LifePoints Brugeraftale

LifePoints Brugeraftale

 

SENEST OPDATERET: 20. februar 2024

Disse vilkår og betingelser for LifePoints-medlemskab ("Vilkår", "Aftale") beskriver de vilkår og betingelser, der gælder for LifePoints-panelerne, der drives og ejes af Lightspeed LLC, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, ny 10007 USA ("Lightspeed", "Vi"), en virksomhed i Kantar-koncernen ("Kantar"). Denne aftale fastsætter Lightspeed og LifePoints-paneldeltagernes forpligtelser med hensyn til deres deltagelse i panelerne (som hver betegnelse med store bogstaver er defineret heri). Du bør læse disse Vilkår, forstå dem og gennemgå dem regelmæssigt for opdateringer. Din deltagelse som LifePoints Paneldeltager betyder, at du forstår og accepterer at være bundet af denne Aftale. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår, må du ikke bruge vores websted eller tjenester.

Af klarhedshensyn gælder disse Vilkår for din adgang til og brug af Lightspeeds websteder, sociale og mobile applikationer (samlet "Websted") og de tjenester, der leveres af Lightspeed, herunder Lightspeeds LifePoints Panel og relaterede forskningstjenester.

 

1. Tjenesterne

Tjenesterne gør det muligt for levende personer, der opfylder visse kvalifikationskrav, at registrere sig som medlem ("Paneldeltager") af vores forskningspanel ("Panel") og deltage i de forskellige online- og offline-forskningsaktiviteter ("Aktiviteter"), der stilles til rådighed for dem og foreslås af Lightspeed (samlet "Tjenester"). Disse Aktiviteter, der altid er tilknyttet markedsundersøgelser, leveres direkte af Lightspeed eller igennem eller med støtte fra tredjeparter, der arbejder for Lightspeed ("Leverandører") eller vores kunder ("Kunder"). Virtuelle agenter, robotter eller andre former for programmer, der simulerer menneskelig aktivitet, har ikke tilladelse til at registrere sig som Paneldeltagere.

 

2. Tjenesteberettigelse og Registrering

Tjenesterne må kun bruges af personer, der er mindst 14 år gamle og ikke er beregnet til brug for børn under 14 år. Disse Vilkår og enhver tilknyttet brug af Tjenesterne er ugyldige, hvor det er forbudt. I nogle lande skal du muligvis være ældre end 14 år for at få adgang til vores Tjenester.

Når du har tilmeldt dig Panelerne, oprettes en Panelkonto ("Konto"). Du er eneansvarlig for denne konto, som du til enhver tid skal beskytte med en adgangskode, som du skal opbevare sikkert.

Du kan kun tilmelde dig vores Panel i det land, du bor i. Du bør ikke forsøge at få adgang til vores Tjenester fra et andet land, da din konto straks kan blive suspenderet. Dette gælder uanset situationen, herunder hvis du er på ferie udenlands.

VED AT TILGÅ ELLER BRUGE TJENESTERNE ERKLÆRER OG GARANTERER DU, AT DU OPFYLDER DISSE KVALIFIKATIONSKRAV OG VIL OVERHOLDE VILKÅRENE I DENNE AFTALE.

 

3. Gebyrer for Tjenesterne

Der er på nuværende tidspunkt ikke noget gebyr for Paneldeltagere for at deltage i Tjenesterne. Lightspeed kan, efter eget skøn, vælge at opkræve gebyrer for at deltage i Tjenesterne, eller at bruge eller få adgang til andre tjenester, til enhver tid. Hvis det sker, opdaterer Lightspeed disse Vilkår, så de afspejler sådanne ændringer, og giver dig besked 30 kalenderdage i forvejen.

 

4. Incitamenter

Når du har tilmeldt dig Panelet, tildeles LifePoints ("Points") eller andre LifePoints-typer incitamenter, når du udfører forskellige Aktiviteter på Webstedet i overensstemmelse med LifePoints Rewards-programvilkår.

Point krediteres til din Konto og er tilgængelige for dig til indløsning, så længe din Konto er "Aktiv" (se afsnit nr. 7 i disse Vilkår).

Point har ingen monetær værdi og ingen værdi uden for vores Tjenester, og vil ikke optjene renter. Du kan ikke sælge, handle med eller overføre Points eller bytte dem til kontanter

Hver part er eneansvarlig for enhver skat(ter), der pålægges den i henhold til gældende lovgivning(er), herunder enhver skat af en parts indkomst eller i forbindelse med en parts modtagelse af Points i henhold til disse Vilkår.

 

5. Krav til deltagelse

Din mulighed for at deltage i Tjenesterne er udtrykkeligt betinget af din overholdelse af disse Vilkår og af alle politikker og retningslinjer, der gælder for Tjenesterne, som Lightspeed kan stille til rådighed fra tid til anden. I tilfælde af din manglende overholdelse, svindel eller anden upassende aktivitet (som bestemt af Lightspeed efter eget skøn) kan Lightspeed lukke eller suspendere din konto. Lukningen eller suspensionen af din Konto kan begrænse, blokere, begrænse og forhindre din adgang til og brug af Tjenesterne, og derudover vil alle Points, incitamenter og belønninger være underlagt fortabelse (se afsnit afsnit nr. 7 i disse Vilkår).

Uden at begrænse det generelle i ovenstående, kan manglende overholdelse af et af følgende krav automatisk føre til lukning af dine Konti, bortfald af eventuelle Points og alle relaterede konsekvenser for din deltagelse i Panelet.

 

Fortrolighed

Manglende brug og manglende offentliggørelse. Oplysninger og indhold, der stilles til rådighed for dig som en del af Tjenesterne, kan indeholde forretningshemmeligheder eller andre fortrolige eller proprietære oplysninger fra Lightspeed, dets Leverandører, Kunder eller licensgivere. Du skal opretholde streng fortrolighed og ikke videregive oplysninger og indhold til nogen anden person, som du får adgang til eller får viden om i forbindelse med din deltagelse i et Panel, en undersøgelse, et projekt, et spørgeskema eller anden markedsundersøgelsesaktivitet relateret til Tjenesterne. Du må ikke bruge sådanne oplysninger eller indhold til andre formål end din deltagelse i Tjenesterne i overensstemmelse med disse Vilkår.

Du accepterer hermed straks at underrette Lightspeed, hvis du får kendskab til eller har mistanke om brug eller offentliggørelse af eller adgang til sådanne oplysninger eller indhold, som ikke er specifikt godkendt i disse Vilkår.

 

Oprigtig og præcis panelprofilinformation

Du accepterer (a) at give nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv, som du kan blive bedt om på eventuelle registreringsformularer på Tjenesterne og (b) vedligeholde og straks opdatere dine panelprofiloplysninger og alle andre oplysninger, du giver Lightspeed, for at holde dem nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. Registrering kræver oplysninger om dig, der omfatter, men ikke er begrænset til fuldt juridisk navn, fødselsdato, adresse på din primære bopæl, telefonnummer og fungerende e-mailadresse.

 

Flere konti

Kun én konto pr. levende individ er tilladt på ethvert tidspunkt.

 

Overholdelse af love

Du skal til enhver tid overholde alle gældende love, regler, regulativer og ordrer og ikke forårsage, at Lightspeed overtræder love, regler, regulativer eller ordrer.

 

I god tro og oprigtig deltagelse

Du accepterer at deltage i alle aktiviteter, som du deltager i i forbindelse med Tjenesterne, i god tro og efter bedste evne. Du vil ikke give falske eller vildledende data, herunder, men ikke begrænset til, spørgeskemabesvarelser, der er falske, uforenelige med tidligere svar eller statistisk usandsynlige.

 

Passende kommunikation

Hvis du kommunikerer med supportteamet eller andet Lightspeed eller LifePoints personale (”Personale”), accepterer du at gøre det på en respektfuld og passende måde. Du vil ikke sende, uploade, dele eller på anden måde distribuere uforskammede eller krænkende kommunikationer eller andet indhold, der er uanstændigt, vulgært, seksuelt, chokerende, truende, hadefuldt ulovligt eller på anden måde upassende til Personale, Leverandørtilknyttet personale eller andre brugere af tjenesterne.

 

Kvalitetskontrol

Som medlem af vores paneler har vi brug for og forventer, at du deltager i overensstemmelse med rimelige, men strenge kvalitetsstandarder, som angivet i afsnittet "Deltagelseskrav". Vi udfører regelmæssige kontroller af Panelerne for at overvåge vores Paneldeltageres interaktioner med Tjenesterne. For at udføre disse kontroller bruger vi flere værktøjer og metoder, der er udviklet internt eller leveret af betroede tredjepartsleverandører, og som analyserer data, der genereres af tjenesterne, i realtid eller ej. Sådanne analyser kan støttes af modeller og motorer til kunstig intelligens. Disse kontroller er udviklet som et beslutningsstøtteværktøj, der gør det muligt for vores Panelteam at identificere adfærd, der muligvis ikke er i overensstemmelse med disse Vilkår.

Hvis din konto er blevet identificeret på en sådan måde, kan du efter Lightspeed eget skøn blive bedt om yderligere at bekræfte din konto. Disse yderligere verifikationer kan kræve, at du deler yderligere identitetsoplysninger med os, eller du kan blive anmodet om at udføre yderligere kontosikkerhedsrelaterede opgaver, såsom, men ikke begrænset til sikring af din digitale betalingskonto, hvis du bruger en, eller aktivering af multifaktorgodkendelse på din Panel-konto.

Beskyttelsen af Panelkonti og vores Tjenester er vores højeste prioritet, og vi kan fra tid til anden tilføje nye midler og procedurer for at beskytte os mod svigagtig adfærd eller adfærd, som vi anser for ikke at være i overensstemmelse med disse Vilkår.

 

6. Brugerindhold

Du kan give oplysninger til Lightspeed i forbindelse med din deltagelse i Aktiviteterne eller på anden måde i forbindelse med Tjenesterne, herunder spørgeskemabesvarelser, ideer, feedback eller andre oplysninger eller indhold ("Brugerindhold"). Hvis du leverer Brugerindhold, medmindre Lightspeed udtrykkeligt angiver andet, giver du Lightspeed, dets Leverandører og Kunder en ikke-eksklusiv, royaltyfri, evig, uigenkaldelig og fuldt underlicenserbar ret til at bruge, gengive, ændre, tilpasse, offentliggøre, oversætte, skabe afledte værker fra, distribuere, udføre og vise sådant Brugerindhold i hele verden i ethvert medie til alle kendte formål, uden anerkendelse eller kompensation til dig.

Ved at levere Brugerindhold erklærer og garanterer du, at du har lovlig ret til at levere det, og at det er nøjagtigt og fuldstændigt. Du må ikke levere Brugerindhold, der:

 • er ulovligt, injurierende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk, uanstændigt, utugtigt, suggestivt, chikanerende, truende, krænkende af privatlivets fred eller reklamerettigheder, krænkende, provokerende, falsk, unøjagtigt, vildledende, svigagtigt, eller efterligner eller forvansker en tilknytning til en person eller enhed;
 •  

 • Ville krænke en tavshedspligt eller en persons eller enheds rettigheder, eller som på anden måde ville skabe erstatningsansvar eller krænke lokal, statslig, national eller international lovgivning, herunder, uden begrænsning, bestemmelserne i U.S. Securities and Exchange Commission eller eventuelle regler for en værdipapirbørs såsom New York Stock Exchange, American Stock Exchange eller NASDAQ;
 •  

 • Kan krænke ethvert patent, varemærke, forretningshemmelighed, ophavsret eller andre intellektuelle eller ejendomsretlige rettigheder tilhørende nogen person eller enhed;
 •  

 • Indeholder nogen private oplysninger om en person eller enhed, herunder, men ikke begrænset til, adresser, telefonnumre, e-mailadresser, personnumre og kreditkortnumre;
 •  

 • Indeholder vira, beskadigede data eller andre skadelige, forstyrrende eller destruktive filer eller oplysninger; eller
 •  

 • Efter Lightspeeds egen vurdering er anstødelig, ikke afspejler din gode tro på at være lydhør over for spørgsmål vedrørende spørgeundersøgelser eller markedsundersøgelser, eller som kan udsætte Lightspeed eller dets Leverandører eller Kunder for erstatningsansvar af nogen art.
 •  

 • Du anerkender og accepterer, at eventuelle spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer, feedback, originalt eller kreativt materiale, eller andre oplysninger eller indhold, som du leverer til Lightspeed, i det omfang det ikke er Brugerindhold, vil blive Lightspeeds eksklusive ejendom. Lightspeed ejer eksklusive rettigheder, herunder alle immaterielle rettigheder, og er berettiget til ubegrænset brug og udbredelse af sådanne oplysninger og indhold til ethvert formål, kommercielt eller på anden måde, uden anerkendelse eller kompensation til dig. Derudover giver du hermed Lightspeed en permanent og uigenkaldelig licens til at bruge sådanne oplysninger og indhold til ethvert formål.

 

7. At holde din konto i god stand

Når du tilmelder dig Panelet, åbner Lightspeed en panelkonto ("Konto") for dig. Du vælger en adgangskode til denne konto. Du er til enhver tid ansvarlig for at opretholde sikkerheden af din adgangskode og loginoplysninger og din Konto. Vi anbefaler, at du ændrer din adgangskode regelmæssigt.

Når du tilmelder dig Panelet, har din Konto status som Aktiv, og du kan deltage i alle de Aktiviteter, som Lightspeed inviterer dig til og kan drage fordel af alle Panelfordele, såsom adgang til vores Tjenester, dine incitamenter og kontakt til Lightspeed-Personale.

Under visse omstændigheder, herunder dem, der er beskrevet heri, kan din Konto blive lukket eller suspenderet af Lightspeed, hvorefter du ikke længere vil blive betragtet som pålidelig og troværdig og vil være ude af stand til at deltage i fremtidige Aktiviteter og Panelfordele.

 

Lukning af din konto

Din Konto kan lukkes når som helst og af en hvilken som helst grund, efter Lightspeeds eget skøn, herunder hvis du overtræder disse Vilkår. Uden at begrænse det foregående forbeholder Lightspeed sig også specifikt retten til at opsige din Konto, hvis Lightspeeds ret til at behandle og bruge oplysninger, der er nødvendige for at drive Panelet, er trukket juridisk tilbage, ved lov eller på anden måde. Lightspeed kan også opsige dit medlemskab uden varsel uden at angive en årsag.

Lukningen af din konto betyder, at din adgang til og brug af Tjenesterne vil blive deaktiveret, at dine personlige data vil blive slettet fra vores database efter 3 måneder (hvilket giver dig tid til at klage), og alle Points, incitamenter og belønninger vil være genstand for fortabelse. Når din konto er lukket, kan vi ikke genoprette den.

 

Suspension af din konto

Din konto kan suspenderes når som helst og efter Lightspeeds skøn, hvis en af følgende situationer opstår:

 • Ingen deltagelse efter du har tilmeldt dig Panelet
 • Hvis du tilmelder dig Panelet og ikke starter en undersøgelse inden for de første 30 dage i Panelet.

   

 • Ingen deltagelse i løbet af de seneste 90 dage
 • Hvis du ikke starter nogen undersøgelse inden for en 90-dages periode.

   

 • Kontosikkerhed
 • Hvis vores systemer registrerer en uregelmæssighed på din Konto, eller hvis vi mener, at din Konto er blevet kompromitteret.

   

 • Kvalitet
 • Hvis din deltagelse ikke opfylder de kvalitetskriterier, der er angivet ovenfor i afsnit 5 "Kvalitetskontrol".

 

Din ret til endnu en gennemgang

Hvis din konto er blevet suspenderet eller lukket, har du ret til at bede Lightspeed om at undersøge situationen og bekræfte eller ændre den beslutning, der påvirker status af din Konto. Hvis du vil bede Lightspeed om endnu en gennemgang, skal du gå til Panelwebstedet og kontakte Panelets supportteam ved at vælge "Retten til endnu en gennemgang" i -Kontaktformular. Du kan blive anmodet om at bevise din identitet. Lightspeed vil besvare din anmodning inden for 30 dage. Vi vil derefter kommunikere med dig om resultatet af denne undersøgelse og vores endelige beslutning. Ved at acceptere disse Vilkår accepterer du, at Lightspeeds beslutning er endelig, og at det detaljeringsniveau, der deles med dig igennem denne klageret, udelukkende bestemmes af Lightspeed.

 

Din ret til at lukke din Konto (afmelding)

Hvis du ønsker at afmelde dig fra Panelet og lukke din Konto, kan du lukke din Konto ved blot at gå til vores Websted i afsnittet Kontoindstillinger. Din Konto vil blive lukket med det samme, og dine Points mistes straks, og vil ikke kunne gendrives, hvis du skifter mening. Dine personlige data vil blive slettet i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik. I tilfælde af at du ikke kan lukke din Konto personligt, kan du også kontakte vores Panel Support-team via LifePoints-Webstedet, som skal lukke Kontoen manuelt.

 

8. Fortrolighed og Ophavsret

De tjenester og andet materiale, der er indeholdt på Webstedet eller i de Tjenester og Aktiviteter, Lightspeed leverer til dig, herunder, men ikke begrænset til, at Lightspeed, Kantar og LifePoints varemærker, logoer og alle oplysninger, indhold, design, tekst, grafik, information, data, software, andre filer og udvælgelsen og arrangementet heraf (samlet kaldet "Indholdet") tilhører Lightspeed, dets Leverandører, Licensgivere og Kunder og er beskyttet af amerikanske og internationale ophavsretslove.

Så længe du overholder disse Vilkår, giver Lightspeed dig en begrænset, genkaldelig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv licens til at få adgang til og bruge Tjenesterne, udelukkende til dine personlige, ikke-kommercielle formål i overensstemmelse med disse Vilkår. Med undtagelse af de rettigheder, der udtrykkeligt er givet i disse Vilkår, gives ingen andre rettigheder, hverken udtrykkelige eller underforståede, til dig i henhold til disse Vilkår. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse Vilkår, vil intet i disse Vilkår blive fortolket som at give dig nogen licens til intellektuelle ejendomsrettigheder, uanset om det er ved estoppel, implikation eller på anden måde. Denne licens kan til enhver tid tilbagekaldes.

Enhver brug af Tjenesterne eller andet Indhold end det, der specifikt er tilladt i denne Aftale og i henhold til gældende love og bestemmelser, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Lightspeed, er strengt forbudt og vil annullere den licens, der er givet i dette afsnit. Din Konto vil blive lukket øjeblikkeligt uden nogen meddelelse.

For klarhedens skyld accepterer du ved at acceptere disse Vilkår udtrykkeligt at afstå fra at offentliggøre Indhold på internettet, uanset typen af websteder, herunder, men ikke begrænset til, sociale websteder som Facebook, X (Twitter), YouTube. Du afstår også fra at tage billeder af Indhold ved hjælp af en smartphone, et kamera eller lignende udstyr. Du accepterer at holde alt Indhold, der deles med dig, så fortroligt som altid, herunder ikke at diskutere Aktiviteter med dine venner og bekendte. Du anerkender hermed, at enhver overtrædelse af fortrolighedsforpligtelserne i henhold til disse vilkår vil medføre uoprettelig skade for Lightspeed og/eller dets Leverandører, og at retsmidler ved lov vil være utilstrækkelige til at afhjælpe enhver faktisk eller truende overtrædelse af disse Vilkår. Du accepterer derfor, at Lightspeed og/eller dets Leverandører ud over andre tilgængelige lettelser kan søge at håndhæve fortrolighedsforpligtelserne ved midlertidig og permanent nedlæggelse af forbud uden at sende en sikkerhedsstillelse eller bevise faktiske skader.

 

9. Varemærker

Kantar, LifePoints og Lightspeed varemærker og logoer, og andre produkter, tjenestenavne eller slogans indeholdt i Indhold eller på anden måde i Tjenesterne tilhører Lightspeed, dets Leverandører eller licensgivere, og må ikke kopieres, efterlignes eller anvendes, helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Lightspeed eller den relevante rettighedshaver. Alle andre varemærker, registrerede varemærker, produktnavne og firmanavne eller logoer, der vises i Tjenesterne eller i noget Indhold, tilhører deres respektive ejere. Henvisninger til produkter, tjenester, processer eller andre oplysninger, ved handelsnavn, varemærke, producent, leverandør eller på anden måde, udgør eller indebærer ikke godkendelse, sponsorering eller anbefaling heraf af Lightspeed. Alle rettigheder forbeholdes.

 

10 Ansvarsfraskrivelse for garantier

DIN BRUG AF TJENESTERNE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DIN BRUG AF INDHOLD, SKER PÅ DIN EGEN RISIKO. TJENESTERNE OG ALT INDHOLD LEVERES "SOM DET ER" OG "SOM DET ER TILGÆNGELIGT" MED ALLE FEJL. Lightspeed, DETS LEVERANDØRER, LICENSGIVERE OG LEVERANDØRER OG DERES RESPEKTIVE MEDLEMMER, DIREKTØRER, LEDERE, AGENTER OG MEDARBEJDERE (SAMLET, "UDBYDERNE") FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, UANSET OM DE ER UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG IKKE-KRÆNKELSE.

HVERKEN Lightspeed ELLER ANDRE UDBYDERE GARANTERER UAFBRUDT BRUG, DRIFT ELLER TILGÆNGELIGHED AF TJENESTERNE ELLER NOGET INDHOLD, ELLER AT ENHVER INDSENDELSE ELLER TRANSAKTIONSANMODNING, DU FORSØGER AT BRUGE TJENESTERNE TIL, VIL VÆRE VELLYKKET, UBESKADIGET ELLER AFSLUTTET INDEN FOR EN RIMELIG TID. DU ER ALENE ANSVARLIG FOR ENHVER FORSINKELSE ELLER TAB AF NOGEN ART, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF TJENESTERNE OG INDHOLDET. INGEN RÅDGIVNING ELLER OPLYSNINGER, HVERKEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, SOM DU MODTAGER FRA LIGHTSPEED ELLER NOGEN ANDEN UDBYDER GENNEM ELLER FRA TJENESTERNE, VIL SKABE NOGEN GARANTI VEDRØRENDE DE TJENESTER, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I DENNE AFTALE. VISSE JURISDIKTIONER KAN FORBYDE EN ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTIER, OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER, DER VARIERER FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION.

Specielt brugergenereret Indhold leveres af og er udelukkende ansvaret for de brugere, der leverer det pågældende Indhold. Ingen rådgivning eller information, hverken mundtlig eller skriftlig, indhentet fra andre brugere eller igennem Tjenesterne, vil skabe nogen garanti, der ikke udtrykkeligt er givet heri.

 

11. Ansvarsbegrænsning

I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UAGTSOMHED), VIL Lightspeed ELLER ANDRE UDBYDERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, DERAF FØLGENDE, STRAFFENDE, ELLER SKADER, DER TJENER SOM EKSEMPEL AF ENHVER ART, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR TAB AF FORTJENESTE, INDTÆGTER, GOODWILL, BRUG, DATA, ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELV OM Lightspeed ELLER ANDRE UDBYDERE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR DISSE SKADER), SOM SKYLDES DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF, ELLER DIN MANGLENDE EVNE TIL AT FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE, TJENESTERNE ELLER NOGET INDHOLD. VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET, ER Lightspeed OG ALLE ANDRE UDBYDERE MAKSIMALT ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE KRAV I HENHOLD TIL DENNE AFTALE, UANSET OM DET ER I KONTRAKT, TORT, ELLER PÅ ANDEN MÅDE, DEN STØRSTE AF (A) BELØB, DER ER BETALT AF Lightspeed TIL DIG I HENHOLD TIL DENNE AFTALE I DE TOLV MÅNEDER FORUD FOR DET GÆLDENDE KRAV, OG (B) 100 AMERIKANSKE DOLLARS ($100 USD). HVER BESTEMMELSE I DENNE AFTALE, DER INDEHOLDER EN BEGRÆNSNING AF ANSVAR, ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTIER, FRIGIVELSER ELLER UDELUKKELSE AF SKADER, ER AT FORDELE RISICIENE I HENHOLD TIL DENNE AFTALE MELLEM PARTERNE OG AFSPEJLER EN FAIR OG RIMELIG FORDELING AF RISIKOEN MELLEM DIG OG Lightspeed. Lightspeed VIL IKKE VÆRE I STAND TIL AT LEVERE TJENESTERNE OG INDHOLDET TIL DIG PÅ ET ØKONOMISK RIMELIGT GRUNDLAG UDEN DISSE BEGRÆNSNINGER, ANSVARSFRASKRIVELSER OG FRIGIVELSER, OG DENNE FORDELING ER ET VÆSENTLIGT ELEMENT I GRUNDLAGET FOR AFTALEN MELLEM PARTERNE. HVER AF DISSE BESTEMMELSER KAN ADSKILLES OG ER UAFHÆNGIGE AF ALLE ANDRE BESTEMMELSER I DENNE AFTALE. BEGRÆNSNINGERNE I DETTE AFSNIT GÆLDER, SELV OM ET BEGRÆNSET RETSMIDDEL IKKE OPFYLDER SIT VÆSENTLIGE FORMÅL.

 

12. Erstatning

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, skal du holde Lightspeed og alle andre udbydere skadesløse fra og mod omkostninger, skader, udgifter og erstatningsansvar (herunder, men ikke begrænset til rimelige advokatgebyrer), der opstår som følge af eller er relateret til Brugerindhold, din brug af Tjenesterne eller noget Indhold, din overtrædelse af denne aftale eller din krænkelse af en tredjeparts rettigheder. Lightspeed forbeholder sig ret til, for din regning, at påtage sig det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert spørgsmål, for hvilket du er forpligtet til at skadesløsholde Lightspeed i henhold til denne aftale, og du accepterer at samarbejde med vores forsvar af sådanne krav.

 

13. Tredjepartsindhold

Tjenester kan indeholde links eller henvisninger til oplysninger, indhold og tjenester leveret af tredjeparter (samlet "Tredjepartsindhold"). Lightspeed overvåger ikke eller har nogen kontrol over Tredjepartsindhold. Lightspeed støtter eller vedtager ikke noget Tredjepartsindhold og kan ikke give nogen garanti for dets nøjagtighed eller fuldstændighed. Lightspeed påtager sig intet ansvar for at opdatere eller gennemse noget Tredjepartsindhold og repræsenterer eller garanterer ikke nøjagtigheden af oplysninger indeholdt i noget Tredjepartsindhold. Du bruger Tredjepartsindhold, der er indeholdt heri, på egen risiko. Synspunkter udtrykt i Tredjepartsindhold er ikke godkendt af Lightspeed.

 

14. Privatlivets fred

Lightspeed kan indsamle registreringsdata og indhente andre oplysninger om dig igennem Tjenesterne. Se venligst vores Privatlivspolitik for at skaffe oplysninger om Lightspeeds indsamling, brug og videregivelse af sådanne oplysninger. Lightspeed vil aldrig udleje eller sælge dine personoplysninger uden din tilladelse.

 

15. Uafhængige kontrahenter

Du og Lightspeed er uafhængige kontrahenter til alle formål. Intet agentur, partnerskab, joint venture, medarbejder-arbejdsgiver eller franchisegiver-franchisetager-forhold er tilsigtet eller skabt ved denne Aftale eller ved din adgang til eller brug af Tjenesterne.

 

16. Opsigelse

Uanset enhver betingelse i denne Aftale forbeholder Lightspeed sig ret til, uden varsel og efter eget skøn (medmindre andet er begrænset ved lov), at afbryde eller opsige nogen af Tjenesterne, at opsige din licens til at bruge Tjenesterne, at slette alle konti, Panelregistreringer eller andre konti, at slette Point uden indløsning og at indskrænke, blokere, begrænse og forhindre din adgang til og brug af Tjenesterne. Enhver opsigelse eller anden handling foretaget af Lightspeed beskrevet i dette afsnit vil ikke begrænse nogen andre retsmidler, der er tilgængelige for Lightspeed ved lov, ret og rimelighed eller på anden måde.

 

17. Opdateringer og ændringer af denne Aftale

Vi forbeholder os retten til at ændre, tilpasse, tilføje eller fjerne dele af Vilkårene til enhver tid, efter eget skøn. Når vi opdaterer disse Vilkår, vil vi revidere datoen for "opdateret". Hvis ændringerne er væsentlige, vil vi sende dig en e-mail eller bede dig om at acceptere sådanne væsentlige ændringer. Du er ansvarlig for at gennemgå og overholde den seneste opdatering af disse Vilkår. Din fortsatte brug af vores Websted og Tjenester vil altid angive din accept af den seneste version af disse Vilkår.

Senest opdateret: 20. februar 2024

 

18. Ændring af panelejerskab

Hvis det sker, at Lightspeed fusionerer med en anden virksomhed eller købes af en anden virksomhed, eller at Panelet fusioneres med et andet panel, giver du Lightspeed tilladelse til at tage de nødvendige skridt til at administrere din Konto i denne situation. Lightspeed vil tage alle rimeligt nødvendige skridt for at beskytte dine personlige data og Kontorelaterede data, f. eks. dine Points eller dine belønninger.

 

19. Generelle juridiske meddelelser

Ved at få adgang til eller bruge Tjenesterne accepterer du at modtage elektronisk kommunikation fra Lightspeed. Disse meddelelser kan omfatte meddelelser om din Konto og oplysninger vedrørende eller relateret til Tjenesterne. Du accepterer, at alle meddelelser, aftaler, oplysninger eller anden kommunikation, som Lightspeed sender til dig elektronisk, vil opfylde alle juridiske kommunikationskrav, herunder ethvert krav om, at kommunikation skal være skriftlig.

Lightspeeds undladelse af at handle under en bestemt omstændighed giver ikke afkald på dets evne til at handle i forhold til denne omstændighed eller lignende omstændigheder.

Enhver bestemmelse i denne Aftale, der anses for at være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil blive adskilt fra denne Aftale, og de resterende bestemmelser i denne Aftale vil fortsat være i fuld kraft og virkning. Afsnitsoverskrifterne og titlerne i denne Aftale er kun af bekvemmelighed og har ingen juridisk eller kontraktlig virkning. Eventuelle bestemmelser i denne Aftale, som i følge deres natur skal overleve opsigelsen af denne Aftale (herunder, men ikke begrænset til, bestemmelser om skadesløsholdelse, ansvarsbegrænsninger, ansvarsfraskrivelser af garanti, og ejerskab af intellektuel ejendomsret) vil fortsat være i fuld kraft og virkning efter opsigelsen af denne Aftale.

Denne aftale, din brug af Webstedet og Lightspeeds levering af Tjenester er underlagt lovgivningen i staten New York, USA, med undtagelse af principper om lovkonflikter. Enhver uenighed eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med Tjenesterne eller denne Aftale, skal påbegyndes inden for et år efter, at kravet er opstået. Før du påbegynder behandling af et krav, skal du have opfyldt de betingelser, der er præcedens i denne Aftale, herunder, men ikke begrænset til, efter kravene til en anden gennemgang som beskrevet i Afsnit 7. Parterne er endvidere enige om, at de skal anlægge ethvert sagsanlæg eller søgsmål, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Tjenesterne eller denne Aftale, udelukkende ved domstolene i staten New York og de føderale domstole i New York, New York ("De aftalte domstole"), og de underkaster sig uigenkaldeligt De aftalte domstoles eksklusive jurisdiktion, giver afkald på enhver indsigelse mod værneting ved De aftalte domstole og giver afkald på enhver indsigelse mod, at De aftalte domstole er et ubelejligt forum eller ikke har jurisdiktion over nogen part heri.

HVER PART FRASKRIVER SIG UIGENKALDELIGT ENHVER RET TIL AT BLIVE RETSFORFULGT AF JURY I ENHVER RETSSAG, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE.

 

Denne aftale, herunder alle vilkår, politikker og retningslinjer, der henvises til i denne Aftale, udgør hele aftalen mellem dig og Lightspeed vedrørende Tjenesterne. Denne Aftale erstatter alle tidligere aftaler eller meddelelser mellem dig og Lightspeed vedrørende genstanden for denne Aftale.

 

20. Kontakt til Lightspeed

Hvis du ønsker at kontakte os vedrørende spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne Aftale eller Tjenesterne, bedes du kontakte os direkte fra vores LifePoints-websted.

 

 

TILBAGE TIL TOPPEN