Các câu trích dẫn tạo động lực - Phẩm chất

Phẩm chất không phải là một hành động, mà là một thói quen.

Các câu trích dẫn tạo động lực - Phẩm chất

Phẩm chất không phải là một hành động, mà là một thói quen.

Aristotle