Các câu trích dẫn tạo động lực - Tiếp tục đi

Đừng nhìn đồng hồ, hãy làm như nó. Liên tục bước tới.

Các câu trích dẫn tạo động lực - Tiếp tục đi

Đừng nhìn đồng hồ, hãy làm như nó. Liên tục bước tới.

Sam Levenson