Các câu trích dẫn tạo động lực - Quá khứ và tương lai

Bạn không thể thay đổi quá khứ. Nhưng tương lai do bạn quyết định.

Các câu trích dẫn tạo động lực - Quá khứ và tương lai

Bạn không thể thay đổi quá khứ. Nhưng tương lai do bạn quyết định.

Khuyết danh