMMER ATT FÖLJA VILLKOREN I DETTA AVTAL.

 

5. Avgifter för tjänsterna

 

Det tas inte ut någon avgift av användarna för att delta i Tjänsterna. Lightspeed kan, efter eget gottfinnande, välja att ta ut avgift för att delta i Tjänsterna, eller för att använda eller gå till någon av de övriga tjänsterna, när som helst. Om det gör så, kommer det att uppdatera detta Avtal så att det avspeglar sådana ändringar.

 

6. Krav för deltagande

 

Din möjlighet att delta i Tjänsterna avgörs uttryckligen av att du samtycker till detta Avtal och till alla policyer och riktlinjer som gäller för Tjänsterna som Lightspeed kan tillhandahålla från tid till annan. Om du inte skulle följa Avtalet, göra dig skyldig till bedrägeri eller utföra annan olämplig aktivitet (som avgörs av Lightspeed efter eget gottfinnande), kan Lightspeed annullera eller ogiltigförklara din behörighet, dina konton, registreringar och Points, neka inlösning av Points, eller inskränka, blockera, begränsa och förhindra din åtkomst till och användning avTjänsterna och, vidare ska alla Points, incitament och belöningar vara förverkade. Utan begränsning för allmängiltigheten i det föregående, ska följande krav gälla för din användning av Tjänsterna:

 • Får inte användas och inte röjas. Information och innehåll som görs tillgängligt för dig i Tjänsterna kan innehålla affärshemligheter eller annan konfidentiell eller äganderättsskyddad information som tillhör Lightspeeds leverantörer eller licensgivare. Du måste bevara dem konfidentiella och får inte röja någon information eller något innehåll som du får tillgång till eller får reda på i samband med ditt deltagande i en undersökning, ett frågeformulär eller annan marknadsundersökningsaktivitet relaterad till Tjänsterna. Du får inte använda sådan information eller sådant innehåll i något annat syfte än ditt deltagande i Tjänsterna i enlighet med detta Avtal. Du samtycker härmed till att underrätta Lightspeed omedelbart om du får reda på någon misstänkt användning eller röjande av eller åtkomst till, någon sådan information eller sådant innehåll som inte specifikt godkänns i detta Avtal.
 • Registreringsinformation. Du samtycker till att (a) tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information om dig som du kan bli ombedd att göra i registreringsformulär om Tjänsterna; (b) att förvara ditt lösenord och dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt; och (c) att bevara och genast uppdatera din registreringsinformation och all annan information du tillhandahåller Lightspeed, så att den alltid är korrekt, aktuell och fullständig. Registreringen kräver information som innefattar utan begränsning ditt fullständiga juridiska namn, ditt födelsedatum, din bostadsadress där du har din primära bostad, ditt telefonnummer och din fungerande e-postadress.
 • Flera konton. Du får endast ha ett aktivt konto åt gången. Endast ett konto per e-postadress är tillåten. Flera konton för en person eller e-postadress leder till uppsägning och alla Points, incitament och belöningar förverkas därmed.
 • Regelefterlevnad. Du måste alltid följa alla gällande lagar, regler, bestämmelser och förordningar och inte förorsaka att Lightspeed bryter mot några lagar, regler, bestämmelser eller förordningar.
 • Deltagande i god tro. Du samtycker till att delta i god tro och efter din bästa förmåga i marknadsundersökningsaktiviteter där du deltar i samband med Tjänsterna. Du kommer inte att tillhandahålla oriktiga eller vilseledande uppgifter, inklusive utan begränsning, undersökningssvar som inte överensstämmer med tidigare svar eller är statistiskt osannolika.
 • Lämplig kommunikation. Om du kommunicerar med vår FrontDesk eller annan Lightspeed- eller LifePoints-personal ("Personal"), samtycker du till att göra det på ett respektfullt och passande sätt. Du får inte skicka, ladda upp, dela eller på annat sätt distribuera oförskämd eller stötande material eller kommunikation eller något innehåll som är obscent, vulgärt, sexuellt orienterat, chockerande, hotfullt, hatiskt eller på annat sätt opassande till Personal, Personal hos dotterbolag eller andra användare av Tjänsterna.
 • Användarinnehåll. Du får tillhandahålla information till Lightspeed i samband med ditt deltagande i marknadsundersökningar eller på annat sätt i samband med Tjänsterna, inklusive undersökningssvar, idéer, feedback, eller annan information eller innehåll ("Användarinnehåll"). Om du tillhandahåller något Användarinnehåll, såvida inte Lightspeed uttryckligen anger någonting annat, beviljar du Lightspeed och dess dotterbolag en icke exklusiv, royaltyfri, fortlöpande, oåterkalleligbar, och helt underlicensierbar rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledande verk från, distribuera, uppföra och visa sådant Användarinnehåll i hela världen i valfritt media, utan erkännande eller kompensation till dig.

 

Genom att tillhandahålla Användarinnehåll, står du för och garanterar att du har laglig rätt att tillhandahålla den, och att den är korrekt och fullständig. Du får inte tillhandahålla något Användarinnehåll som:

 • Är olagligt, ärekränkande, nedsättande, obscent, pornografiskt, sedlighetssårande, oanständigt, tvetydligt, kränkande, hotfullt, kränker sekretess- eller publicitetsrättigheter, är ovettigt, provocerande, oriktigt, felaktigt, vilseledande, bedrägligt eller som uppträder som eller oriktigt framställer en person eller enhet;
 • Skulle bryta mot någon sekretessförpliktelse eller en persons eller enhets rättigheter eller som på annat sätt skulle skapa skadeståndsskyldighet eller bryta mot någon lokal, statlig, nationell, eller internationell lag, inklusive, utan begränsning, någon lagstiftning gällande U.S. Securities and Exchange Commission eller några regler för börser såsom New York-börsen, den amerikanska börsen, eller NASDAQ;
 • Kan göra intrång på en persons eller enhets patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller annan immateriell eller äganderättsskyddad rättighet;
 • Innehåller någon privat information om en person eller enhet, inklusive, utan begränsning, adresser, telefonnummer, e-postadresser, socialförsäkringsnummer och kreditkortsnummer;
 • Innehåller virus, korrupt data eller andra nedbrytande eller destruktiva filer eller information; eller
 • Enligt Lightspeeds uppfattning, är förkastlig, inte återspeglar dina ansträngningar att svara på undersökningar eller marknadsundersökningsfrågor i god tro, eller som kan exponera Lightspeed eller dess licensgivare för skadeståndsskyldighet av något slag.

 

7. Upphovsrätt och begränsad licens

 

Tjänsterna och andra material som finns på Sajten eller inom Tjänsterna, inklusive, utan begränsning, Lightspeeds och LifePointss märken, logotyper, och all information, innehåll, design, text, grafik, information, data, protramvara, andra filer, och urvalet och arrangemanget av dessa (hädanefter benämnt "Innehåll"), tillhör Lightspeed och dess leverantörer och licensgivare och skyddas av amerikanska och internationella upphovsrättslagar.

 

Så länge du följer detta Avtal, beviljar Lightspeed dig ett begränsat, återkalleligbart, icke överlåtelsebart och icke exklusivt tillstånd att gå till och använda Tjänsterna, uteslutande för dina personliga icke kommersiella syften. Utom för de rättigheter som uttryckligen ges i detta Avtal, beviljas inga andra rättigheter, vare sig uttryckta eller implicita, till dig under detta Avtal. Såvida inte annat uttryckligen anges i detta Avtal, ska ingenting i detta Avtal ses som att någon licens till immateriell egendom ges, vare sig genom estoppel, implikation eller på annat sätt. Denna licens kan återkallas när som helst.

 

All användning av Tjänsterna eller något Innehåll annat än det som specifikt godkänns i detta Avtal, är absolut förbjuden utan Lightspeeds skriftliga godkännade som ska inhämas i förväg, och leder till uppsägning av licensen som beviljas i detta avsnitt. Obehörig användning kan också bryta mot gällande lagar och bestämmelser, inklusive, utan begränsning, upphovsrätts- och varumärkeslagar och gällande kommunikationsbestämmelser och förordningar och Lightspeeds och tredje parts rättigheter.

 

8. Varumärken

 

LifePoints, och Lightspeeds märken och logotyper, Lightspeeds globe design och andra namn eller slogans på produkter eller tjänster i något Innehåll eller på annat sätt inom Tjänsterna tillhör Lightspeed, dess leverantörer eller licensgivare och får inte kopieras, imiteras eller användas, vare sig helt eller delvis, utan Lightspeeds eller innehavarens av rättigheterna skriftliga godkännade som inhämtats i förväg. Alla övriga varumärken, registrerade varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som framträder i Tjänsterna eller i något Innehåll tillhör deras respektive ägare. Hänvisning till några produkter, tjänster, processer eller annan information, med varumärkesnamn, varumärke, tillverkare, leverantör eller på annat sätt utgör inte eller gör gällande reklam, sponsorskap eller rekommendationer därav av Lightspeed. Alla rättigheter förbehålls.

 

9. Friskrivning av garantiansvar

 

DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DIN ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL, SKER PÅ EGEN RISK. TJÄNSTERNA OCH ALLT INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS PÅ EN "SOM OM"-BASIS OCH "SOM TILLGÄNGLIG"-BASIS. Lightspeed, DESS FILIALER, LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER, OCH DERAS RESPEKTIVE MEDLEMMAR, CHEFER, STYRELSELEDAMOTER, AGENTER, OCH ANSTÄLLDA (HÄDANEFTER BENÄMNDA, "LEVERANTÖRERNA") FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLT GARANTIANSVAR, VARE SIG UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT, OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER. VARKEN Lightspeed ELLER NÅGRA ANDRA LEVERANTÖRER GARANTERAR OAVBRUTEN ANVÄNDNING, DRIFT, ELLER TJÄNSTERNAS ELLER NÅGOT INNEHÅLLS TILLGÄNGLIGHET, ELLER ATT NÅGON BEGÄRAN OM ÖVERFÖRING ELLER TRANSAKTION DU FÖRSÖKER GÖRA MED HJÄLP AV TJÄNSTERNA KOMMER ATT LYCKAS, INTE VARA KORRUPT, ELLER SLUTFÖRD INOM EN RIMLIG TID. DU ANSVARAR ENSAM FÖR ALLA FÖRSENINGAR ELLER FÖRLUSTER AV NÅGOT SLAG TILL FÖLJD AV DIN ÅTKOMST TILL, ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET. INGA RÅD ELLER NÅGON INFORMATION, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU ERHÅLLIT AV Lightspeed ELLER NÅGON ANNAN LEVERANTÖR GENOM ELLER FRÅN TJÄNSTERNA, SKAPA NÅGON GARANTI MED AVSEENDE PÅ TJÄNSTERNA SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL. VISSA JURISDIKTIONER KAN FÖRBJUDA EN FRISKRIVNING AV GARANTIER OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN JURISDIKTION TILL JURISDIKTION.

 

10. Ansvarsbegränsning

 

VARE SIG Lightspeed ELLER NÅGRA ANDRA LEVERANTÖRER SKA VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SKADESTÅND, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADESTÅND FÖR FÖRLUST AV INKOMSTER, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM Lightspeed ELLER NÅGRA ANDRA LEVERANTÖRER HAR UPPLYST OM MÖJLIGHETEN AV DESSA SKADOR/SKADESTÅND),TILL FÖLJD AV DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV, ELLER DIN OFÖRMÅGA ATT FÅ ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA, TJÄNSTERNA ELLER NÅGOT INNEHÅLL. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE EXKLUDERING ELLER BEGRÄNSNING FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

 

LightspeedS OCH ALLA ÖVRIGAS LEVERANTÖRERS TOTALA ANSVARSSKYLDIGHET TILL DIG FÖR ALLA KRAV UNDER DETTA AVTAL, VARE SIG I KONTRAKT, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING, ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄR DEN STÖRRE AV (A) ALLA SUMMOR SOM BETALATS AV Lightspeed TILL DIG UNDER DETTA AVTAL UNDER DE TOLV MÅNADER SOM FÖREGÅR DET TILLÄMPLIGA KRAVET OCH (B) 100 USD. VARJE BESTÄMMELSE I DETTA AVTAL SOM TÄCKER EN BEGRÄNSAD ANSVARSSKYLDIGHET, FRISKRIVNING AV GARANTIANSVAR, ELLER EXKLUDERING AV SKADESTÅND AVSER ATT ALLOKERA RISKERNA UNDER DETTA AVTAL MELLAN PARTERNA. DENNA ALLOKERING ÄR ETT ESSENTIELLT ELEMENT AV GRUNDEN I UPPGÖRELSEN MELLAN PARTERNA. VAR OCH EN AV DESSA BESTÄMMELSER ÄR AVSKILJBAR OCH OBEROENDE AV ALLA ANDRA BESTÄMMELSER I DETTA AVTAL. BEGRÄNSNINGARNA I DETTA AVSNITT GÄLLER ÄVEN OM EN BEGRÄNSAD GOTTGÖRELSE INTE UPPFYLLER SITT ESSENTIELLA SYFTE.

 

11. Skadeersättning

 

Du ersätter och håller Lightspeed och alla andra leverantörer skadeslösa för alla kostnader, skador, utgifter och skadeståndsansvar (inklusive, men inte begränsat till rimliga kostnader för juridiskt ombud) som uppstår från eller är relaterat till något Användarinnehåll, din användning av Tjänsterna eller något Innehåll, din överträdelse av Avtal eller av några rättigheter som tillhör tredje man.

 

12. Tredjepartsinnehåll

 

Tjänster kan innehålla länkar eller referenser till information, innehåll och tjänster som tillhandahålls av tredje part (hädanefter benämnt, "Tredjepartsinnehåll"). Lightspeed övervakar inte eller har någon kontroll över Tredjepartsinnehåll. Lightspeed stödjer inte eller anammar något Tredjepartsinnehåll och kan inte lämna några garantier avseende dess korrekthet eller fullständighet. Lightspeed tar inget ansvar för att uppdatera eller granska något Tredjepartsinnehåll, och står inte för eller garanterar att någon information i något Tredjepartsinnehåll är korrekt. Du använder allt innehåll i Tredjepartsinnehåll på egen risk. Åsikter som uttrycks i Tredjepartsinnehåll omfattas inte av Lightspeed.

 

13. Sekretess

 

Lightspeed kan samla in registrerings- och annan information om dig via Tjänsterna. Läs LifePoints Sekkretesspolicy, för information rörande Lightspeeds insamlande, användning och röjande av denna information.

 

14. Feedback

 

Du bekräftar och samtycker till att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback, originalmaterial eller kreativt material, eller annan information eller innehåll som tillhandahålls till dig av Lightspeed, i den utsträckning det inte är Användarinnehåll, blir uteslutande Lightspeeds egendom. Lightspeed ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella äganderättigheter och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av sådan information och innehåll för valfritt ändamål, kommersiella eller på annat sätt, utan erkännande eller ersättning till dig. Du ger vidare Lightspeed en fortlöpande och oåterkalleligbar licens att använda sådan information och innehåll för valfritt ändamål.

 

15. Oberoende avtalsslutande parter

 

Du och Lightspeed är oberoende avtalssutande parter för alla ändamål. Ingen förmedlande, partnerskaps-, joint venture-, anställd-arbetsgivar- eller franchisegivar-franchisetagar--relation är avsedd eller skapas genom detta Avtal eller genom din åtkomst till eller användning av Tjänsterna.

 

16. Allmänt

 

Uppsägning

Utan hinder av något villkor i detta Avtal, förbehåller sig Lightspeed rätten att, utan varsel och efter eget gottfinnande, avbryta eller säga upp vilken som helst av Tjänsterna eller alla, avbryta eller säga upp din licens att använda Tjänsterna, radera valfria Panelregistreringar eller andra konton, radera Points utan inlösen, och att inskränka, blockera, begränsa och förhindra din åtkomst till och användning av någon av Tjänsterna. Varje uppsägning eller annan åtgärd som utförs av Lightspeed som beskrivs i detta avsnitt begränsar inte några andra gottgörelser Lightspeed kan ha rätt till genom lag, rättmätigt krav eller på annat sätt.

 

Uppdateringar av detta Avtal

Lightspeed kan uppdatera detta Avtal från tid till annan. När det gör så, kommer det att revidera datum för uppdateringen i detta Avtal. Du ansvarar för att granska och följa de senaste uppdateringarna av detta Avtal.

 

Allmänna juridiska meddelanden

Genom att gå till eller använda Tjänsterna, samtycker du till att motta elektronisk kommunikation från Lightspeed. Denna kommunikation kan innefatta meddelanden om ditt konto och information som rör eller är relaterad till Tjänsterna. Du samtycker till att alla meddelanden, yppanden, eller annan kommunikation som Lightspeed skickar till dig elektroniskt uppfyller alla juridiska kommunikationskrav, inklusive alla krav på att kommunikation ska vara skriftlig.

Lightspeeds underlåtelse att agera i en viss omständighet upphäver inte dess möjlgihet att agera med avseende på den omständigheten eller liknande omständigheter. Varje villkor i detta Avtal som befinns vara ogiltigt, olagligt, eller inte omöjlig att genomdriva, avskiljs från detta Avtal, och de resterande villkoren i detta Avtal kommer att fortsätta att ha full verkan. Avsnittens rubriker i detta Avtal är endast för bekvämlighets skull och har ingen juridisk eller kontraktsmässig verkan. Alla villkor i detta Avtal som genom dess natur bör överleva uppsägningen av detta Avtal (inklusive, utan begränsning, villkor som styr skadeersättning, ansvarsbegränsningar, friskrivningar av garantiansvar, och ägande av immateriell egendom) fortsätter ha full verkan efter uppsägning av detta Avtal.

Detta Avtal regleras av lagstiftningen i New York, USA, exklusive vid konflikt mellan lagprinciper. Alla tvister eller krav som uppstår från eller är relaterade till Tjänsterna eller detta Avtal måste inledas inom ett år från det att kravet restes och kommer att avgöras genom bindande skiljedom i enlighet med American Arbitration Associations regler för kommersiellt skiljedomsförfarande. Alla sådana tvister eller krav kommer att avgöras på individuell basis och kommer inte att sammanställas i ett skiljedomsförfarande med något krav eller tvist från någon annan part. Skiljedomsförfarandet kommer att äga rum i New York, New York och skiljedom kan avkunnas i valfri behörig jurisdiktion. Skiljedomen är slutgiltig och bindande för parterna och kan inte överklagas eller omprövas utom enligt vad som medges enligt lagstiftningen i New York. Vardera parterna kan söka domstolsföreläggande från valfri behörig jurisdiktion,enligt vad som krävs för att skydda partens rättigheter eller egendom i väntan på att skiljedomsförfandet ska avgöras.

Detta Avtal, inklusive alla villkor, policyer och riktlinjer som hänvisas till i detta Avtal, utgör hela avtalet mellan dig och Lightspeed med avseende på Tjänsterna. Detta avtal ersätter alla tidigare avtal eller kommunikation mellan dig och Lightspeed avseende innehållet i detta Avtal.

 

Kontakta Lightspeed

Om du vill kontakta oss med avssende på eventuella frågor eller funderingar om detta Avtal eller Tjänsterna, gå till vår sida Kontakta oss.

 

TILLBAKA