Các câu trích dẫn tạo động lực - Bạn có thể làm điều đó

Nếu có thể mơ ước thì có thể làm được.

Các câu trích dẫn tạo động lực - Bạn có thể làm điều đó

Nếu có thể mơ ước thì có thể làm được.

Walt Dinsey