Các câu trích dẫn tạo động lực - Tử tế

Hãy tử tế mỗi khi có thể. Trên thực tế, ai cũng có thể trở nên tử tế.

Các câu trích dẫn tạo động lực - Tử tế

Hãy tử tế mỗi khi có thể. Trên thực tế, ai cũng có thể trở nên tử tế.

Đức Đạt Lai Lạt Ma