Sự thật trong ngày - Bức tượng

Nếu bức tượng trong công viên mô tả một người cưỡi trên lưng ngựa giơ hai chân trước lên thì người đó đã chết trong chiến trận; nếu chú ngựa chỉ giơ một chân lên thì người đó đã chết vì vết thương trong chiến trận; còn nếu chú ngựa đặt cả bốn chân trên mặt đất thì người đó đã qua đời vì nguyên nhân tự nhiên.

Sự thật trong ngày - Bức tượng

Nếu bức tượng trong công viên mô tả một người cưỡi trên lưng ngựa giơ hai chân trước lên thì người đó đã chết trong chiến trận; nếu chú ngựa chỉ giơ một chân lên thì người đó đã chết vì vết thương trong chiến trận; còn nếu chú ngựa đặt cả bốn chân trên mặt đất thì người đó đã qua đời vì nguyên nhân tự nhiên.