Sự thật trong ngày - Đi bộ để làm việc

Sự thật trong ngày - Đi bộ để làm việc

Sự thật trong ngày - Đi bộ để làm việc

Cứ bảy người lao động tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts của Hoa Kỳ thì sẽ có một người đi bộ đi làm.