Sự thật trong ngày - Ấp

Từ tiếng Anh “hamlet” có nghĩa là làng nhỏ không có nhà thờ, và ở Anh một thành phố nhỏ (thị trấn) không thể gọi là thành phố nếu không có thánh đường

Sự thật trong ngày - Ấp

Từ tiếng Anh “hamlet” có nghĩa là làng nhỏ không có nhà thờ, và ở Anh một thành phố nhỏ (thị trấn) không thể gọi là thành phố nếu không có thánh đường