Các câu trích dẫn tạo động lực - Đạt được mục tiêu của bạn

Đạt được mục tiêu của bạn

Các câu trích dẫn tạo động lực - Đạt được mục tiêu của bạn

Những gì bạn nhận được khi đạt mục tiêu không quan trọng bằng việc bạn trở thành người như thế nào khi đạt mục tiêu. 

Zig Ziglar