Các câu trích dẫn tạo động lực - Thử thêm một lần nữa

Điểm yếu lớn nhất của chúng ta chính là từ bỏ. Cách chắc chắn nhất để thành công là luôn cố gắng thêm chỉ một lần nữa.

Các câu trích dẫn tạo động lực - Thử thêm một lần nữa

Điểm yếu lớn nhất của chúng ta chính là từ bỏ. Cách chắc chắn nhất để thành công là luôn cố gắng thêm chỉ một lần nữa.

Thomas A. Edison