Các câu trích dẫn tạo động lực - Đời sống

Cuộc sống phụ thuộc 10% vào những điều xảy ra với bạn và 90% vào cách bạn phản ứng trước những điều đó.

Các câu trích dẫn tạo động lực - Đời sống

Cuộc sống phụ thuộc 10% vào những điều xảy ra với bạn và 90% vào cách bạn phản ứng trước những điều đó.

Charles R. Swindoll