Các câu trích dẫn tạo động lực - Nỗ lực

Tôi thà cố gắng làm gì đó vĩ đại và thất bại còn hơn là cố gắng chẳng làm gì cả và thành công.

Các câu trích dẫn tạo động lực - Nỗ lực

Tôi thà cố gắng làm gì đó vĩ đại và thất bại còn hơn là cố gắng chẳng làm gì cả và thành công.

Robert H. Schuller