Các câu trích dẫn tạo động lực - Đừng dừng lại

Đi nhanh hay chậm không quan trọng, miễn là không bao giờ dừng lại.

Các câu trích dẫn tạo động lực - Đừng dừng lại

 

Đi nhanh hay chậm không quan trọng, miễn là không bao giờ dừng lại.

Khổng Tử