Các câu trích dẫn tạo động lực - Bắt đầu từ hôm nay

Bắt đầu từ hôm nay, hãy đối xử với mọi người mà bạn gặp như thể họ sẽ qua đời trước nửa đêm. Hãy dành cho họ mọi sự quan tâm, tử tế và thấu hiểu mà bạn có thể có và làm điều đó mà không hề nghĩ đến bất kỳ sự đền đáp nào. Cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ như trước nữa.

Các câu trích dẫn tạo động lực - Bắt đầu từ hôm nay

Bắt đầu từ hôm nay, hãy đối xử với mọi người mà bạn gặp như thể họ sẽ qua đời trước nửa đêm. Hãy dành cho họ mọi sự quan tâm, tử tế và thấu hiểu mà bạn có thể có và làm điều đó mà không hề nghĩ đến bất kỳ sự đền đáp nào. Cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ như trước nữa.  

Og Mandino