Chính sách về quyền riêng tư của LifePoints Panel

Chính sách về quyền riêng tư của LifePoints Panel

Chính sách về Quyền riêng tư của Lightspeed

Cập nhật mới nhất: September 23rd, 2020

 

1.    Giới thiệu

 

Chính sách về Quyền riêng tư này đặt ra cam kết của Lightspeed LLC, 3 World Trade Center, 175 Greenwich St, 35th Floor, New York, NY 10007, USA , và các chi nhánh của nó bao gồm Lightspeed Research Limited, 6 More London Place, London, SE1 2QY, UK (gọi chung là "Lightspeed"), một công ty thuộc tập đoàn Kantar ("Kantar"), về quyền riêng tư của các thành viên nhóm khảo sát của mình (“Các thành viên nhóm khảo sát”, “Thành viên nhóm khảo sát”), và quản lý quyền của các thành viên nhóm khảo sát liên quan đến việc bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu.

Chính sách về Quyền riêng tư này áp dụng cho nhóm khảo sát của Lightspeed được gọi là LifePoints và All Global Circle, được xác định chung trong Chính sách về Quyền riêng tư này là nhóm khảo sát của Lightspeed (“nhóm khảo sát”). Để rõ ràng, chính sách này được công bố công khai trên trang web nhóm khảo sát của LifePoints với tên gọi “Chính sách về Quyền riêng tư nhóm Khảo sát của LifePoints” và trên trang của All Global Circle là “Chính sách về Quyền riêng tư của All Global Circle”. Các thành viên nhóm khảo sát là thành viên của các Khảo sát do Lightspeed điều hành và Lightspeed là đơn vị quản lý dữ liệu. Việc tham gia vào nhóm khảo sát, các hoạt động khảo sát và nghiên cứu của chúng tôi là hoàn toàn tự nguyện. Bằng cách đăng ký vào nhóm khảo sát và chấp nhận các điều khoản này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các điều khoản của Chính sách về Quyền riêng tư này. Chúng tôi yêu cầu bạn đọc kỹ Chính sách về Quyền riêng tư này.

Vì mục đích của Chính sách Quyền riêng tư này, dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân đang sinh sống có thể nhận dạng được (hoặc thuật ngữ áp dụng tương đương trong khu vực tài phán của bạn - ví dụ: ở California, thông tin cá nhân cũng liên quan đến một gia đình cụ thể).

 

2.    Thu thập và Sử dụng Hợp pháp Dữ liệu 

 

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn theo nhiều cách, chẳng hạn như thông qua (các) trang web của chúng tôi (ví dụ: cổng thông tin từ bảng điều khiển của bạn), các ứng dụng di động của chúng tôi và các hoạt động khác như phương tiện truyền thông xã hội, ứng dụng và các nghiên cứu trực tuyến, trực tiếp mặt đối mặt hoặc qua điện thoại hoặc các hoạt động nghiên cứu khác. Chúng tôi có thể bổ sung các cách thức và hoạt động khác trong tương lai nhưng chúng tôi sẽ luôn hoạt động tuân theo chính sách này.

Chúng tôi đã trình bày bên dưới, thông tin chi tiết hơn về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Luật pháp yêu cầu chúng tôi giải thích cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Các cơ sở pháp lý này được liệt kê bên dưới và có thể khác nhau theo từng trường hợp sử dụng:

 1. bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn;
 2. chúng tôi cần sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện hợp đồng với bạn;
 3. chúng tôi cần xử lý dữ liệu của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý;
 4. chúng tôi cần xử lý dữ liệu của bạn để bảo vệ các lợi ích quan trọng của bạn hoặc người khác;
 5. việc xử lý là cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ vì lợi ích công cộng; hoặc là
 6. việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết đối với những lợi ích chính đáng của chúng tôi (hoặc của khách hàng của chúng tôi) (trong trường hợp đó chúng tôi sẽ giải thích những lợi ích đó là gì).

Chúng tôi sẽ không bao giờ trình bày sai về mình hoặc những gì chúng tôi đang làm. Nếu bạn nhận được một email làm bạn cảm thấy lo lắng, có nội dung từ phía chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết theo cách dưới đây trong mục “Cách thức Liên hệ với Chúng tôi’”.

 

Điều hành (các) trang web của chúng tôi

Mục đích

Đảm bảo rằng nội dung từ trang web của chúng tôi được trình bày một cách hiệu quả, tùy theo thiết bị bạn đang truy cập.

Phân tích dữ liệu thống kê về (các) hành động duyệt web của người dùng và các kiểu mẫu của họ

Dữ liệu được thu thập/xử lý

Địa chỉ IP, thông tin hệ điều hành, loại trình duyệt


Nguồn

Chúng tôi lấy dữ liệu này trực tiếp từ bạn


Quản lý và đăng ký nhóm khảo sát

Mục đích

Để quản lý hồ sơ nhóm khảo sát và để giao tiếp với bạn, bao gồm thông báo cho bạn về nhóm khảo sát, chọn bạn cho các cuộc khảo sát trong tương lai, liên hệ với bạn để tham gia khảo sát của chúng tôi và các hoạt động nghiên cứu khác, đưa ra khuyến khích của bạn, trợ giúp khi bạn liên lạc với nhóm hỗ trợ của chúng tôi, v.v.

Dữ liệu được thu thập/xử lý

Tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, ID thiết bị di động, số giáo dục y tế (Hoa Kỳ), Số GMC (Vương quốc Anh), le numéro RPPS (Pháp), el número de colegiado (Tây Ban Nha), thông tin nhân khẩu học và bất kỳ chi tiết nào bạn chia sẻ với chúng tôi về bản thân và gia đình của bạn


Nguồn

Chúng tôi lấy dữ liệu này trực tiếp từ bạn


Nghiên cứu thị trường

Mục đích

Để hiểu quan điểm của bạn về các sản phẩm và dịch vụ cụ thể hoặc để hiểu hành vi của bạn trong các tình huống khác nhau

Dữ liệu được thu thập/xử lý

Nhận dạng, chi tiết liên hệ, địa chỉ email, tiếng nói, hình ảnh, ý kiến


Nguồn

Chúng tôi lấy dữ liệu này từ bạn một cách trực tiếp


Nghiên cứu Khoa học cho mục đích học thuật, các tổ chức y tế công cộng hoặc các viện của Hội đồng nghiên cứu

Mục đích

Bao gồm nhưng không giới hạn các nghiên cứu lâm sàng, kinh tế y tế và nghiên cứu kết quả (HEOR), các nghiên cứu không can thiệp (NIS), các nghiên cứu thế giới thực (RWR), các nghiên cứu quan sát, nghiên cứu về dịch tễ học

Dữ liệu được thu thập/xử lý

Nhận dạng, chi tiết liên hệ, địa chỉ email, dữ liệu sức khỏe, ví dụ: bệnh tật, tình trạng sức khỏe, chẩn đoán, mô hình điều trị, các nhu cầu chưa được đáp ứng


Nguồn

Chúng tôi lấy dữ liệu này từ bạn, một cách trực tiếp, hoặc được kết hợp với cơ sở dữ liệu phụ khác


Nghiên cứu Khoa học cho các công ty thương mại và các tổ chức nghiên cứu từ thiện

Mục đích

Bao gồm nhưng không giới hạn các nghiên cứu lâm sàng, kinh tế y tế và nghiên cứu kết quả (HEOR), các nghiên cứu không can thiệp (NIS), các nghiên cứu thế giới thực (RWR), các nghiên cứu quan sát, nghiên cứu về dịch tễ học

Dữ liệu được thu thập/xử lý

Nhận dạng, chi tiết liên hệ, địa chỉ email, dữ liệu sức khỏe, ví dụ: bệnh tật, tình trạng sức khỏe, chẩn đoán, mô hình điều trị, các nhu cầu chưa được đáp ứng


Nguồn

Chúng tôi lấy dữ liệu này từ bạn một cách trực tiếp, hoặc được kết hợp với cơ sở dữ liệu phụ khác


Giám sát an toàn (Báo cáo các sự kiện bất lợi về cảnh giác dược)

Mục đích

Báo cáo các Sự kiện Bất lợi trong quá trình nghiên cứu của chúng tôi cho cơ quan có thẩm quyền

Dữ liệu được thu thập/xử lý

Số nhận dạng, chi tiết liên hệ, địa chỉ email, bệnh tật, cách điều trị, sản phẩm đã dùng và các sự kiện bất lợi


Nguồn

Chúng tôi lấy dữ liệu này từ bạn một cách trực tiếp, hoặc được kết hợp với cơ sở dữ liệu phụ khác


Công bố Công khai

Mục đích

Để chia sẻ hoặc tiết lộ theo lệnh của tòa án, trát, lệnh, lệnh của chính phủ hoặc theo các yêu cầu tương tự và các yêu cầu pháp lý hoặc quy định khác, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin đó cho các cơ quan có thẩm quyền thích hợp

Dữ liệu được thu thập/xử lý

Nhận dạng, tên, chi tiết liên hệ, địa chỉ email, khuyến khích nhận được


Nguồn

Chúng tôi lấy dữ liệu này từ bạn một cách trực tiếp, hoặc được kết hợp với cơ sở dữ liệu phụ khác


Bảo vệ chống Gian lận

Mục đích

Bảo vệ lợi ích kinh doanh của chúng tôi trước hành vi gian lận

Dữ liệu được thu thập/xử lý

Địa chỉ IP, thông số kỹ thuật của trình duyệt, thông số kỹ thuật của thiết bị, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số nhận dạng chính thức (tức là số ME)


Nguồn

Chúng tôi lấy dữ liệu này từ bạn một cách trực tiếp


Tính duy nhất của việc Tham gia Khảo sát

Mục đích

Việc ngăn ngừa nhiều mục nhập trong khảo sát bởi cùng một cá nhân phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi

Dữ liệu được thu thập/xử lý

Địa chỉ IP, các thông số kỹ thuật trình duyệt, các thông số kỹ thuật thiết bị


Nguồn

Chúng tôi lấy dữ liệu này từ bạn một cách trực tiếp


Theo dõi các Câu trả lời của những Người trả lời Lặp lại (các dự án thiết kế nghiên cứu đặc biệt)

Mục đích

Khi bạn tham gia các cuộc khảo sát của chúng tôi, chúng tôi thường sử dụng một ID tạm thời để làm cho câu trả lời của bạn trong khảo sát ẩn danh đối với khách hàng của chúng tôi. Tuy nhiên, một số khách hàng của chúng tôi có thiết kế nghiên cứu cụ thể cần phải hiểu ý kiến của bạn đã thay đổi như thế nào qua một khoảng thời gian. Đối với loại dự án cụ thể mà chúng tôi gọi là dự án "theo dõi" này, chúng tôi sẽ sử dụng các ID liên tục và chúng tôi sẽ làm rõ điều này khi bắt đầu mỗi cuộc khảo sát này. Các câu trả lời khảo sát của bạn sẽ được coi là dữ liệu cá nhân và bạn sẽ có quyền truy cập chúng. Các dự án như vậy sẽ có một thông báo trên trang đầu tiên của cuộc khảo sát, để bạn có thể xác định chúng và quyết định có tham gia hay không

Dữ liệu được thu thập/xử lý

Ký hiệu nhận dạng dự án duy nhất lâu dài


Nguồn

Chúng tôi lấy dữ liệu này từ bạn một cách trực tiếp


Đối Chiếu và Làm Giàu Dữ Liệu

Mục đích

Chúng tôi làm giàu dữ liệu mà chúng tôi lưu giữ trong hồ sơ về bạn bằng cách đối chiếu so sánh dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba. Điều này sẽ giúp chúng tôi cải thiện hồ sơ quản trị khảo sát của bạn và đảm bảo rằng chúng tôi chọn các khảo sát phù hợp cho bạn.

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ đối sánh (tức là các bên thứ ba chuyên quản lý dữ liệu) để thu thập thông tin bổ sung về bạn từ các nguồn dữ liệu công khai và riêng tư (chẳng hạn như mạng xã hội, nhà bán lẻ và dịch vụ đăng ký nội dung mà bạn có tài khoản) hoặc để sử dụng dữ liệu hỗ trợ để phát triển các loại tập dữ liệu ẩn danh bổ sung hoặc mới (tức là chúng tôi gom nhặt dữ liệu tổng hợp của bạn với dữ liệu từ những người tiêu dùng khác để tạo ra một phân khúc phong cách sống mới). Dịch vụ đối sánh (đối tác dữ liệu của chúng tôi) giữ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi chia sẻ trong một thời gian ngắn, sử dụng dữ liệu đó để thu thập thông tin bổ sung và sau đó trả lại thông tin kết hợp cho chúng tôi. Đối tác dữ liệu bị ràng buộc theo hợp đồng để xóa dữ liệu mà chúng tôi chia sẻ với họ và/hoặc không được phép sử dụng dữ liệu đó theo bất kỳ cách nào khác ngoài mục đích cụ thể này.

Dữ liệu được thu thập/xử lý

Ký hiệu nhận dạng duy nhất lâu dài, các thông tin liên hệ, địa chỉ email, đăng nhập mạng xã hội, cookie, ID thiết bị di động, số nhận dạng chính thức (tức là số ME)


Nguồn

Chúng tôi lấy dữ liệu này từ bạn một cách trực tiếp, hoặc được kết hợp với cơ sở dữ liệu phụ khác


Nghiên cứu về Mục tiêu Quảng cáo và Mua Phương tiện Truyền thông

Mục đích

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để giúp khách hàng và đối tác dữ liệu của chúng tôi làm phong phú thêm dữ liệu của họ bằng cách sử dụng các kỹ thuật tạo mô hình tương tự.

Nhờ sự tham gia của bạn trong các cuộc khảo sát và dữ liệu trong hồ sơ của bạn, chúng tôi có thể giúp khách hàng của mình cải thiện nhắm mục tiêu quảng cáo của họ và tạo ra các mô hình quảng cáo trực tuyến tốt hơn, thông qua mô hình tương tự hoặc các phương pháp nghiên cứu tương tự. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập được về bạn thông qua việc xây dựng hồ sơ, tham gia vào các cuộc khảo sát nghiên cứu hoặc đối sánh dữ liệu để phù hợp với các nền tảng và bên thứ ba (đối tác dữ liệu của chúng tôi).

Chúng tôi bao gồm các biện pháp bảo vệ theo hợp đồng để đảm bảo rằng bạn sẽ không tự động bị nhắm mục tiêu vì mục đích thương mại, do dữ liệu của bạn được sử dụng để giúp tạo ra đối tượng tương tự và rằng các đối tác dữ liệu của chúng tôi không thể sử dụng dữ liệu của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.

Dữ liệu được thu thập/xử lý

Ký hiệu nhận dạng duy nhất lâu dài, các thông tin liên hệ, địa chỉ email, đăng nhập mạng xã hội, cookie, địa chỉ IP, ID thiết bị di động, số nhận dạng chính thức (tức là số ME)


Nguồn

Chúng tôi lấy dữ liệu này từ bạn một cách trực tiếp hoặc được kết hợp với cơ sở dự liệu phụ khác


Đo Lường và Hiển Thị Quảng Cáo

Mục đích

Ngoài đối sánh dựa trên cookie (mà bạn có thể kiểm soát và đồng ý thông qua tài khoản nhóm khảo sát của mình), chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ email, trong quy trình đối sánh trực tiếp với các bên thứ ba (tức là khách hàng của chúng tôi và nhà xuất bản) để xác định xem bạn có phải là người dùng dịch vụ đó (chẳng hạn như mạng xã hội, trang web, ứng dụng di động) cho mục đích nghiên cứu đo lường quảng cáo hay không. Chúng tôi sẽ xác định những quảng cáo mà bạn có thể đã tiếp xúc trên các trang web và nền tảng đó và đo lường mức độ ảnh hưởng của thái độ thương hiệu hoặc việc thu hồi thương hiệu đến doanh số bán hàng. Các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác không được phép sử dụng dữ liệu cho bất kỳ mục đích nào khác.

Dữ liệu được thu thập/xử lý

Ký hiệu nhận dạng duy nhất lâu dài, các thông tin liên hệ, địa chỉ email, đăng nhập mạng xã hội, cookie, địa chỉ IP, ID thiết bị di động, số nhận dạng chính thức (tức là số ME)


Nguồn

Chúng tôi lấy dữ liệu này từ bạn một cách trực tiếp, hoặc được kết hợp với cơ sở dự liệu phụ khác

 

3.    Bên thứ ba (Khách hàng và Nhà cung cấp)

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp và nhà xử lý bên thứ ba của chúng tôi để thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý bảng điều khiển khảo sát nhằm cung cấp các dịch vụ và hoạt động của bảng điều khiển khảo sát cho bạn. Điều này có thể bao gồm việc các nhà cung cấp quản lý hoặc hỗ trợ chúng tôi quản lý cơ sở dữ liệu bảng điều khiển khảo sát, tự động hóa tiếp thị và CRM, kiểm tra chất lượng và phòng chống gian lận, quản lý khuyến khích và chăm sóc khách hàng. Một số nhà cung cấp sẽ đặc biệt làm việc với chúng tôi để làm phong phú hồ sơ bảng điều khiển khảo sát của bạn, cho phép chúng tôi chọn bạn cho các cuộc khảo sát, chẳng hạn như các nhà cung cấp chuyên về, nhưng không giới hạn ở, đối sánh dữ liệu, đo lường hiệu quả quảng cáo trực tuyến và các tương tác dữ liệu trên mạng xã hội. Các danh mục dữ liệu cá nhân được chia sẻ với các nhà cung cấp này thường sẽ là, nhưng có thể không giới hạn ở, tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, ID cookie, ID các thành viên quản trị khảo sát và địa chỉ IP. Dữ liệu cá nhân của bạn không được bán cho các bên thứ ba.

Tất cả các đối tác dữ liệu bên thứ ba và các nhà xuất bản của chúng tôi được ràng buộc theo hợp đồng đều phải bảo đảm bất kỳ thông tin nào họ thu thập được và thông báo cho chúng tôi, hoặc chúng tôi thu thập và thông báo cho họ, được giữ bí mật và phải bảo vệ các thông tin này bằng các tiêu chuẩn và thực hành bảo mật tương đương với của chúng tôi.

 

4.     Yêu cầu về Bảo mật, An ninh và các Tiêu chuẩn ngành và Nơi Chúng Tôi Lưu Trữ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp công nghệ và tổ chức thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, cả trong quá trình chuyển giao và sau khi chúng tôi nhận được. Các quy trình bảo mật của chúng tôi phù hợp với các tiêu chuẩn được chấp nhận chung được sử dụng để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được chuyển đến và/hoặc được lưu trữ bên ngoài lãnh thổ của bạn. Nó cũng có thể được xử lý bởi nhân viên hoạt động bên ngoài lãnh thổ của bạn, những người làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong những nhà cung cấp của chúng tôi. Nếu dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển đến, được lưu trữ tại hoặc được xử lý theo cách khác bên ngoài quốc gia hoặc vùng lãnh thổ của bạn và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó chưa được công nhận là cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ bổ sung để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, theo yêu cầu của luật pháp hiện hành. Ví dụ: nếu bạn ở trong EEA, các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn sẽ được sử dụng nếu chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn bên ngoài EEA.

Thông tin tài khoản và dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để bạn và chỉ bạn mới có quyền truy cập vào thông tin của mình. Để giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi khuyên bạn không nên tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ ai. Lightspeed sẽ không bao giờ hỏi bạn mật khẩu của bạn trong một cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu hoặc trong một email không được yêu cầu. Ngoài ra, hãy nhớ đăng xuất khỏi tài khoản Nhóm khảo sát của bạn và đóng cửa sổ trình duyệt khi bạn truy cập xong trang web của chúng tôi. Điều này nhằm đảm bảo rằng những người khác không thể truy cập vào dữ liệu cá nhân và thư từ của bạn nếu bạn dùng chung máy tính với người khác hoặc đang sử dụng máy tính ở nơi công cộng như thư viện hoặc quán cà phê Internet. Vui lòng thay đổi mật khẩu của bạn thường xuyên.

 

5.     Tiêu chuẩn Ngành

 

Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn và mã ngành khác nhau tùy thuộc vào vị trí của bạn, bao gồm:

 • Hiệp hội Nghiên cứu Thị trường và Ý kiến Châu Âu (ESOMAR)
 • Hiệp hội Nghiên cứu Thị trường Dược phẩm Châu Âu (EphMRA)
 • Quỹ Tài trợ Nghiên cứu Quảng cáo (ARF)
 • Tổng Giám đốc Ordinance Factories (DGOF)
 • Hiệp hội Nghiên cứu Thị trường (MRS UK)
 • Hiệp hội Nghiên cứu Xã hội và Thị trường Úc (AMSRS)
 • Hiệp hội Trí tuệ Chăm sóc Sức khỏe Anh quốc (BHBIA)
 • Hiệp hội Nghiên cứu Hàn Quốc (Kora)
 • Hiệp hội Nghiên cứu Thị trường Hà Lan (MOA)
 • Intellus Toàn cầu
 • Perhimpunan Riset Pemsaran Indonesia (PERPI)
 • Hiệp hội Nghiên cứu Thị trường Ấn độ (MRSI)
 • Hiệp hội Nghiên cứu và Ý kiến Tiếp thị Philippines (MORES)
 • Hiệp hội Nghiên cứu Thị trường Trung quốc (CMRA)
 • Hiệp hội Nghiên cứu Thị trường Nhật bản (JMRA)
 • Hiệp hội Nghiên cứu Thị trường Hồng Công (MRSHK)
 • Tổ chức Nghiên cứu Xã hội và Thị trường Úc (AMSRO)
 • Hiệp hội Tiếp thị Canada (CMA)

 

6.     Tiết lộ Cookie

 

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn bởi một trang web chỉ định ID người dùng bằng số và lưu trữ thông tin nhất định về trình duyệt trực tuyến của bạn. Chúng được sử dụng để giúp người dùng điều hướng các trang web một cách hiệu quả và thực hiện các chức năng nhất định. Trang web gửi thông tin đến trình duyệt, sau đó sẽ tạo tệp văn bản trên máy tính hoặc thiết bị di động của người dùng. Mỗi khi người dùng quay lại cùng một trang web, trình duyệt sẽ truy xuất và gửi tệp này đến máy chủ của trang web.

Đối với nghiên cứu theo dõi hành vi, chúng tôi sử dụng các cookie tùy chọn / ứng dụng phần mềm, nhưng chỉ khi bạn đã đồng ý với các cookie / ứng dụng này.

Đúng như phần lớn các cuộc khảo sát trực tuyến, chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định một cách tự động và lưu trữ các thông tin này trong các tệp dữ liệu khảo sát. Thông tin này có thể bao gồm những thông tin sau đây: Địa chỉ Giao thức Internet (địa chỉ IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (“ISP”); các trang giới thiệu/thoát, hệ điều hành và dấu ngày/giờ.

Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập tự động này để phân tích các xu hướng như sử dụng trình duyệt và để quản lý trang web, ví dụ: để tối ưu hóa trải nghiệm khảo sát tùy thuộc vào loại trình duyệt của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ IP của bạn để kiểm tra xem đã có nhiều người tham gia khảo sát từ địa chỉ IP này hay chưa và để bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi trước hành vi gian lận.

Lightspeed phân cookie thành 3 loại:

 1. Bắt buộc phải sử dụng trang web Nhóm khảo sát;
 2. Bảo mật cụ thể và
 3. Các cookie nghiên cứu về hành vi hoặc quảng cáo.

Để biết thêm thông tin, vui lòng đăng nhập và truy cập trang ưu tiên cookie của bạn, nơi bạn có thể điều chỉnh cài đặt cookie của mình.

 

7.     Độ chính xác

 

Chúng tôi có những biện pháp hợp lý để đảm bảo dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát chính xác, đầy đủ và cập nhật dựa trên thông tin mới nhất mà bạn và/hoặc khách hàng của chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi dựa vào bạn để giúp chúng tôi giữ cho dữ liệu cá nhân của bạn chính xác, đầy đủ và cập nhật bằng cách trả lời các câu hỏi của chúng tôi một cách trung thực. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu cá nhân của bạn.

 

8.     Dữ liệu về Trẻ em 

 

Lightspeed nhận thấy sự cần thiết phải cung cấp các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư hơn nữa đối với dữ liệu cá nhân được thu thập từ trẻ em. Chúng tôi không bao giờ cố ý mời trẻ em dưới độ tuổi hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia mà bạn cư trú quy định tham gia vào các nghiên cứu mà không có sự cho phép của cha mẹ. Nếu cần thiết và phù hợp với một dự án cụ thể có liên quan trực tiếp đến trẻ em dưới độ tuổi hợp pháp, chúng tôi thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng chúng tôi đã được cha mẹ và/hoặc người giám hộ hợp pháp cho phép. Lightspeed sẽ cung cấp cho cha mẹ và / hoặc người giám hộ hợp pháp thông tin về chủ đề khảo sát, bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm nào có thể được thu thập từ trẻ em, cách dữ liệu sẽ được sử dụng và liệu Lightspeed có thể chia sẻ thông tin đó hay không và chia sẻ với ai. Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của trẻ em.

Trong khi trẻ em đang hoàn thành khảo sát, phụ huynh và/hoặc người giám hộ có trách nhiệm phải giám sát các em.

 

9.     Dữ liệu Nhạy cảm 

 

Đôi khi Lightspeed có thể thu thập dữ liệu cá nhân được phân loại là "loại đặc biệt" về dữ liệu cá nhân. Điều này bao gồm nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, ý kiến chính trị, niềm tin tôn giáo hoặc triết học hoặc tư cách thành viên công đoàn, dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học nhằm mục đích nhận dạng duy nhất một người tự nhiên, dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc dữ liệu liên quan đến đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục tự nhiên của một người. Bạn luôn có thể chọn có cung cấp dữ liệu này cho chúng tôi hay không.

 

10.     Quyền của Cá nhân 

 

Để yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bạn nên gửi yêu cầu bằng văn bản tới địa chỉ e-mail hoặc địa chỉ bưu điện được trình bày bên dưới trong phần "Cách Liên hệ với Chúng tôi". Khi bạn đưa ra yêu cầu, bạn nên cung cấp ID của thành viên quản trị khảo sát của mình hoặc bất kỳ số nhận dạng có liên quan nào khác. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp bản sao giấy tờ tùy thân hợp lệ do chính phủ cấp hoặc nhận dạng chính thức (chẳng hạn như bằng lái xe hoặc hộ chiếu) nếu chúng tôi cần xác minh yêu cầu của bạn.

Bạn có các quyền sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình:

 1. Quyền thay đổi quyết định và rút lại sự đồng ý của bạn;
 2. Quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn;
 3. Quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn;
 4. Quyền xóa dữ liệu cá nhân của bạn khỏi các hệ thống của chúng tôi, trừ khi chúng tôi có những lý do lợi ích chính đáng để tiếp tục xử lý thông tin này;
 5. Quyền chuyển dữ liệu cá nhân của bạn (quyền di chuyển);
 6. Quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
 7. Quyền phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
 8. Quyền chọn thoái thác bán dữ liệu cá nhân của bạn (nếu chúng tôi bán dữ liệu của bạn) và
 9. Quyền không bị phân biệt đối xử khi thực hiện bất kỳ quyền nào dành cho bạn theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Nếu cần, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho các bên thứ ba mà chúng tôi đã chuyển dữ liệu cá nhân của bạn về bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện theo yêu cầu của bạn. Lưu ý rằng trong khi Lightspeed liên lạc với các bên thứ ba này, Lightspeed không chịu trách nhiệm về các hành động mà các bên thứ ba này thực hiện để trả lời yêu cầu của bạn. Bạn có thể truy cập dữ liệu cá nhân của mình do các bên thứ ba này nắm giữ và chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu đó nếu không chính xác.

 

11.     Lưu trữ và Lưu giữ Dữ liệu

 

Dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được lưu giữ trong khoảng thời gian phù hợp với mục đích sử dụng hợp pháp. Lightspeed sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là bạn là thành viên của nhóm khảo sát (Panels). Trong trường hợp bạn hủy đăng ký khỏi Nhóm khảo sát, chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu không quá 3 tháng sau khi bạn hủy đăng ký, trừ khi pháp luật yêu cầu khác. Dữ liệu cá nhân không còn được yêu cầu sẽ được xử lý theo cách đảm bảo rằng bản chất bí mật không bị xâm phạm.

Là một phần của Kế hoạch Liên tục Kinh doanh của Công ty và theo yêu cầu của ISO 27001, ISO 9001, ISO 20252 và trong một số trường hợp nhất định của pháp luật, hệ thống điện tử của chúng tôi được sao lưu và lưu trữ. Các tài liệu lưu trữ này được lưu giữ trong một khoảng thời gian xác định trong một môi trường được kiểm soát chặt chẽ. Sau khi hết hạn, dữ liệu sẽ bị xóa và hủy để đảm bảo dữ liệu được xóa hoàn toàn.

 

12.     Cập nhật chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi

 

Chúng tôi giữ chính sách về quyền riêng tư của mình dưới sự xem xét thường xuyên và nó có thể được sửa đổi theo thời gian và ít nhất 12 tháng một lần. Chúng tôi sẽ luôn có chính sách cập nhật mới nhất trên trang web của chúng tôi hoặc trong cổng bảng điều khiển của bạn. Chúng tôi sẽ ghi lại khi chính sách được sửa đổi lần cuối. Những thay đổi không quan trọng đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ chỉ được thông báo thông qua các trang web của nhóm. Việc bạn tiếp tục truy cập vào các trang web và dịch vụ của nhóm sau những thay đổi đó thể hiện rõ ràng sự đồng ý của bạn với bất kỳ thay đổi nào.

 

13.     Cách Liên lạc với Chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến quyền riêng tư của bạn hoặc các thực hành về quyền riêng tư của Lightspeed (hay ví dụ bạn muốn hủy đăng ký), vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tên của Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi (DPO) - Ravinder Roopra, và bạn có thể liên lạc với Lightspeed:

 1. Bằng email tại privacy@lightspeedresearch.com 
 2. Bằng đường bưu điện tới: Lightspeed, Privacy Office, 6 More London Place, London, SE1 2QY, United Kingdom
 3. Gọi số miễn phí 1-800 được liệt kê ở Kantar.com (chỉ khi bạn ở Hoa Kỳ).

 

14.     Khiếu nại & Tiết lộ Cụ thể theo Quốc gia

Nếu bạn cho rằng việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vi phạm luật bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền hợp pháp để khiếu nại với cơ quan giám sát có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu. Bạn có thể làm như vậy ở quốc gia thành viên EU hoặc khu vực tài phán của nơi cư trú thường xuyên, nơi làm việc của bạn hoặc nơi xảy ra hành vi vi phạm. Để tìm chi tiết liên hệ của cơ quan giám sát quốc gia của bạn, vui lòng tham khảo trang dành riêng của chúng tôi.

 

 

TRỞ LẠI ĐẦU TRANG