Podmínky členství LifePoints

Podmínky členství LifePoints

 

Aktualizace 16. ledna 2020

Tyto podmínky použití (dále jen „smlouva“) popisují podmínky vašeho používání služeb Lightspeed . Je třeba, abyste si je přečetl/a, porozuměl/a jim a četl/a si je častěji kvůli aktualizacím. Máte-li jakékoli otázky, na které jste nenašel/a odpověď v našich často kladených otázkách, kontaktujte prosím naše služby zákazníkům. Pokud s touto smlouvou nesouhlasíte, nepoužívejte naše internetové stránky nebo služby. Vyhrazujeme si právo kdykoli měnit, upravovat, rozšiřovat nebo odstraňovat části této smlouvy podle našeho výhradního uvážení. Vaše pokračující používání našich stránek vždy znamená, že souhlasíte s touto smlouvou a jakýmikoli jejími změnami.

 

1. Souhlas s uživatelskou smlouvou

Tato smlouva platí pro váš přístup na internetové stránky a používání internetových stránek společnosti Lightspeed (dále jen „stránky“) a služeb poskytovaných společností Lightspeed včetně LifePoints společnosti Lightspeed a služeb provádění anketních průzkumů. Stránky, služba LifePoints a jakékoli jiné služby poskytované společností Lightspeed jsou v této smlouvě souhrnně uváděny pouze jako „služby“.

 

2. Služby

Služby umožňují osobám, které splňují požadavky na způsobilost, účastnit se anket nebo se zaregistrovat do naší uživatelské skupiny (dále jen „skupina“). Členové skupiny mohou být oprávněni k účasti v anketách na stránkách. Členové skupiny mohou dostávat Points nebo jiné pobídkové odměny za účast ve službách, které může Lightspeed příležitostně zpřístupnit.

 

3. Points; aktivní status

Po vaší registraci k panelu vám LifePoints bude udělovat odměny ve formě bodů („Points“) nebo jiné typy odměn LifePoints, pokud se zúčastníte různých aktivit na webových stránkách, v souladu s Podmínkami programu odměn LifePoints. Body Points jsou připisovány na váš účet jen tehdy, když se zúčastníte aktivit schválených společností Lightspeed a jsou vám dostupné, pokud je váš účet aktivní.

Když se zaregistrujete k panelu, váš účet získává status „aktivní“, můžete se podílet na všech aktivitách, na které vás společnost Lightspeed pozvala, a můžete využívat všechny výhody panelu, jako jsou přístup k našim službám, vaše odměny a komunikace s personálem společnosti Lightspeed. Svůj účet udržíte ve stavu „aktivní“, pokud jste se registrovali k panelu a zúčastníte se průzkumu nebo jiné aktivity na webových stránkách během 30 dnů od počáteční registrace nebo během jakéhokoli období trvajícího 90 dnů.

Společnost Lightspeed vám nebude zasílat žádná oznámení o zrušení a propadnutí vašich bodů Points. Společnost Lightspeed si vyhrazuje právo na vlastní rozhodování o změnách těchto pravidel pro rušení a propadnutí bodů.

 

4. Pozastavení účtu; zrušení účtu

Váš účet může být pozastaven, nastane-li jedna z následujících situací:

 • Po registraci k panelu se neúčastníte
 • Během prvních 30 dnů po registraci k panelu se nezúčastníte žádného průzkumu
 • Nezúčastníte se žádného průzkumu během jakéhokoli období trvajícího 90 dnů

Jestliže váš účet byl pozastaven nebo uzavřen, máte právo požádat společnost Lightspeed, aby tuto situaci prošetřila. V této věci byste se měli obrátit na náš tým podpory. Máte-li pocit, že váš účet byl neoprávněně pozastaven nebo uzavřen, musíte společnost Lightspeed kontaktovat e-mailem během šedesáti (60) dnů od okamžiku, kdy domnělá chyba vznikla, a zcela vysvětlit podstatu vaší žádosti připojením veškerých relevantních informací poskytujících důkazy k této nesrovnalosti. Po obdržení vaší zprávy vaši žádost prošetříme a naše rozhodnutí vám oznámíme do třiceti (30) dnů. Kdybychom na rozhodnutí o vaší žádosti potřebovali delší lhůtu, oznámíme vám to a pokusíme se vydat rozhodnutí, jakmile to bude rozumnými prostředky proveditelné. Jakékoli naše rozhodnutí o takové žádosti bude konečné.

Svůj účet můžete kdykoliv zrušit tím, že na našich webových stránkách přejdete do svého účtu, kliknete na „Zrušit můj účet“ a váš účet se ihned zruší. V případě jakýchkoli potíží souvisejících s rušením vašeho účtu se prosím obraťte na tým podpory. Tým podpory vám odpoví, jakmile to bude rozumnými prostředky proveditelné. Ihned po výmazu nebo po vašem opuštění panelu bude váš účet uzavřen. Vyjadřujete své porozumění i svůj souhlas s tím, že v souladu s výše uvedeným okamžikem pozastavení, zrušení či uzavření vašeho účtu zanikají vaše práva na přístup ke službám a veškeré body Points zapsané na vašem účtu v takovém okamžiku propadají nezávisle na tom, jak a kdy byly nahromaděny. Společnost Lightspeed může kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit váš účet.

 

5. Registrace a způsobilost ke službě

Služby mohou využívat pouze osoby, které jsou starší 14 let. Služby nejsou určeny k využití dětmi mladšími 14 let. Využití služeb je v případech, ve kterých je zakázané, neplatné.

 

PŘÍSTUPEM KE SLUŽBÁM NEBO VYUŽITÍM SLUŽEB VYJADŘUJETE A POTVRZUJETE, ŽE SPLŇUJETE POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST A BUDETE SE ŘÍDIT PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY.

 

6. Poplatky za služby

Uživatelé neplatí za účast ve službách žádné poplatky. Lightspeed se může podle svého výhradního uvážení kdykoli rozhodnout ke zpoplatnění účasti ve službách, nebo ke zpoplatnění jejich využití nebo ke zpoplatnění přístupu k jakýmkoli dalším službám. Pokud se tak stane, bude aktualizovat tuto smlouvu, aby tyto změny reflektovala.

 

7. Požadavky na účasts

Vaše schopnost účastnit se služeb je jednoznačně podmíněna vaším respektováním této smlouvy a dodržováním všech zásad a pokynů vztahujících se ke službám, které může Lightspeed příležitostně zpřístupnit. V případě vašeho nerespektování, podvádění nebo jiné nevhodné činnosti (jak rozhodne společnost Lightspeed podle svého výhradního uvážení) může Lightspeed zrušit nebo zbavit platnosti vaši způsobilost, vaše účty, registrace a Points, odmítnout vyplacení Points, nebo omezit, zablokovat, limitovat a znemožnit váš přístup ke službám a jejich využívání, a navíc může nechat propadnout všechny Points, pobídkové odměny a bonusy. Aniž by byla omezena obecná platnost dříve zmíněného, vašeho využívání služeb se týkají následující požadavky:

 • Nepoužívání a neposkytování informací. Informace a obsahy, které vám byly zpřístupněny ve službách, mohou zahrnovat obchodní tajemství nebo jiné důvěrné nebo vlastnické informace dodavatelů nebo poskytovatelů licence společnosti Lightspeed. Všechny informace a obsahy, ke kterým získáte přístup nebo se kterými se seznámíte v souvislosti s účastí v jakékoli anketě, projektu, dotazníku nebo při jiné činnosti spojené s průzkumem trhu ve vztahu se službami, musíte udržovat v přísné důvěrnosti a nesmíte je prozradit žádným jiným osobám. Nesmíte používat žádné takové informace nebo obsahy k žádnému jinému účelu, než je vaše účast ve službách v souladu s touto smlouvou. Tímto souhlasíte s tím, že budete společnost Lightspeed ihned informovat, dozvíte-li se nebo budete-li mít podezření na jakékoli použití nebo poskytování takových informací nebo obsahů nebo přístupy k nim, jiné než výslovně povolené v této smlouvě.
 • Registrační informace. Souhlasíte s (a) poskytováním přesných, aktuálních a úplných informací o sobě, které mohou být vyžadovány v registračních formulářích ke službám; (b) udržováním svého hesla a přihlašovacích údajů v tajnosti; (c) udržováním a okamžitou aktualizací svých registračních informací a jakýchkoli dalších informací, které poskytujete společnosti Lightspeed, tak, aby byly stále správné, aktuální a úplné. Registrace vyžaduje informace včetně a bez omezení na vaše plné zákonné jméno, vaše datum narození, adresu vašeho trvalého bydliště, vaše telefonní číslo a vaši funkční e-mailovou adresu.
 • Vícenásobné účty. Vždy můžete mít pouze jeden aktivní účet. Na jednu e-mailovou adresu je možný pouze jeden účet. Vícenásobné účty pro jakoukoli osobu nebo e-mailovou adresu podléhají zrušení a všechny Points, bonusy a odměny propadnutí.
 • Soulad se zákony. Vždy se musíte řídit všemi příslušnými zákony, pravidly, předpisy a nařízeními a nesmíte zapříčinit společnosti Lightspeed porušení žádných zákonů, pravidel, předpisů nebo nařízení.
 • Účast v dobré víře. Souhlasíte s účastí v dobré víře a podle svých nejlepších schopností v jakékoli činnosti spojené s průzkumem trhu, které se zúčastníte v souvislosti se službami. Nebudete poskytovat nesprávné nebo mylné údaje včetně a bez omezení na odpovědi v anketách, které jsou v rozporu s předchozími odpověďmi nebo statisticky nepravděpodobné.
 • • Náležitá komunikace. Komunikujete-li s týmem FrontDesk nebo s jiným personálem společnosti Lightspeed nebo LifePoints (dále jen „personál“), souhlasíte, že tak budete činit zdvořilým a náležitým způsobem. Nebudete nahrávat, sdílet nebo jinak rozšiřovat či zasílat personálu, přidruženým členům personálu nebo jiným uživatelům služeb žádnou nepříjemnou nebo urážlivou komunikaci s neslušným, vulgárním, sexuálně orientovaným, zastrašujícím, výhružným, nenávistným, nezákonným nebo jinak nevhodným obsahem.
 • Uživatelský obsah. Společnosti Lightspeed můžete poskytovat informace v souvislosti se svou účastí v průzkumu trhu anebo v souvislosti se službami včetně odpovědí v anketách, nápadů, zpětné odezvy či jiných informací nebo obsahů (dále jen „uživatelský obsah“). Poskytnete-li jakýkoli uživatelský obsah, přiznáváte, pokud Lightspeed výslovně nevyjádří opak, společnosti Lightspeed a jejím přidruženým členům nevýlučné, licenčním poplatkem nezatížené, trvalé, neodvolatelné právo s plnou možností sublicence na využití, reprodukování, upravování, adaptování, publikování, překládání, vytváření odvozených prací, distribuování, předvádění a zobrazování takového uživatelského obsahu po celém světě na jakýchkoli médiích bez odměny nebo kompenzace pro vás.

 

Poskytnutím jakéhokoli uživatelského obsahu vyjadřujete a potvrzujete, že máte zákonné právo na jeho poskytnutí a že je správný a úplný. Nesmíte poskytovat uživatelský obsah, který:

 • je nezákonný, urážlivý, hanlivý, neslušný, pornografický, nezdvořilý, nemravný, dvojsmyslný, obtěžující, výhružný, porušující právo na soukromí a publikaci informací, vulgární, pobuřující, klamavý, nepřesný, zavádějící, podvodný, nebo který napodobuje nebo zkresluje spojení s nějakou osobou nebo entitou;
 • by porušoval závazek zachování důvěrnosti nebo práva jakékoli osoby nebo entity, nebo který by jinak vytvářel odpovědnost nebo porušoval jakékoli místní, státní, národní nebo mezinárodní právo včetně a bez omezení na nařízení U.S. Securities and Exchange Commision nebo jakákoli jiná pravidla burzy cenných papírů, jako jsou New York Stock Exchange, American Stock Exchange nebo NASDAQ;
 • může porušit patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná duševní nebo vlastnická práva jakékoli osoby nebo entity;
 • obsahuje jakékoli soukromé informace jakékoli osoby nebo entity včetně a bez omezení na adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, čísla sociálního pojištění a čísla kreditních karet;
 • obsahuje jakékoli viry, poškozené údaje nebo jiné závadné, ničivé nebo destruktivní soubory nebo informace; neboor
 • je podle výhradního posouzení společnosti Lightspeed nežádoucí, nevyjadřuje vaši snahu o dobrou víru být vstřícný k odpovídání v anketě nebo k otázkám týkajícím se průzkumu trhu, nebo který může Lightspeed nebo její poskytovatele licence či dodavatele vystavit odpovědnosti jakéhokoli typu.

 

8. Autorská práva a omezená licence

Služby a všechny materiály obsažené na stránkách nebo v rámci služeb včetně a bez omezení na značky Lightspeed a LifePoints, loga a všechny informace, obsahy, designy, texty, obrázky, údaje, software, jiné soubory a jejich výběr a úpravy (dále souhrnně jen „obsah“) jsou majetkem společnosti Lightspeed a jejích dodavatelů a poskytovatelů licence a jsou chráněny Spojenými státy a mezinárodními autorskými právy.

 

Pokud splňujete tuto smlouvu, Lightspeed vám přizná omezené, odvolatelné, nepřenosné a nevýlučné povolení k přístupu a používání těchto služeb, a to výhradně pro vaše osobní, nekomerční účely. S výjimkou těchto práv, výslovně přiznaných v této smlouvě, vám nejsou touto smlouvou přiznána žádná jiná práva, ani uvedená ani neuvedená. Není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, žádná část této smlouvy nebude chápána jako udělení jakékoli licence k právům duševního vlastnictví, ani na základě překážky uplatnění žalobního nároku, implicitně nebo jinak. Tato licence je kdykoli odvolatelná.

 

Jakékoli jiné použití služeb nebo obsahu, než je výhradně povolené v této smlouvě, je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Lightspeed přísně zakázáno a ukončí licenci přiznanou v této části. Neoprávněné použití může rovněž porušit příslušné zákony a nařízení včetně a bez omezení na autorské právo a známkové právo a příslušná pravidla a ustanovení pro komunikaci a práva společnosti Lightspeed a třetích stran.

 

9. Ochranné známky

Značky a loga LifePoints, Lightspeed, Lightspeed design glóbu a další názvy produktů nebo služeb či slogan obsažený v jakémkoli obsahu nebo jinak v rámci služeb jsou vlastnictvím společnosti Lightspeed a jejích dodavatelů nebo poskytovatelů licence a nemohou být kopírovány, napodobovány nebo používány, ani celé ani jejich části, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Lightspeed nebo držitele příslušného práva. Všechny ostatní ochranné známky, registrované ochranné známky, názvy produktů a názvy nebo loga společnosti, objevující se ve službách nebo v jakémkoli obsahu, jsou vlastnictvím jejich příslušných majitelů. Odkazování na jakékoli produkty, služby, postupy nebo jiné informace obchodním názvem, ochrannou známkou, výrobcem, dodavatelem nebo jinak neznamená ani v sobě nezahrnuje jejich propagaci, sponzorování nebo doporučení společností Lightspeed. Všechna práva vyhrazena.

 

10. Odmítnutí záruk

VAŠE VYUŽITÍ SLUŽEB VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ NA VAŠE VYUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU JE NA VAŠE VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. SLUŽBY A VŠECHNY OBSAHY JSOU POSKYTOVÁNY NA BÁZI „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“. Lightspeed, JEJÍ PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, DODAVATELÉ A JEJICH PŘÍSLUŠNÍ ČLENOVÉ, ŘEDITELÉ, REFERENTI, ZÁSTUPCI A ZAMĚSTNANCI (DÁLE SOUHRNNĚ JEN „POSKYTOVATELÉ“) VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ VŠECHNY ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, UVEDENÉ I NEUVEDENÉ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA IMPLICITNÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ, PRÁVNÍ TITUL A NEPORUŠENÍ PRÁV. ANI Lightspeed ANI ŽÁDNÍ JINÍ POSKYTOVATELÉ NEZARUČUJÍ NEPŘETRŽITÉ POUŽÍVÁNÍ, FUNKČNOST NEBO DOSTUPNOST SLUŽEB NEBO JAKÉHOKOLI OBSAHU, NEBO ŽE JAKÁKOLI ZADÁNÍ DAT NEBO TRANSAKČNÍ POŽADAVKY, O KTERÉ SE POKUSÍTE PROSTŘEDNICTVÍM VYUŽITÍ SLUŽEB, BUDOU ÚSPĚŠNÉ, NEPŘERUŠENÉ NEBO DOKONČENÉ BĚHEM ROZUMNĚ DLOUHÉ DOBY. JSTE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÝ/Á ZA JAKÉKOLI ZPOŽDĚNÍ NEBO ZTRÁTU KAŽDÉHO DRUHU, KTERÁ VYPLÝVÁ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM A OBSAHŮM NEBO Z JEJICH VYUŽITÍ. ŽÁDNÁ DOPORUČENÍ NEBO INFORMACE, AŤ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, KTERÉ ZÍSKÁTE OD Lightspeed NEBO JAKÉHOKOLI JINÉHO POSKYTOVATELE PROSTŘEDNICTVÍM NEBO ZE SLUŽEB, NEVYTVOŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU OHLEDNĚ SLUŽEB, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ STANOVENA V TÉTO SMLOUVĚ. NĚKTERÉ JURISDIKCE MOHOU ZAKAZOVAT ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A VY MŮŽETE MÍT JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ JURISDIKCI OD JURISDIKCE.

 

11. Omezení odpovědnosti

ANI Lightspeed ANI ŽÁDNÍ JINÍ POSKYTOVATELÉ NEBUDOU ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NEPŘEDVÍDANÉ, MIMOŘÁDNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ NA NÁHRADY ŠKODY ZA ZTRÁTU ZISKŮ, DOBRÉHO JMÉNA, POUŽITÍ, DAT NEBO JAKÉKOLI JINÉ NEHMOTNÉ ZTRÁTY (DOKONCE ANI KDYŽ BYLI Lightspeed NEBO JACÍKOLI JINÍ POSKYTOVATELÉ INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI TĚCHTO ŠKOD), VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM A JAKÝMKOLI OBSAHŮM, NEBO Z VAŠÍ NESCHOPNOSTI PŘISTUPOVAT KE SLUŽBÁM A JAKÝMKOLI OBSAHŮM A Z JEJICH VYUŽITÍ NEBO Z VAŠÍ NESCHOPNOSTI JE VYUŽÍT. NĚKTERÉ JURISDICE NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NEPŘEDVÍDANÉ ŠKODY, VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE VÁS TEDY MOŽNÁ NETÝKÁ.

 

MAXIMÁLNÍ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST Lightspeed A VŠECH OSTATNÍCH POSKYTOVATELŮ VŮČI VÁM ZA VŠECHNY NÁROKY PODLE TÉTO SMLOUVY, AŤ UŽ VE SMLOUVĚ, OBČANSKOPRÁVNÍM DELIKTU NEBO JINAK, JE TA VYŠŠÍ ZE (A) VŠECH ČÁSTEK, KTERÉ VÁM SPOLEČNOST Lightspeed PODLE TÉTO SMLOUVY ZAPLATILA BĚHEM DVANÁCTI MĚSÍCŮ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH PŘÍSLUŠNÉMU NÁROKU A (B) 100 AMERICKÝCH DOLARŮ (100 USD). KAŽDÉ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY, KTERÉ ZAJIŠŤUJE OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, ODMÍTNUTÍ ZÁRUK NEBO VYLOUČENÍ ŠKOD, MÁ ALOKOVAT RIZIKA DLE TÉTO SMLOUVY MEZI STRANY. TATO ALOKACE JE ZÁSADNÍM PRVKEM ZÁKLADU DOHODY MEZI STRANAMI. KAŽDÉ Z TĚCHTO USTANOVENÍ JE SAMOSTATNÉ A NEZÁVISLÉ NA VŠECH OSTATNÍCH USTANOVENÍCH TÉTO SMLOUVY. OMEZENÍ V TÉTO ČÁSTI BUDOU POUŽITA, I KDYŽ JAKÝKOLI OMEZENÝ OPRAVNÝ PROSTŘEDEK SELŽE VE SVÉM ZÁSADNÍM ÚČELU.

 

12. Odškodnění

Poskytnete náhradu a odškodníte Lightspeed a všechny ostatní poskytovatele vzhledem k jakýmkoli nákladům, škodám, výdajům a odpovědnostem (včetně, ale bez omezení na přiměřené náklady na advokáta), vyplývajícím z nebo souvisejícím s jakýmkoli uživatelským obsahem, vaším využitím služeb nebo jakéhokoli obsahu, vaším porušením této smlouvy nebo vaším porušením jakýchkoli práv třetí strany.

 

13. Obsah třetí strany

Služby mohou obsahovat odkazy nebo odvolání na informace, obsahy a služby poskytované třetími stranami (dále souhrnně jen „obsah třetí strany“). Lightspeed nesleduje ani nemá žádnou kontrolu nad obsahem třetí strany. Lightspeed neschvaluje ani nepřijímá žádný obsah třetí strany a nemůže ručit za jeho správnost a úplnost. Lightspeed nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizování nebo kontrolování obsahu třetí strany a nevyjadřuje ani nepotvrzuje správnost žádných informací obsažených v obsahu třetí strany. Jakýkoli obsah třetí strany používáte na své vlastní nebezpečí. Názory vyjádřené v obsahu třetí strany nejsou schváleny společností Lightspeed.

 

14. Soukromí

Lightspeed o vás může shromažďovat registrační a další informace prostřednictvím služeb. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů LifePoints pro informace ohledně shromažďování, využívání a poskytování těchto údajů společností Lightspeed.

 

15. Zpětná odezva

Potvrzujete a souhlasíte, že jakékoli dotazy, komentáře, návrhy, nápady, zpětná odezva, originální nebo kreativní materiály nebo jiné informace či obsahy, které poskytnete společnosti Lightspeed, pokud to není uživatelský obsah, se stanou výhradním majetkem společnosti Lightspeed. Lightspeed bude vlastnit výhradní práva včetně všech práv duševního vlastnictví a bude mít právo na neomezené využití a šíření takových informací a obsahů k jakémukoli účelu, komerčnímu nebo jinému, bez odměny nebo kompenzace pro vás. Tímto navíc dáváte společnosti Lightspeed trvalé a neodvolatelné povolení k využití takových informací a obsahů k jakémukoli účelu.

 

16. Nezávislé smluvní strany

Vy a Lightspeed jste nezávislé smluvní strany. Agentura, partnerství, společný podnik, vztah zaměstnavatel–zaměstnanec nebo franšízor–franšízant se touto smlouvou nebo vaším přístupem k nebo využitím služeb nezamýšlí a nevytváří.

 

17. Všeobecné

Ukončení

Bez ohledu na jakékoliv podmínky této smlouvy si Lightspeed vyhrazuje právo, bez upozornění a podle svého výhradního uvážení, přerušit nebo ukončit kteroukoli ze služeb, ukončit vaše oprávnění k používání služeb, smazat jakékoli registrace do skupiny nebo účty, smazat Points bez vyplacení a omezit, zablokovat, limitovat a znemožnit váš přístup ke službám a jejich využití. Jakékoli ukončení nebo jiné kroky společnosti Lightspeed, popsané v tomto odstavci, nebudou omezovat žádné jiné opravné prostředky, které má společnost Lightspeed k dispozici podle práva, ekvity nebo jinak.

 

Aktualizace této smlouvy

Lightspeed může tuto smlouvu příležitostně aktualizovat. Pokud tak učiní, upraví datum „aktualizace" v této smlouvě. Jste odpovědný/á za přezkoumávání a dodržování nejaktuálnějšího znění této smlouvy.

 

Obecná právní upozornění

Přístupem ke službám nebo jejich využitím souhlasíte s příjmem elektronické komunikace od Lightspeed. Tato komunikace může zahrnovat oznámení k vašemu účtu a informace týkající se nebo související se službami. Souhlasíte, že jakákoli oznámení, dohody, sdělování informací nebo jiná komunikace, kterou vám Lightspeed zašle elektronicky, bude splňovat všechny zákonné požadavky na komunikaci včetně jakýchkoliv požadavků, že komunikace má být písemná.

Nečinnost Lightspeed za určité okolnosti ji nezbavuje její schopnosti jednat, pokud jde o tuto nebo podobné okolnosti. Jakékoliv ustanovení této smlouvy, které je shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, bude od této smlouvy odděleno a zbývající ustanovení této smlouvy budou nadále plně platná a účinná. Záhlaví a názvy částí této smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají právní nebo smluvní účinnost. Jakákoli ustanovení této smlouvy, která mají ve své podstatě pokračovat po ukončení této smlouvy (včetně a bez omezení na ustanovení regulující odškodnění, omezení odpovědnosti, odmítnutí záruky a duševní vlastnictví), budou nadále plně platná a účinná po ukončení této smlouvy.

Tato smlouva se řídí zákony státu New York, USA, kromě střetů zákonných principů. Jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z nebo související se službami nebo touto smlouvou musí být zahájen během jednoho roku po vzniknutí nároku a bude řešen závaznou arbitráží v souladu s pravidly obchodní arbitráže Americké arbitrážní asociace. Každý takový spor nebo nárok bude rozsouzen individuálně a nebude sloučen do arbitráže s žádným nárokem nebo sporem žádné jiné strany. Arbitráž bude vedena v New Yorku, New York, a arbitrážní rozsudek může být vykonán jakýmkoli soudem kompetentní jurisdikce. Arbitrážní nález bude pro strany konečný a závazný bez odvolání nebo přezkoumání s výjimkou povolení ze zákona státu New York. Kterákoli ze stran může požadovat jakýkoli prozatímní nebo předběžný přikázaný opravný prostředek od jakéhokoli soudu kompetentní jurisdikce, když je nezbytný k ochraně práv nebo vlastnictví strany až do uzavření arbitráže.

Tato smlouva včetně všech podmínek, zásad a pokynů zmíněných v této smlouvě je kompletní smlouva mezi vámi a společností Lightspeed týkající se služeb. Tato smlouva nahrazuje všechny předchozí dohody nebo komunikaci mezi vámi a společností Lightspeed ohledně předmětu této smlouvy.

 

Kontaktování společnosti Lightspeed

Chcete-li nás kontaktovat s dotazy nebo ze zájmu o tuto smlouvu nebo služby, podívejte se prosím do naší sekce Kontaktujte nás.

 

ZPĚT NA ZAČÁTEK