Các câu trích dẫn tạo động lực - Những mục tiêu

Đặt ra mục tiêu là bước đầu tiên để biến thứ vô hình thành hữu hình.

Các câu trích dẫn tạo động lực - Những mục tiêu

Đặt ra mục tiêu là bước đầu tiên để biến thứ vô hình thành hữu hình.

Tony Robbins