Các câu trích dẫn tạo động lực - Hãy nhắm đến mặt trăng

Hãy nhắm đến mặt trăng. Cho dù trượt, bạn vẫn có thể đến được một vì sao.

Các câu trích dẫn tạo động lực - Hãy nhắm đến mặt trăng

Hãy nhắm đến mặt trăng. Cho dù trượt, bạn vẫn có thể đến được một vì sao.

W. Clement Stone