Các câu trích dẫn tạo động lực - Làm những gì bạn có thể

Khởi đầu nơi bạn đang ở. Sử dụng cái bạn đang có. Làm những việc bạn có thể làm.

Các câu trích dẫn tạo động lực - Làm những gì bạn có thể

Khởi đầu nơi bạn đang ở. Sử dụng cái bạn đang có. Làm những việc bạn có thể làm.

Arthur Ashe