Các câu trích dẫn tạo động lực - Chạy trong ngày

Hoặc là bạn làm chủ cuộc sống hoặc là cuộc sống sẽ chi phối bạn.

Các câu trích dẫn tạo động lực - Chạy trong ngày

Hoặc là bạn làm chủ cuộc sống hoặc là cuộc sống sẽ chi phối bạn.

Jim Rohn