Podmínky členství LifePoints

Podmínky členství LifePoints

 

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 20. února 2024

Tyto Podmínky členství v LifePoints (dále jen „Podmínky“, „Smlouva“) popisují podmínky platné pro Panely LifePoints, které provozuje a vlastní společnost Lightspeed LLC, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY 10007 USA (dále jen „Lightspeed“, „My“), společnost skupiny Kantar (dále jen „Kantar“). Tato Smlouva stanoví závazky společnosti Lightspeed a Účastníků panelu LifePoints, pokud jde o jejich účast v Panelech (jak je zde každý z těchto pojmů definován s velkým počátečním písmenem). Tyto Podmínky byste si měl/a přečíst, porozumět jim a pravidelně kontrolovat případné aktualizace. Vaše účast v Panelu LifePoints znamená, že této Smlouvě rozumíte a souhlasíte s tím, že se jí budete řídit. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte naše Webové stránky ani Služby.

Pro přehlednost se tyto Podmínky vztahují na váš přístup k webovým stránkám, sociálním a mobilním aplikacím společnosti Lightspeed (dále jen „Webové stránky“) a službám poskytovaným společností Lightspeed, včetně Panelu LifePoints společnosti Lightspeed a souvisejících výzkumných služeb, a na jejich používání.

 

1. Služby

Služby umožňují žijícím osobám, které splňují určité požadavky na způsobilost, zaregistrovat se jako člen („Účastník panelu“) našeho výzkumného panelu („Panel“) a účastnit se různých online a offline výzkumných aktivit („Aktivity“), které jim společnost Lightspeed nabízí (dále jen souhrnně „Služby“). Tyto Aktivity, které vždy souvisejí s průzkumem trhu, zajišťuje společnost Lightspeed přímo nebo prostřednictvím či s podporou třetích stran pracujících pro společnost Lightspeed („Dodavatelé“) nebo našich klientů („Klienti“). Virtuální agenti, roboti nebo jiné formy programů, které simulují lidskou činnost, se nesmějí registrovat jako Účastníci panelu.

 

2. Způsobilost k poskytování Služeb a registrace

Služby mohou používat pouze osoby starší 14 let a Služby nejsou určeny pro děti mladší 14 let. Tyto Podmínky a jakékoli související používání Služeb jsou neplatné tam, kde je to zakázáno. V některých zemích může být pro přístup k našim Službám vyžadován věk vyšší než 14 let.

Po vaší registraci do Panelů bude vytvořen účet Panelu („Účet“). Za tento účet nesete výhradní odpovědnost a musíte jej kdykoli chránit heslem, které musíte bezpečně uchovávat.

Do našeho Panelu se můžete zaregistrovat pouze v zemi, ve které žijete. Neměl/a byste se pokoušet přistupovat k našim Službám z jiné země, protože váš účet může být okamžitě pozastaven. To platí bez ohledu na situaci, včetně případů, kdy jste na dovolené mimo svou zemi.

PŘÍSTUPEM KE SLUŽBÁM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍM PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE, ŽE SPLŇUJETE TYTO POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST A BUDETE DODRŽOVAT PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY.

 

3. Poplatky za Služby

Účast na Službách není v současné době pro Účastníky panelu zpoplatněna. Společnost Lightspeed se může kdykoli na základě vlastního uvážení rozhodnout účtovat poplatky za účast ve Službách nebo za používání či přístup k jakýmkoli jiným službám. Pokud tak učiní, společnost Lightspeed bude aktualizovat tyto Podmínky tak, aby odrážely takové změny, a oznámí vám to 30 kalendářních dnů předem.

 

4. Pobídky

Po vaší registraci k Panelu vám LifePoints bude udělovat odměny ve formě bodů („Body“) nebo jiné typy odměn LifePoints, pokud se zúčastníte různých aktivit na Webových stránkách, v souladu s Podmínkami programu odměn LifePoints.

Body se připisují na váš Účet a můžete je uplatnit, dokud bude váš Účet „aktivní“ (viz část 7 těchto podmínek).

Body nemají žádnou peněžní hodnotu ani hodnotu mimo naše Služby a nejsou úročeny. Body nemůžete prodávat, vyměňovat, převádět, ani je směňovat za hotovost.

Každá strana nese výhradní odpovědnost za veškeré daně, které jí ukládají příslušné právní předpisy, včetně daní z příjmu strany, nebo které se vztahují na příjem Bodů stranou podle těchto Podmínek.

 

5. Požadavky na účast

Vaše možnost účastnit se Služeb je výslovně podmíněna dodržováním těchto Podmínek a všech zásad a pokynů vztahujících se na Služby, které společnost Lightspeed může čas od času zpřístupnit. V případě nedodržení těchto pravidel, podvodu nebo jiné nevhodné činnosti (podle uvážení společnosti Lightspeed) může společnost Lightspeed váš Účet uzavřít nebo pozastavit. Uzavření nebo pozastavení vašeho účtu může omezit, zablokovat, limitovat a znemožnit váš přístup ke Službám a jejich používání a všechny Body, pobídky a odměny propadnou (viz část část 7 těchto podmínek).

Aniž by tím byla omezena obecnost výše uvedeného, nedodržení kteréhokoli z následujících požadavků může automaticky vést k uzavření vašich Účtů, ztrátě všech bodů a ke všem souvisejícím důsledkům vaší účasti v Panelu.

 

Důvěrnost

Nepoužívání a nezveřejňování informací. Informace a obsah, které jsou vám zpřístupněny v rámci Služeb, mohou obsahovat obchodní tajemství nebo jiné důvěrné či vlastnické informace společnosti Lightspeed, jejích Dodavatelů, Klientů nebo poskytovatelů licence. Jste povinen/povinna zachovávat přísnou důvěrnost a nezveřejňovat žádné další osobě žádné informace a obsah, ke kterým získáte přístup nebo které se dozvíte v souvislosti s vaší účastí v jakémkoli Panelu, průzkumu, projektu, dotazníku nebo jiné činnosti průzkumu trhu související se Službami. Žádné takové informace ani obsah nesmíte používat k jiným účelům než k účasti na službách v souladu s těmito Podmínkami.

Tímto souhlasíte s tím, že společnost Lightspeed neprodleně upozorníte, pokud se dozvíte nebo budete mít podezření na jakékoli použití nebo zpřístupnění takových informací nebo obsahu jiným způsobem, než jak je výslovně povoleno v těchto Podmínkách.

 

Pravdivé a přesné informace o profilu panelu

Souhlasíte s tím, že (a) poskytnete přesné, aktuální a úplné informace o sobě, které mohou být vyžadovány v registračních formulářích ve Službách, a (b) budete udržovat a neprodleně aktualizovat informace o svém profilu v panelu a veškeré další informace, které společnosti Lightspeed poskytnete, tak, aby byly přesné, aktuální a úplné. Registrace vyžaduje informace o vás, které zahrnují mimo jiné celé zákonné jméno, datum narození, adresu vašeho hlavního bydliště, telefonní číslo a funkční e-mailovou adresu.

 

Více Účtů

Na jednu žijící osobu je vždy povolen pouze jeden Účet.

 

Dodržování zákonů

Musíte vždy dodržovat všechny platné zákony, pravidla, předpisy a příkazy a nesmíte způsobit, aby společnost Lightspeed porušila jakékoli zákony, pravidla, předpisy nebo příkazy.

 

Dobrá víra a pravdivá účast

Souhlasíte s tím, že se budete v dobré víře a podle svých nejlepších schopností podílet na všech Aktivitách, kterých se účastníte v souvislosti se Službami. Nebudete poskytovat nepravdivé nebo zavádějící údaje, mimo jiné včetně odpovědí na dotazník, které nejsou pravdivé, neodpovídají předchozím odpovědím nebo jsou statisticky nepravděpodobné.

 

Vhodná komunikace

Pokud budete komunikovat s Týmem podpory nebo jinými zaměstnanci služby Lightspeed nebo LifePoints („Zaměstnanci“), souhlasíte s tím, že komunikace bude probíhat odpovídajícím způsobem a s úctou k druhým. Nesmíte posílat, nahrávat, sdílet ani jinak distribuovat Zaměstnancům, Zaměstnancům Dodavatelů ani dalším uživatelům Služeb žádné neslušné či urážející zprávy ani žádný obsah, který je obscénní, vulgární, sexuálně orientovaný, šokující, výhrůžný, nenávistný, nelegální či jinak nevhodný.

 

Kontroly kvality

Jako člen našich Panelů potřebujeme a očekáváme, že se budete účastnit v souladu s přiměřenými, ale přísnými standardy kvality, jak je uvedeno v části „Požadavky na účast“. Provádíme pravidelné kontroly Panelů, abychom sledovali interakce našich Účastníků panelů se Službami. K provádění těchto kontrol používáme několik nástrojů a metod vyvinutých vlastními silami nebo dodaných důvěryhodnými dodavateli třetích stran, které analyzují v reálném čase nebo mimo něj data generovaná Službami. Tyto analýzy mohou být podporovány modely a nástroji umělé inteligence. Tyto kontroly byly vyvinuty jako podpůrný nástroj pro rozhodování, který umožňuje našemu Týmu panelu identifikovat chování, které nemusí být v souladu s těmito Podmínkami.

Pokud byl váš účet takto identifikován, můžete být dle vlastního uvážení společnosti Lightspeed požádáni o další ověření vašeho účtu. Tato další ověření mohou vyžadovat, abyste nám sdělil/a další údaje o své totožnosti, nebo vás můžeme požádat o provedení dalších úkolů souvisejících se zabezpečením účtu, jako je například zabezpečení vašeho digitálního platebního účtu, pokud jej používáte, nebo zapnutí vícefaktorového ověřování na vašem Účtu panelu.

Ochrana Účtů panelu a našich služeb je naší nejvyšší prioritou a čas od času můžeme přidat nové prostředky a postupy na ochranu před podvodným jednáním nebo jednáním, které podle našeho názoru není v souladu s těmito Podmínkami.

 

6. Uživatelský obsah

V souvislosti s vaší účastí na Aktivitách nebo v souvislosti se Službami můžete společnosti Lightspeed poskytovat informace, včetně odpovědí na průzkumy, nápadů, zpětné vazby nebo jiných informací či obsahu („Uživatelský obsah“). Pokud poskytnete jakýkoli Uživatelský obsah, pokud společnost Lightspeed výslovně neuvede jinak, udělujete společnosti Lightspeed, jejím Dodavatelům a Klientům nevýhradní, bezplatné, trvalé, neodvolatelné a plně sublicencovatelné právo používat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, publikovat, překládat, vytvářet odvozená díla, distribuovat, předvádět a zobrazovat takový Uživatelský obsah po celém světě v jakýchkoli médiích pro jakékoli a všechny známé účely, a to bez uznání nebo náhrady.

 

Poskytnutím jakéhokoli Uživatelského obsahu prohlašujete a zaručujete, že máte zákonné právo jej poskytnout a že je přesný a úplný. Nesmíte poskytovat žádný Uživatelský obsah, který:

 

 • je nezákonný, hanlivý, pomlouvačný, obscénní, pornografický, neslušný, oplzlý, sugestivní, obtěžující, výhružný, narušující soukromí nebo práva na publicitu, urážlivý, pobuřující, nepravdivý, nepřesný, zavádějící, podvodný nebo se vydává za jinou osobu nebo subjekt anebo zkresluje jejich příslušnost k nim;
 •  

 • by porušoval povinnost mlčenlivosti nebo práva jakékoli osoby či subjektu nebo by jinak zakládal odpovědnost nebo porušoval místní, státní, národní nebo mezinárodní právo, mimo jiné včetně předpisů americké Komise pro cenné papíry nebo pravidel burzy cenných papírů, jako je New York Stock Exchange, American Stock Exchange nebo NASDAQ;
 •  

 • by mohl porušovat jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná duševní či vlastnická práva jakékoli osoby nebo subjektu;
 •  

 • obsahuje jakékoli soukromé informace o jakékoli osobě nebo subjektu, mimo jiné včetně adres, telefonních čísel, e-mailových adres, čísel sociálního zabezpečení a čísel kreditních karet;
 •  

 • obsahuje viry, poškozená data nebo jiné škodlivé, rušivé nebo destruktivní soubory či informace; nebo
 •  

 • podle výhradního posouzení společnosti Lightspeed je sporný, neodráží vaši snahu v dobré víře odpovědět na otázky průzkumu nebo průzkumu trhu nebo může vystavit společnost Lightspeed, její Dodavatele nebo Klienty jakékoli odpovědnosti.
 •  

 • Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškeré dotazy, komentáře, návrhy, nápady, zpětná vazba, originální nebo tvůrčí materiály nebo jiné informace či obsah, které společnosti Lightspeed poskytnete, se stávají výhradním vlastnictvím společnosti Lightspeed, pokud nejsou Uživatelským obsahem. Společnost Lightspeed bude vlastnit výhradní práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, a bude oprávněna neomezeně používat a šířit tyto informace a obsah za jakýmkoli komerčním či jiným účelem, a to bez uznání nebo náhrady pro vás. Dále tímto udělujete společnosti Lightspeed trvalou a neodvolatelnou licenci k použití těchto informací a obsahu pro jakýkoli účel.

 

7. Udržování Účtu v dobrém stavu

Při registraci do Panelu vám společnost Lightspeed otevře účet panelu („Účet“). Pro tento účet si zvolíte heslo. Po celou dobu nesete odpovědnost za zachování bezpečnosti svého hesla a přihlašovacích údajů a svého Účtu. Doporučujeme, abyste si heslo pravidelně měnili.

 

Když se zaregistrujete k panelu, váš Účet získává status „aktivní“, můžete se podílet na všech Aktivitách, na které vás společnost Lightspeed pozvala, a můžete využívat všechny Výhody panelu, jako jsou přístup k našim Službám, vaše odměny a komunikace s personálem společnosti Lightspeed.

 

Za určitých okolností, včetně těch, které jsou popsány v tomto dokumentu, může společnost Lightspeed váš Účet uzavřít nebo pozastavit; v takovém případě již nebudete považováni za osoby s dobrou pověstí a nebudete se moci účastnit budoucích aktivit a Výhod panelu.

 

Uzavření účtu

Váš Účet může být uzavřen kdykoli a z jakéhokoli důvodu, a to na základě vlastního uvážení společnosti Lightspeed, včetně případů, kdy porušíte tyto Podmínky. Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, společnost Lightspeed si rovněž výslovně vyhrazuje právo zrušit váš Účet, pokud je společnosti Lightspeed ze zákona nebo jinak odňato právo zpracovávat a používat informace, které jsou nezbytné pro provoz Panelu. Společnost Lightspeed může také okamžitě ukončit vaše členství bez udání důvodu.

 

Uzavření vašeho Účtu znamená, že vám bude znemožněn přístup ke službám a jejich používání, že vaše osobní údaje budou po 3 měsících vymazány z naší databáze (což vám poskytne čas na odvolání) a že všechny Body, pobídky a odměny propadnou. Jakmile bude váš Účet uzavřen, nemůžeme jej obnovit.

 

Pozastavení účtu

Váš Účet může být podle uvážení společnosti Lightspeed kdykoli pozastaven, pokud nastane některá z následujících situací:

 • Po registraci k Panelu se neúčastníte průzkumů
 • Pokud se zaregistrujete do Panelu a nezačnete s žádným průzkumem během prvních 30 dnů v Panelu.

   

 • Žádná účast v posledních 90 dnech
 • Pokud během 90 dnů nezahájíte žádný průzkum.

   

 • Zabezpečení účtu
 • Pokud naše systémy zjistí, že se s vaším Účtem děje něco neobvyklého nebo pokud se domníváme, že váš Účet byl ohrožen.

   

 • Kvalita
 • Pokud vaše účast nesplňuje kritéria kvality uvedená výše v části 5 „Kontroly kvality“.

 

Vaše právo na druhé přezkoumání

Pokud byl váš Účet pozastaven nebo uzavřen, máte právo požádat společnost Lightspeed o prošetření situace a o potvrzení nebo zrušení rozhodnutí, které má vliv na stav vašeho Účtu. Chcete-li požádat společnost Lightspeed o druhé přezkoumání, musíte přejít na Webové stránky Panelu a kontaktovat Tým podpory panelu výběrem možnosti „Právo na druhé přezkoumání“ v kontaktním formuláři. Můžeme vás požádat o prokázání totožnosti. Společnost Lightspeed na vaši žádost odpoví do 30 dnů. Poté vám sdělíme závěr tohoto šetření a naše konečné rozhodnutí. Souhlasem s těmito Podmínkami souhlasíte s tím, že rozhodnutí společnosti Lightspeed je konečné a že úroveň podrobností, které vám budou sděleny prostřednictvím tohoto práva na odvolání, bude určovat výhradně společnost Lightspeed.

 

Vaše právo na uzavření Účtu (odhlášení)

Pokud si přejete odhlásit se z Panelu a uzavřít svůj Účet, můžete svůj Účet jednoduše uzavřít na našich Webových stránkách v sekci předvoleb účtu. Váš Účet bude okamžitě uzavřen a vaše Body okamžitě propadnou a nebude možné je získat zpět v případě, že si to rozmyslíte. Vaše osobní údaje budou vymazány v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. V případě, že nemůžete svůj Účet uzavřít osobně, můžete se prostřednictvím Webových stránek LifePoints obrátit také na náš Tým podpory panelu, který Účet uzavře ručně.

 

8. Důvěrnost a autorská práva

Služby a další materiály obsažené na Webových stránkách nebo v rámci Služeb a Aktivit, které vám společnost Lightspeed poskytuje, včetně mimo jiné značek Lightspeed, Kantar a LifePoints, loga a veškerých informací, obsahu, návrhů, textu, grafiky, informací, dat, softwaru, dalších souborů a jejich výběru a uspořádání (souhrnně „Obsah“), jsou majetkem společnosti Lightspeed, jejích Dodavatelů, poskytovatelů licencí a klientů a jsou chráněny americkými a mezinárodními zákony o autorských právech.

Pokud dodržujete tyto Podmínky, společnost Lightspeed vám uděluje omezenou, odvolatelnou, nepřenosnou a nevýhradní licenci k přístupu ke Službám a jejich používání výhradně pro vaše osobní, nekomerční účely v souladu s těmito Podmínkami. Kromě práv výslovně udělených v těchto Podmínkách vám nejsou na základě těchto Podmínek udělena žádná další práva, ať už výslovná nebo předpokládaná. Pokud to není v těchto Podmínkách výslovně uvedeno, nebude nic v těchto Podmínkách vykládáno tak, že vám uděluje jakoukoli licenci k právům duševního vlastnictví, ať už zprostředkovaně, implicitně nebo jinak. Tato licence je kdykoli odvolatelná.

Jakékoli jiné použití Služeb nebo jakéhokoli Obsahu, než jak je výslovně povoleno v této Smlouvě a v platných zákonech a předpisech, je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Lightspeed přísně zakázáno a vede k ukončení platnosti licence udělené v této části. Váš Účet bude bez jakéhokoli upozornění okamžitě uzavřen.

Pro upřesnění, souhlasem s těmito Podmínkami výslovně souhlasíte s tím, že nebudete zveřejňovat žádný Obsah na internetu, bez ohledu na typ stránek, mimo jiné včetně sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter, YouTube. Rovněž se zdržíte pořizování fotografií Obsahu pomocí chytrého telefonu, fotoaparátu nebo jiných podobných zařízení. Souhlasíte s tím, že budete zachovávat důvěrnost veškerého sdíleného Obsahu, včetně toho, že nebudete o Aktivitách diskutovat se svými přáteli a známými. Tímto berete na vědomí, že jakékoliv porušení povinností mlčenlivosti uložených těmito Podmínkami by způsobilo společnosti Lightspeed a/nebo jejím Dodavatelům nenapravitelnou škodu a že právní prostředky nápravy by byly pro nápravu jakéhokoliv skutečného nebo hrozícího porušení těchto Podmínek nedostatečné. Souhlasíte proto s tím, že kromě jiných dostupných nápravných opatření mohou společnost Lightspeed a/nebo její Dodavatelé usilovat o vymáhání povinností mlčenlivosti prostřednictvím dočasných a trvalých soudních příkazů, aniž by museli skládat kauci nebo prokazovat skutečnou škodu.

 

9. Ochranné známky

Značky a loga společností Kantar, LifePoints a Lightspeed a další produkty, názvy služeb nebo slogany obsažené v jakémkoli Obsahu nebo jinak v rámci Služeb jsou majetkem společnosti Lightspeed, jejích Dodavatelů nebo poskytovatelů licencí a nesmějí být kopírovány, napodobovány ani používány, ať už jako celek nebo po částech, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Lightspeed nebo příslušného držitele práv. Všechny ostatní ochranné známky, registrované ochranné známky, názvy produktů a názvy nebo loga společností, které se objevují ve Službách nebo v jakémkoli Obsahu, jsou majetkem příslušných vlastníků. Odkaz na jakékoli produkty, služby, postupy nebo jiné informace prostřednictvím obchodního názvu, ochranné známky, výrobce, dodavatele nebo jiným způsobem nepředstavuje ani neznamená jejich schválení, sponzorování nebo doporučení společností Lightspeed. Všechna práva jsou vyhrazena.

 

10. Zřeknutí se záruk

POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, MIMO JINÉ VČETNĚ POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU, JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SLUŽBY A VEŠKERÝ OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU „JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“ SE VŠEMI CHYBAMI. SPOLEČNOST Lightspeed, JEJÍ DODAVATELÉ, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A JEJICH ZÁSTUPCI, ŘEDITELÉ, ÚŘEDNÍCI, ZPROSTŘEDKOVATELÉ A ZAMĚSTNANCI (SPOLEČNĚ „DODAVATELÉ“) SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV.

SPOLEČNOST Lightspeed ANI OSTATNÍ POSKYTOVATELÉ NEZARUČUJÍ NEPŘERUŠENÉ POUŽÍVÁNÍ, PROVOZ NEBO DOSTUPNOST SLUŽEB NEBO JAKÉHOKOLI OBSAHU, ANI TO, ŽE JAKÉKOLI PODÁNÍ NEBO POŽADAVEK NA TRANSAKCI, O KTERÉ SE POKUSÍTE PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB, BUDOU ÚSPĚŠNÉ, BEZ POŠKOZENÍ NEBO DOKONČENÉ V PŘIMĚŘENÉ DOBĚ. ZA JAKÉKOLI ZPOŽDĚNÍ NEBO ZTRÁTU JAKÉHOKOLI DRUHU, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU VAŠEHO PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM A OBSAHU NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ, NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST VY. ŽÁDNÁ RADA NEBO INFORMACE, AŤ UŽ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÁ, KTEROU ZÍSKÁTE OD SPOLEČNOSTI Lightspeed NEBO JINÉHO POSKYTOVATELE PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB NEBO Z NICH, NEZAKLÁDÁ ŽÁDNOU ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENA V TÉTO SMLOUVĚ. NĚKTERÉ JURISDIKCE MOHOU ODMÍTNUTÍ ZÁRUK ZAKAZOVAT A MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCÍCH LIŠÍ.

Zejména za Obsah vytvořený uživateli odpovídají výhradně uživatelé, kteří tento Obsah poskytují. Žádné rady ani informace, ať už ústní nebo písemné, získané od jiných uživatelů nebo prostřednictvím Služeb, nezakládají žádnou záruku, která zde není výslovně uvedena.

 

11. Omezení odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM (MIMO JINÉ VČETNĚ NEDBALOSTI) SPOLEČNOST Lightspeed ANI OSTATNÍ POSKYTOVATELÉ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD ZA ZTRÁTU ZISKU, PŘÍJMŮ, DOBRÉHO JMÉNA, POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH ZTRÁT (A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST Lightspeed NEBO OSTATNÍ POSKYTOVATELÉ BYLI NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚNI), KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU VAŠEHO PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM NEBO JAKÉMUKOLI OBSAHU, JEJICH POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI PŘÍSTUPU K NIM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM JE MAXIMÁLNÍ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI LIGHTSPEED A VŠECH OSTATNÍCH POSKYTOVATELŮ VŮČI VÁM ZA VŠECHNY NÁROKY PODLE TÉTO SMLOUVY, AŤ UŽ SMLUVNÍ, DELIKTNÍ NEBO JINÉ, VYŠŠÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ČÁSTEK: (A) VŠECHNY ČÁSTKY, KTERÉ VÁM SPOLEČNOST Lightspeed ZAPLATILA PODLE TÉTO SMLOUVY V PRŮBĚHU DVANÁCTI MĚSÍCŮ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH PŘÍSLUŠNÉMU NÁROKU, A (B) 100 AMERICKÝCH DOLARŮ (100 USD). KAŽDÉ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY, KTERÉ STANOVÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK, ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY, SLOUŽÍ K ROZDĚLENÍ RIZIK PODLE TÉTO SMLOUVY MEZI STRANY A ODRÁŽÍ SPRAVEDLIVÉ A PŘIMĚŘENÉ ROZDĚLENÍ RIZIK MEZI VÁS A SPOLEČNOST Lightspeed. SPOLEČNOST Lightspeed BY VÁM BEZ TĚCHTO OMEZENÍ, ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI A ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI NEMOHLA POSKYTOVAT SLUŽBY A OBSAH NA EKONOMICKY PŘIMĚŘENÉM ZÁKLADĚ A TOTO ROZDĚLENÍ JE PODSTATNÝM PRVKEM ZÁKLADU DOHODY MEZI STRANAMI. KAŽDÉ Z TĚCHTO USTANOVENÍ JE ODDĚLITELNÉ A NEZÁVISLÉ NA VŠECH OSTATNÍCH USTANOVENÍCH TÉTO SMLOUVY. OMEZENÍ UVEDENÁ V TÉTO ČÁSTI SE POUŽIJÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE NĚKTERÝ Z OMEZENÝCH PROSTŘEDKŮ NÁPRAVY NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.

 

12. Odškodnění

V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy odškodníte společnost Lightspeed a všechny ostatní poskytovatele za jakékoli náklady, škody, výdaje a závazky (mimo jiné včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s jakýmkoli Uživatelským obsahem, vaším používáním Služeb nebo jakéhokoli Obsahu, vaším porušením této Smlouvy nebo vaším porušením jakýchkoli práv třetí strany. Společnost Lightspeed si vyhrazuje právo na vaše náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou jste povinni odškodnit společnost Lightspeed podle této Smlouvy, a vy souhlasíte, že budete spolupracovat při obhajobě takových nároků.

 

13. Obsah třetích stran

Služby mohou obsahovat odkazy nebo reference na informace, obsah a služby poskytované třetími stranami (souhrnně „Obsah třetích stran“). Společnost Lightspeed nesleduje Obsah třetích stran ani nad ním nemá žádnou kontrolu. Společnost Lightspeed neschvaluje ani nepřijímá žádný Obsah třetích stran a nemůže poskytnout žádnou záruku ohledně jeho přesnosti nebo úplnosti. Společnost Lightspeed nepřebírá žádnou odpovědnost za aktualizaci nebo kontrolu jakéhokoli Obsahu třetích stran a neprohlašuje ani nezaručuje přesnost jakýchkoli informací obsažených v Obsahu třetích stran. Jakýkoli Obsah třetích stran, který je v něm obsažen, používáte na vlastní nebezpečí. Názory vyjádřené v Obsahu třetích stran nejsou schváleny společností Lightspeed.

 

14. Ochrana osobních údajů

Společnost Lightspeed může prostřednictvím Služeb shromažďovat registrační údaje a získávat o vás další informace. Informace o shromažďování, používání a zveřejňování těchto informací společností Lightspeed naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Společnost Lightspeed nikdy nepronajme ani neprodá vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu.

 

15. Nezávislí Dodavatelé

Vy a společnost Lightspeed jste pro všechny účely nezávislými smluvními partnery. Touto Smlouvou ani vaším přístupem ke Službám nebo jejich používáním nevzniká žádný vztah mezi agenturou, partnerstvím, společným podnikem, zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo poskytovatelem franšízy a jejím nabyvatelem.

 

16. Ukončení

Bez ohledu na jakoukoli podmínku této Smlouvy si společnost Lightspeed vyhrazuje právo bez předchozího upozornění a podle vlastního uvážení (s výjimkou případů, kdy je to omezeno zákonem) přerušit nebo ukončit poskytování kterékoli ze Služeb, ukončit vaši licenci k používání Služeb, odstranit jakékoli Účty, registrace Panelů nebo jiné účty, vymazat Body bez jejich uplatnění a omezit, zablokovat, limitovat a znemožnit váš přístup ke Službám a jejich používání. Jakékoli ukončení nebo jiné opatření společnosti Lightspeed popsané v tomto odstavci neomezuje žádné jiné opravné prostředky, které má společnost Lightspeed k dispozici ze zákona, na základě spravedlnosti nebo jinak.

 

17. Aktualizace a změny této Smlouvy

Vyhrazujeme si právo kdykoli měnit, upravovat, přidávat nebo odstraňovat části Podmínek podle vlastního uvážení. Při aktualizaci těchto Podmínek změníme datum „poslední aktualizace“. Pokud jsou změny podstatné, zašleme vám e-mail nebo vás můžeme požádat o souhlas s těmito podstatnými změnami. Jste zodpovědní za to, že si prostudujete a budete dodržovat nejnovější aktualizaci těchto Podmínek. Vaše další používání našich Webových stránek a Služeb bude vždy znamenat, že souhlasíte s nejnovější verzí těchto Podmínek.

Poslední aktualizace: 20. února 2024

 

18. Změna vlastnictví panelu

Pokud dojde ke sloučení společnosti Lightspeed s jinou společností nebo k jejímu odkoupení jinou společností nebo ke sloučení Panelu s jiným panelem, udělujete společnosti Lightspeed svolení, aby v této situaci podnikla nezbytné kroky ke správě vašeho Účtu. Společnost Lightspeed podnikne všechny přiměřeně nezbytné kroky k ochraně vašich osobních údajů a Údajů souvisejících s účtem, např. vašich Bodů nebo odměn.

 

19. Obecná právní upozornění

Přístupem ke Službám nebo jejich používáním souhlasíte se zasíláním elektronických zpráv od společnosti Lightspeed. Tato sdělení mohou zahrnovat oznámení o vašem účtu a informace týkající se Služeb nebo s nimi související. Souhlasíte s tím, že veškerá oznámení, dohody, sdělení nebo jiné zprávy, které vám společnost Lightspeed zašle elektronicky, splňují veškeré zákonné požadavky na komunikaci, včetně požadavku na písemnou formu sdělení.

Pokud společnost Lightspeed v určité situaci nejedná, nezbavuje se tím možnosti jednat v souvislosti s touto situací nebo podobnými okolnostmi.

Jakékoli ustanovení této Smlouvy, které bude shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, bude od této Smlouvy odděleno a ostatní ustanovení této Smlouvy zůstanou v platnosti. Nadpisy a názvy oddílů v této Smlouvě jsou pouze pro usnadnění a nemají žádný právní ani smluvní účinek. Veškerá ustanovení této Smlouvy, která by ze své podstaty měla zůstat v platnosti i po ukončení této Smlouvy (mimo jiné včetně ustanovení upravujících odškodnění, omezení odpovědnosti, vyloučení záruky a vlastnictví duševního vlastnictví), zůstanou v plné platnosti i po ukončení této Smlouvy.

Tato Smlouva, vaše používání Webových stránek a poskytování Služeb společností Lightspeed se řídí zákony státu New York, USA, s vyloučením kolizních norem. Jakýkoli spor nebo nárok vyplývající ze Služeb nebo této Smlouvy nebo s nimi související musí být zahájen do jednoho roku od vzniku nároku. Před uplatněním nároku musíte splnit odkládací podmínky uvedené v této Smlouvě, mimo jiné dodržet požadavky na druhé přezkoumání, jak je popsáno v části 7. Strany této Smlouvy se dále dohodly, že veškeré žaloby nebo řízení vyplývající ze Služeb nebo této Smlouvy nebo s nimi související budou podávat výhradně u soudů Státu New York a federálních soudů se sídlem v New Yorku, New York (dále jen „Dohodnuté soudy“), a neodvolatelně se podřizují výlučné soudní pravomoci Dohodnutých soudů, vzdávají se námitek proti místní příslušnosti Dohodnutých soudů a vzdávají se námitek, že Dohodnuté soudy jsou nepříslušným soudem nebo nemají soudní pravomoc nad kteroukoli stranou této Smlouvy.

KAŽDÁ ZE SMLUVNÍCH STRAN SE NEODVOLATELNĚ VZDÁVÁ JAKÉHOKOLI PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ PŘED POROTOU V JAKÉMKOLI SOUDNÍM ŘÍZENÍ VYPLÝVAJÍCÍM Z TÉTO SMLOUVY NEBO S NÍ SOUVISEJÍCÍM.

Tato Smlouva, včetně všech podmínek, zásad a pokynů, na které tato Smlouva odkazuje, představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností Lightspeed týkající se služeb. Tato Smlouva nahrazuje všechny předchozí dohody nebo komunikaci mezi vámi a společností Lightspeed týkající se předmětu této Smlouvy.

 

20. Kontaktování společnosti Lightspeed

Pokud se na nás chcete obrátit s jakýmikoliv dotazy nebo obavami ohledně této Smlouvy nebo Služeb, kontaktujte nás prosím přímo z našich Webových stránek LifePoints.

 

 

ZPĚT NA ZAČÁTEK