Sự thật trong ngày -

Người dân Houston, Texas đứng đầu Hoa Kỳ trong việc ăn hàng - xấp xỉ 4,6 lần mỗi tuần.

Sự thật trong ngày -

Người dân Houston, Texas đứng đầu Hoa Kỳ trong việc ăn hàng - xấp xỉ 4,6 lần mỗi tuần.