Các câu trích dẫn tạo động lực - Lạc quan

Sự lạc quan là niềm tin dẫn đến thành công. Chúng ta không thể làm bất kỳ điều gì nếu không có hy vọng và sự tự tin.

Các câu trích dẫn tạo động lực - Lạc quan

Sự lạc quan là niềm tin dẫn đến thành công. Chúng ta không thể làm bất kỳ điều gì nếu không có hy vọng và sự tự tin.

Helen Keller