Các câu trích dẫn tạo động lực - Quyết tâm là không đủ mà chúng ta phải hành động.

Biết thôi là không đủ mà chúng ta phải áp dụng kiến thức. Quyết tâm là không đủ mà chúng ta phải hành động.

Các câu trích dẫn tạo động lực - Quyết tâm là không đủ mà chúng ta phải hành động.

Biết thôi là không đủ mà chúng ta phải áp dụng kiến thức.

Quyết tâm là không đủ mà chúng ta phải hành động.

Johann Wolfgang von Goethe