Villkor för medlemskap i LifePoints

Villkor för medlemskap i LifePoints

SENASTE UPPDATERING: 20 februari 2024

Dessa Villkor för LifePoints-medlemskap (”Villkor”, “Avtal”) beskriver villkoren för LifePoints-panelerna som drivs och ägs av Lightspeed LLC, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY 10007 USA (”Lightspeed”, “Vi”), ett företag inom Kantar-koncernen (”Kantar”). Detta Avtal anger Lightspeeds och LifePoints åtaganden avseende deras deltagande i Panelerna (såsom termerna med inledande versal definieras häri). Du bör läsa dessa Villkor, förstå dem och regelbundet granska dem för uppdateringar. Ditt deltagande i LifePoints-paneler betyder att du förstår och samtycker till att vara bunden av detta Avtal. Om du inte godkänner dessa Villkor ska du inte använda vår Webbplats eller våra Tjänster.

För att förtydliga gäller dessa Villkor din tillgång till, och användning av, Lightspeeds webbplatser, sociala och mobila applikationer (gemensamt ”Webbplatsen”) och tjänsterna som tillhandahålls av Lightspeed, inklusive Lightspeeds LifePoints-panelen och relaterade forskningstjänster.

 

1. Tjänsterna

Tjänsterna gör det möjligt för levande individer som uppfyller vissa behörighetskriterier att registrera sig som medlem (“Panelmedlem”) i vår forskningspanel (”Panelen”) och delta i de olika forskningsaktiviteterna online och offline (“Aktiviteter”) som tillgängliggörs för dem och föreslås av Lightspeed (gemensamt “Tjänsterna”). Dessa Aktiviteter, som alltid relaterar till marknadsundersökningar, tillhandahålls direkt av Lightspeed, eller genom eller med stöd av, tredje parter som arbetar för Lightspeed (“Leverantörer”) eller våra klienter (“Klienter”). Virtuella agenter, robotar eller andra typer av program som simulerar mänsklig aktivitet tillåts inte att registrera sig som Panelmedlemmar.

 

2. Tjänstebehörighet och registrering

Tjänsterna får endast användas av personer som är minst 14 år och är inte avsedda för barn under 14 år. Dessa Villkor, och associerad användning av Tjänsterna, är ogiltiga där de är förbjudna. I vissa länder kan man behöva vara äldre än 14 år för att få tillgång till våra Tjänster.

När du har registrerat dig för Panelerna skapas ett Panelkonto (“Konto”). Du är ensam ansvarig för detta konto, vilket du alltid du måste skydda med ett lösenord som du måste hålla säkert.

Du kan endast registrera dig för vår Panel i landet där du bor. Du bör inte försöka bereda dig tillgång till våra Tjänster från ett annat land då ditt konto då omedelbart kan komma att avbrytas. Detta gäller oavsett situation, inklusive om du är på semester utanför ditt land.

GENOM ATT BEREDA DIG TILLGÅNG TILL TJÄNSTERNA FRAMHÅLLER OCH FÖRSÄKRAR DU ATT DU UPPFYLLER DESSA BEHÖRIGHETSKRAV OCH KOMMER ATT FÖLJA VILLKOREN I DETTA AVTAL.

 

3. Avgifter för Tjänsterna

Ingen avgift tas för närvarande ut för Panelmedlemmars deltagande i Tjänsterna. Lightspeed kan, efter eget gottfinnande, när som helst välja att ta ut en avgift för delta i Tjänsterna, eller använda eller bereda sig tillgång till andra tjänster. Om så sker, uppdaterar Lightspeed dessa Villkor för att spegla sådana ändringar och informerar dig 30 kalenderdagar i förväg.

 

4. Incitament

När du har gått med i Panelen tilldelas LifePoints (”Poäng”) eller andra LifePoint-typer av incitament när du deltar i olika Aktiviteter på Webbplatsen, i enlighet med Villkoren i LifePoints belöningsprogram.

Poäng tilldelas ditt Konto och är tillgängliga för dig att lösa in så länge som ditt Konto är aktivt (se avsnitt 7 i dessa Villkor).

Poäng har inget monetärt värde, och inget värde utanför våra Tjänster, och intjänar ingen ränta. Du kan inte sälja, handla med eller överföra poäng, eller byta dem mot kontanter.

Varje part ska vara ensam ansvarig för skatt(er) som påförs dem av gällande lag(ar), inklusive eventuell skatt på en parts inkomst eller relaterad till en parts mottagande av Poäng enlighet med dessa Villkor.

 

5. Krav för deltagande

Din möjlighet att delta i Tjänsterna är uttryckligen avhängigt av din efterlevnad av dessa Villkor och alla policyer och riktlinjer som gäller för Tjänsterna som Lightspeed kan tillgängliggöra från tid till annan. I händelse av brist på efterlevnad, bedrägeri eller annan olämplig aktivitet (som avgörs av Lightspeed enligt eget gottfinnande) kan Lightspeed stänga eller avbryta ditt Konto. Stängning eller avbrytande av ditt Konto kan begränsa, blockera och förhindra din tillgång till och användning av Tjänsterna. Därtill omfattas alla Poäng, incitament och belöningar av förverkande (se avsnitt 7 i dessa Villkor).

Utan att begränsa det föregående kan bristande efterlevnad av följande krav automatiskt leda till stängning av dina Konton, förverkande av eventuella Poäng och alla relaterade konsekvenser av ditt deltagande i Panelen.

 

Sekretess

Inte använda Tjänsterna och inte lämna ut uppgifter. Information och innehåll som görs tillgängliga för dig som en del av Tjänsterna kan innehålla affärshemligheter eller annan konfidentiell eller proprietär information som tillhör Lightspeed, dess Leverantörer, Klienter eller licensgivare. Du måste hålla strikt konfidentiell och inte lämna ut till någon annan person information eller innehåll som du har åtkomst till eller får reda på i samband med ditt deltagande i en Panel, en undersökning, ett projekt, en enkät eller annan marknadsundersökningsaktivitet relaterad till Tjänsterna. Du får inte använda sådan information eller sådant innehåll för något annat ändamål än deltagande i Tjänsterna i enlighet med dessa Villkor.

Du samtycker härmed att omedelbart meddela Lightspeed om du får reda på eller misstänker användning eller utlämnande av, eller åtkomst till, någon annan sådan information eller något annat sådant innehåll än vad som specifikt tillåts enligt dessa Villkor.

 

Uppriktig och korrekt information i panelprofilen

Du samtycker till att (a) tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information om dig som kan föranledas av eventuella registreringsformulär på Tjänsterna och (b) underhålla och omedelbart uppdatera din panelprofilinformation och all annan information du tillhandahåller Lightspeed, för att hålla den korrekt, aktuell och komplett. Registrering kräver information om dig som innefattar, utan begränsning, fullständigt juridiskt namn, födelsedatum, adressen till din primära bostad, telefonnummer och fungerande e-postadress.

 

Flera Konton

Endast ett Konto åt gången per levande individ är tillåtet.

 

Efterlevnad av lagar

Du måste alltid följa alla tillämpliga lagar, regler, föreskrifter och order, och inte få Lightspeed att bryta mot några lagar, regler, föreskrifter eller order.

 

God tro och uppriktigt deltagande

Du samtycker till att delta i god tro och efter bästa förmåga i Aktiviteter som du utför i samband med Tjänsterna. Du kommer inte att tillhandahålla falska eller vilseledande uppgifter, inklusive, utan begränsning, undersökningssvar som är inkorrekta, icke-överensstämmande med tidigare svar eller statistiskt osannolika.

 

Lämplig kommunikation

Om du kommunicerar med vårt Support Team eller annan personal hos Lightspeed eller LifePoints (”Personal”) samtycker du till att göra det på ett respektfullt och passande sätt. Du får inte skicka, ladda upp, dela eller på annat sätt distribuera oförskämt eller stötande material eller kommunikation eller något innehåll som är obscent, vulgärt, sexuellt orienterat, chockerande, hotfullt, hatiskt, olagligt eller på annat sätt opassande till Personal, Personal hos dotterbolag eller andra användare av Tjänsterna.

 

Kvalitetskontroller

Som medlem i våra Paneler vill vi och förväntar vi oss att du deltar i enlighet med rimliga men strikta kvalitetsnormer, såsom anges i avsnittet ”Krav för deltagande”. Vi gör regelbundna kontroller av Panelerna för att övervaka Panelmedlemmarnas interaktioner med Tjänsterna. För att utföra dessa kontroller använder vi flera verktyg och metoder som utvecklats lokalt eller tillhandahållits av betrodda tredjepartsleverantörer och som analyserar, i realtid eller inte, data genererade av Tjänsterna. Sådana analyser kan stödjas av AI-modeller och -motorer. Dessa kontroller har utarbetats som ett stödverktyg för beslutsfattande och gör det möjligt för vårt Panelteam att identifiera beteenden som kanske inte överensstämmer med dessa Villkor.

Om ditt konto har identifierats på sådant sätt kan du komma att uppmanas, enligt Lightspeeds gottfinnande, att verifiera ditt konto ytterligare. Dessa ytterligare verifieringar kan kräva att du ger oss ytterligare identitetsinformation eller utför ytterligare kontosäkerhetsrelaterade uppgifter, såsom men inte begränsat till, att säkra ditt digitala betalkonto om du använder ett sådant eller aktivera multifaktorautentisering på ditt Panelkonto.

Skyddet av Panelkonton och våra Tjänster är vår högsta prioritet och vi kan från tid till annan lägga till nya sätt och förfaranden för att skydda oss mot bedrägliga beteenden eller beteenden som vi anser inte överensstämmer med dessa Villkor.

 

6. Användarinnehåll

Du kan tillhandahålla Lightspeed information i samband med ditt deltagande i Aktiviteterna eller på annat sätt i samband med Tjänsterna, inklusive undersökningssvar, idéer, feedback eller annan information eller annat innehåll (”Användarinnehåll”). Om du tillhandahåller användarinnehåll, ger du, såvida inte Lightspeed uttryckligen anger något annat, Lightspeed, dess leverantörer och kunder en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig och fullständigt underlicenserbar rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, distribuera, utföra och visa sådant användarinnehåll över hela världen i alla medier för alla kända ändamål, utan samtycke från eller kompensation till dig.

Genom att tillhandahålla Användarinnehåll framhåller och försäkrar du att du har laglig rätt att tillhandahålla det och att det är korrekt och fullständigt. Du får inte tillhandahålla Användarinnehåll som:

 • är olagligt, förolämpande, ärekränkande, obscent, pornografiskt, oanständigt, suggestivt, trakasserande, hotande, inkräktande på integritets- eller publicitetsrättigheter, kränkande, uppviglande, falskt, felaktigt, vilseledande, bedrägligt eller utger sig för att vara eller förvränger en anknytning till någon person eller enhet
 •  

 • skulle bryta mot en konfidentiell skyldighet eller någon person eller enhets rättigheter, eller på annat sätt skapa ansvar eller bryta mot någon lokal, statlig, nationell eller internationell lag, inklusive, utan begränsning, U.S. Securities and Exchange Commissions regler eller andra regler utfärdade av en börsverksamhet som New York Stock Exchange, American Stock Exchange eller NASDAQ
 •  

 • kan göra intrång i patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätter eller andra immateriella rättigheter eller äganderätter som tillhör någon person eller enhet
 •  

 • innehåller privat information om en person eller enhet, inklusive, utan begränsning, adresser, telefonnummer, e-postadresser, personnummer och kreditkortsnummer
 •  

 • innehåller virus, korrupta data eller andra skadliga, störande eller destruktiva filer eller information
 •  

 • enligt Lightspeeds bedömning är stötande, inte återspeglar inte dina ansträngningar i god tro att vara lyhörda för undersökningar eller marknadsundersökningsfrågor, eller som kan utsätta Lightspeed eller dess leverantörer eller kunder för ansvar av något slag.
 •  

 • Du bekräftar och samtycker till att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback, original eller kreativa material eller annan information eller annat innehåll som du tillhandahåller Lightspeed, i den mån det inte är Användarinnehåll, blir Lightspeeds enskilda egendom. Lightspeed kommer att äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av sådan information och sådant innehåll för vilket ändamål som helst, kommersiellt eller annat, utan samtycke från eller kompensation till dig. Du ger även Lightspeed en evig och oåterkallelig licens att använda sådan information och sådant innehåll för vilket syfte som helst.

 

7. Behålla ditt Kontos goda anseende

När du registrerar dig på Panelen öppnar Lightspeed ett Panelkonto (”Konto”) åt dig. Du väljer ett lösenord för detta konto. Du är alltid ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt lösenord, dina inloggningsuppgifter och ditt Konto. Vi rekommenderar att du ändrar ditt lösenord regelbundet.

När du anmäler dig till LifePoints kommer ditt Konto att ha ”aktiv” status. Det betyder att du kan delta i alla Aktiviteter du blir inbjuden till av Lightspeed, samt utnyttja Panelfördelar som tillgång till våra Tjänster, dina incitament och kontakt med vår personal.

Under vissa omständigheter, inklusive dem som beskrivs häri, kan ditt Konto komma att stängas eller avbrytas av Lightspeed, varvid du inte längre kommer att anses ha gott anseende och kommer inte att kunna delta i framtida Aktiviteter och Panelfördelar.

 

Stängning av ditt Konto

Ditt Konto kan komma att stängas när som helst och av vilket skäl som helst, enligt Lightspeeds eget gottfinnande, inklusive om du bryter mot dessa Villkor. Utan att begränsa det föregående förbehåller sig Lightspeed specifikt även rätten att avsluta ditt Konto om Lightspeeds rätt att behandla och använda information som är nödvändig för att driva Panelen återkallas juridiskt, enligt lag eller på annat sätt. Lightspeed kan även avsluta ditt medlemskap omedelbart utan att ange något skäl.

Stängningen av ditt Konto innebär att din åtkomst till och användning av Tjänsterna inaktiveras, att dina personuppgifter raderas från vår databas efter 3 månader (vilket ger dig tid att överklaga) och att alla poäng, incitament och belöningar anses förverkade. När ditt Konto väl har stängts kan vi inte återställa det.

 

Avbrytande av ditt Konto

Ditt Konto kan komma att avbrytas när som helst enligt Lightspeeds gottfinnande om någon av följande situationer uppstår:

 • Inget deltagande efter att du har anslutit till Panelen
 • Om du registrerar dig för Panelen men inte påbörjar någon undersökning inom dina 30 första dagar på Panelen.

   

 • Inget deltagande under de senaste 90 dagarna
 • Om du inte påbörjar någon undersökning under en period om 90 dagar.

   

 • Kontosäkerhet
 • Om våra system upptäcker en avvikelse med ditt Konto eller vi tror att ditt Konto har äventyrats.

   

 • Kvalitet
 • Om ditt deltagande inte uppfyller kvalitetskriterierna som anges ovan i avsnitt 5 “Kvalitetskontroller”.

   

Din rätt till en andra granskning

Om ditt Konto har avbrutits eller stängts har du rätt att be Lightspeed undersöka situationen och bekräfta eller ångra beslutet som påverkar ditt Kontos status. För att be Lightspeed om en andra granskning måste du gå till Panelwebbplatsen och kontakta Panelens supportteam genom att välja alternativet ”Rätt till andra granskning” i kontaktformuläret. Du kan bli ombedd att styrka din identitet. Lightspeed kommer att svara på din begäran inom 30 dagar och därefter meddela dig slutsatsen av vår utredning och vårt slutliga beslut. Genom att godkänna dessa Villkor godkänner du att Lightspeeds beslut är slutgiltigt och att detaljnivån som delas med dig genom denna rätt att överklaga enbart bestäms av Lightspeed.

 

Din rätt att avsluta ditt Konto (avregistrera dig)

Om du vill avregistrera dig från Panelen och avsluta ditt Konto kan du gå till avsnittet Kontopreferenser på vår Webbplats. Ditt Konto avslutas omedelbart och dina Poäng förverkas omedelbart och kan inte återkrävas om du skulle ändra dig. Dina personuppgifter raderas i enlighet med vår Integritetspolicy. Om du inte personligen kan avsluta ditt Konto kan du kontakta Panelens supportteam via LifePoints-webbplatsen som då avslutar Kontot manuellt.

 

8. Sekretess och upphovsrätt

Tjänsterna och andra material på Webbplatsen eller i Tjänsterna och Aktiviteterna som tillhandahålls dig av Lightspeed, inklusive, utan begränsning, Lightspeeds, Kantars och LifePoints varumärken, logotyper och information, innehåll, designer, text, grafik, information, data, programvara, andra filer och valet och arrangemanget därav (gemensamt kallat ”Innehållet“) tillhör Lightspeed och dess leverantörer, licensgivare och kunder och skyddas av amerikanska och internationella upphovsrättslagar.

Förutsatt att du följer dessa Villkor ger Lightspeed dig en begränsad, återkallbar, icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens att få tillgång till och använda Tjänsterna, enbart för dina personliga, icke-kommersiella ändamål i enlighet med dessa Villkor. Förutom de rättigheter som uttryckligen beviljas i dessa Villkor beviljas du inga andra rättigheter, vare sig uttryckliga eller underförstådda, enligt dessa Villkor. Såvida det inte uttryckligen anges i dessa Villkor, ska inget i dessa Villkor tolkas som att det ger dig någon licens till immateriella rättigheter, vare sig genom Estoppel, underförstått eller på annat sätt. Denna licens kan återkallas när som helst.

All annan användning av Tjänsterna eller något innehåll än vad som uttryckligen godkänns i detta Avtal och av tillämpliga lagar och förordningar är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Lightspeed och avslutar den licens som beviljats i detta avsnitt. Ditt Konto stängs omedelbart utan något meddelande.

För att förtydliga samtycker du, genom att godkänna dessa Villkor, uttryckligen till att avstå från att publicera något innehåll på internet, oavsett typ av webbplatser, inklusive men inte begränsat till sociala webbplatser som Facebook, Twitter, YouTube. Du avstår också från att ta bilder av innehåll med en smarttelefon, kamera eller liknande enheter. Du samtycker till att alltid hålla allt innehåll som delas med dig konfidentiellt, inklusive att inte diskutera Aktiviteter med dina vänner och bekanta. Du är införstådd med att alla brott mot sekretesskyldigheterna som åläggs enligt dessa Villkor skulle orsaka irreparabel skada på Lightspeed och/eller dess leverantörer, och att rättsmedel enligt lag skulle vara otillräckliga för att rätta till eventuella faktiska eller hotande brott mot dessa Villkor. Följaktligen samtycker du till att Lightspeed och/eller dess leverantörer, utöver alla andra tillgängliga åtgärder, försöker upprätthålla sekretesskyldigheterna genom tillfälliga och permanenta förelägganden, utan att ställa säkerhet eller bevisa faktiska skador.

 

9. Varumärken

Kantar, LifePoints och Lightspeeds varumärken och logotyper, och andra produkter, tjänstenamn eller sloganer som finns i något innehåll eller på annat sätt inom Tjänsterna tillhör Lightspeed, dess leverantörer eller licensgivare och får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan föregående skriftligt tillstånd från Lightspeed eller tillämplig rättighetsinnehavare. Alla andra varumärken, registrerade varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som förekommer i Tjänsterna eller i något innehåll tillhör sina respektive ägare. Hänvisningar till produkter, tjänster, processer eller annan information, genom handelsnamn, varumärke, tillverkare, leverantör eller på annat sätt, utgör eller antyder inte stöd, sponsring eller rekommendation därav av Lightspeed. Alla rättigheter förbehålls.

 

10. Garantifriskrivning

DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DIN ANVÄNDNING AV INNEHÅLL, SKER PÅ EGEN RISK. TJÄNSTERNA OCH ALLT INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”SOM TILLGÄNGLIGT” PÅ ”ALLA FEL”-BASIS. LIGHTSPEED, DESS SÄLJARE, LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER OCH DERAS RESPEKTIVE MEDLEMMAR, STYRELSELEDAMÖTER, TJÄNSTEMÄN, AGENTER OCH ANSTÄLLDA (GEMENSAMT ”LEVERANTÖRER”) FRISKRIVER UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, TITEL OCH ICKE-INTRÅNG.

VARKEN LIGHTSPEED ELLER NÅGRA ANDRA LEVERANTÖRER GARANTERAR OAVBRUTEN ANVÄNDNING, DRIFT ELLER TILLGÅNG TILL TJÄNSTERNA ELLER NÅGOT INNEHÅLL, ELLER ATT NÅGON INLÄMNING ELLER TRANSAKTION BEGÄR ATT DU FÖRSÖKER ANVÄNDA TJÄNSTERNA, KOMMER ATT VARA FRAMGÅNGSRIK, ICKE-KORRUPT ELLER AVSLUTAS INOM EN RIMLIG TID. DU KOMMER ATT VARA ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELL FÖRSENING ELLER FÖRLUST AV NÅGOT SLAG SOM EN FÖLJD AV DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET. INGA RÅD OCH INGEN INFORMATION, VARKEN MUNTLIG(A) ELLER SKRIFTLIG(A), SOM ERHÅLLS AV DIG FRÅN LIGHTSPEED ELLER NÅGON ANNAN LEVERANTÖR GENOM ELLER FRÅN TJÄNSTERNA KOMMER ATT SKAPA NÅGON GARANTI AVSEENDE TJÄNSTERNA SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL. VISSA JURISDIKTIONER KAN FÖRBJUDA EN GARANTIFRISKRIVNING OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN EN JURISDIKTION TILL EN ANNAN.

Användargenererat innehåll, i synnerhet, tillhandahålls av och ansvaras för av användarna som tillhandahåller det innehållet. Inga råd och ingen information, vare sig muntlig(a) eller skriftlig(a), som erhålls av andra användare eller genom Tjänsterna, kommer att skapa någon garanti som inte uttryckligen anges här.

 

11. Ansvarsbegränsning

I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRSUMLIGHET), OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, KOMMER LIGHTSPEED ELLER NÅGRA ANDRA LEVERANTÖRER ATT VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, FÖLJD-, BESTRAFFANDE ELLER UNDERLÅTANDE UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, INTÄKTER, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM LIGHTSPEED ELLER ANDRA LEVERANTÖRER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR DESSA SKADOR), SOM ETT RESULTAT AV DIN ÅTKOMST, ELLER DIN OFÖRMÅGA ATT KOMMA ÅT ELLER ANVÄNDA, TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLL. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OAVSIKTLIGA SKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG.

I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG ÄR DET HÖGSTA TOTALA ANSVARET FÖR LIGHTSPEED OCH ALLA ANDRA LEVERANTÖRER GENTEMOT DIG FÖR ALLA ANSPRÅK ENLIGT DETTA AVTAL, OAVSETT OM DET ÄR I KONTRAKT, SKADESTÅND ELLER PÅ ANNAT SÄTT, DET STÖRRE AV (A) EVENTUELLA BELOPP SOM BETALAS AV LIGHTSPEED TILL DIG ENLIGT DETTA AVTAL UNDER DE TOLV MÅNADERNA SOM FÖREGÅR DET TILLÄMPLIGA ANSPRÅKET, OCH (B) 100 USD ($100 USD). ALLA BESTÄMMELSER I DETTA AVTAL SOM GER EN BEGRÄNSNING AV ANSVAR, FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER, FRISKRIVNING ELLER UNDANTAG AV SKADOR SYFTAR TILL ATT FÖRDELA RISKERNA ENLIGT DETTA AVTAL MELLAN PARTERNA, OCH SPEGLAR EN RÄTTVIS OCH RIMLIG FÖRDELNING MELLAN DIG OCH LIGHTSPEED. LIGHTSPEED SKULLE INTE KUNNA TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET TILL DIG PÅ EN EKONOMISKT RIMLIG GRUND UTAN DESSA BEGRÄNSNINGAR, FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH FRIGÖRANDEN, OCH DENNA FÖRDELNING ÄR EN VÄSENTLIG DEL AV GRUNDEN MELLAN PARTERNA. VAR OCH EN AV DESSA BESTÄMMELSER ÄR AVSKILJBAR OCH OBEROENDE AV ALLA ANDRA BESTÄMMELSER I DETTA AVTAL. BEGRÄNSNINGARNA I DETTA AVSNITT KOMMER ATT GÄLLA ÄVEN OM NÅGON BEGRÄNSAD ÅTGÄRD MISSLYCKAS MED SITT VÄSENTLIGA SYFTE.

 

12. Ersättning

I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag kommer du att hålla Lightspeed och alla andra Leverantörer skadeslösa från och mot alla kostnader, skador, utgifter och ansvar (inklusive, men inte begränsat till, rimliga advokatarvoden) som härrör från eller är relaterade till något Användarinnehåll, din användning av Tjänsterna eller något Innehåll, ditt brott mot detta Avtal eller ditt brott mot någon tredjepartsrättigheter. Lightspeed förbehåller sig rätten att på din bekostnad överta det exklusiva försvaret och kontrollen över alla frågor för vilka du är skyldig att hålla Lightspeed skadeslöst enligt detta Avtal, och du samtycker till att samarbeta med vårt försvar av sådana anspråk.

 

13. Tredjepartsinnehåll

Tjänsterna kan innehålla länkar eller referenser till information, innehåll och tjänster som tillhandahålls av tredje part (gemensamt kallat ”Tredjepartsinnehåll”). Lightspeed övervakar inte och har ingen kontroll över innehåll från tredje part. Lightspeed stöder eller accepterar inte något Tredjepartsinnehåll och kan inte garantera dess riktighet eller fullständighet. Lightspeed tar inget ansvar för att uppdatera eller granska något Tredjepartsinnehåll och representerar eller garanterar inte riktigheten av någon information som finns i Tredjepartsinnehåll. Du använder allt innehåll från tredje part som finns där på egen risk. Åsikter som uttrycks i innehåll från tredje part stöds inte av Lightspeed.

 

14. Integritet

Lightspeed kan samla in registreringsdata och få annan information om dig genom Tjänsterna. Se vår Integritetspolicy för information om Lightspeeds insamling, användning och utlämnande av sådan information. Lightspeed kommer aldrig att hyra ut eller sälja dina personuppgifter utan ditt tillstånd.

 

15. Oberoende entreprenörer

Du och Lightspeed är oberoende entreprenörer för alla ändamål. Ingen byrå, inget partnerskap, inget samriskföretag, ingen anställd-arbetsgivar- eller franchisegivare-franchisetagar-relation avses eller skapas av detta Avtal eller av din tillgång till eller användning av Tjänsterna.

 

16. Uppsägning

Oaktat villkor i detta Avtal förbehåller sig Lightspeed rätten att, utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande (förutom där annat begränsas av lag), avbryta eller avsluta någon av Tjänsterna, avsluta din licens att använda Tjänsterna, radera alla Konton, Panelregistreringar eller andra konton, radera poäng utan att inlösen och inskränka, blockera, begränsa och förhindra din åtkomst till och Användning av Tjänsterna. Uppsägning eller annan åtgärd från Lightspeeds sida som beskrivs i denna paragraf kommer inte att begränsa några andra rättsmedel som är tillgängliga för Lightspeed enligt lag, sedvana eller på annat sätt.

 

17. Uppdateringar och ändringar i detta Avtal

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av Villkoren när som helst, efter eget gottfinnande. När vi uppdaterar dessa Villkor kommer vi att revidera datumet för ”uppdaterad den”. Om ändringarna är väsentliga kommer vi att skicka ett e-postmeddelande till dig eller be dig godkänna sådana väsentliga ändringar. Du ansvarar för att granska och rätta dig efter den senaste uppdateringen av dessa Villkor. Din fortsatta användning av vår Webbplats och våra Tjänster kommer alltid att betyda att du godkänner den senaste versionen av dessa Villkor.

Senast uppdaterad: 20 februari 2024

 

18. Panelägarbyte

Om Lightspeed går samman med ett annat företag eller köps av ett annat företag eller Panelen slås samman med en annan panel, ger du Lightspeed tillstånd att vidta nödvändiga åtgärder för att hantera ditt Konto i denna situation. Lightspeed kommer att vidta alla rimligen nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter och Kontorelaterade data, t.ex. dina poäng eller dina belöningar.

 

19. Allmänna rättsliga meddelanden

Genom att bereda dig tillträde till eller använda Tjänsterna samtycker du till att ta emot elektroniska meddelanden från Lightspeed. Dessa meddelanden kan innehålla information om ditt Konto och information om eller relaterad till Tjänsterna. Du samtycker till att alla meddelanden, avtal, utlämnanden eller annan kommunikation som Lightspeed skickar till dig elektroniskt uppfyller alla juridiska kommunikationskrav, inklusive alla krav på att kommunikation ska vara skriftlig.

Lightspeeds underlåtenhet att agera under en viss omständighet förnekar inte dess förmåga att agera med hänsyn till den omständigheten eller liknande omständigheter.

Alla bestämmelser i detta Avtal som befinns vara ogiltiga, olagliga eller icke-verkställbara kommer att avskiljas från detta Avtal, och de återstående bestämmelserna i detta Avtal kommer att fortsätta att vara i full kraft och verkan. Avsnittsrubrikerna och titlarna i detta Avtal är endast avsedda att vara praktiska och har ingen rättslig eller avtalsenlig effekt. Alla bestämmelser i detta Avtal som till sin natur kvarstår efter uppsägningen av detta Avtal (inklusive, utan begränsning, bestämmelser som reglerar gottgörelse, ansvarsbegränsning, ansvarsfriskrivningar och ägande av immateriell egendom) kommer att fortsätta att vara i full kraft och verkan efter uppsägningen av detta Avtal.

Detta Avtal, din användning av Webbplatsen och Lightspeeds tillhandahållande av Tjänster styrs av lagarna i delstaten New York, USA, exklusive lagkonfliktsprinciper. Alla tvister eller anspråk som uppstår ur eller är relaterade till Tjänsterna eller detta Avtal måste påbörjas inom ett år efter att anspråket uppstod. Innan du påbörjar ett anspråk måste du ha uppfyllt prejudikatvillkoren i detta Avtal, inklusive men inte begränsat till att följa kraven för en andra granskning som beskrivs i avsnitt 7. Parterna är vidare överens om att de ska väcka all talan eller inleda alla rättsliga förfaranden som uppstår från eller relaterade till Tjänsterna eller detta Avtal exklusivt vid domstolarna i delstaten New York och de federala domstolarna i New York, New York (de ”överenskomna domstolarna”), och de underkastar sig oåterkalleligt de överenskomna domstolarnas exklusiva jurisdiktion, avsäger sig alla invändningar mot plats i de överenskomna domstolarna och avstår från alla invändningar om att de överenskomna domstolarna är ett opraktiskt forum eller inte har jurisdiktion över någon part.

VARJE PART AVSTÅR ALL RÄTT TILL JURYRÄTTEGÅNG I ALLA RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN SOM UPPSTÅR UR ELLER RELATERAR TILL DETTA AVTAL.

Detta Avtal, inklusive alla villkor, policyer och riktlinjer som hänvisas till i detta Avtal, utgör hela avtalet mellan dig och Lightspeed avseende Tjänsterna. Detta Avtal ersätter alla tidigare avtal eller all tidigare kommunikation mellan dig och Lightspeed avseende ämnet för detta Avtal.

 

20. Kontakta Lightspeed

Om du vill kontakta oss med frågor eller funderingar om detta Avtal eller Tjänsterna ber vi dig kontakta oss direkt från vår LifePoints-webbplats.

 

 

TILLBAKA